Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
8. volebné obdobie - marec 2019
EPUB 155kPDF 986k
OBSAH
DODATOK
POZNÁMKA PRE ČITATEĽA
SÚBOR HLAVNÝCH PRÁVNYCH AKTOV TÝKAJÚCICH SA ROKOVACIEHO PORIADKU

HLAVA VIII : VÝBORY A DELEGÁCIE
KAPITOLA 2 : MEDZIPARLAMENTNÉ DELEGÁCIE

Článok 212 : Zriaďovanie medziparlamentných delegácií a ich pôsobnosť (1)

1.    Na návrh Konferencie predsedov Parlament zriaďuje stále medziparlamentné delegácie a so zreteľom na ich pôsobnosť rozhoduje o ich forme a počte členov. Ich členovia sú zvolení na prvej alebo druhej schôdzi novozvoleného Parlamentu na celé volebné obdobie.

2.   Členovia delegácií sa volia po tom, ako politické skupiny a nezaradení poslanci predložili návrhy kandidátov Konferencii predsedov. Konferencia predsedov predloží Parlamentu návrhy tak, aby sa čo najviac je to možné zabezpečilo rovnomerné zastúpenie členských štátov a politických názorov. Uplatní sa článok 199 ods. 2, 3, 5 a 6.

3.   Predsedníctvo delegácií sa zriadi v súlade s postupom, ktorý je stanovený pre stále výbory v článku 204.

4.   Parlament vymedzí všeobecnú pôsobnosť jednotlivých delegácií. Kedykoľvek môže rozhodnúť, že túto pôsobnosť rozšíri alebo zúži.

5.   Vykonávacie ustanovenia, ktoré sú potrebné na to, aby mohli delegácie vykonávať svoju činnosť, prijme Konferencia predsedov na návrh Konferencie predsedov delegácií.

6.   Predseda delegácie pravidelne informuje výbor zodpovedný za zahraničné veci o činnosti delegácie.

7.   Predsedovi delegácie sa poskytne možnosť vystúpiť pred výborom, keď je na programe bod, ktorý sa týka oblasti pôsobnosti delegácie. To isté sa uplatňuje na predsedu alebo spravodajcu tohto výboru v prípade schôdzí delegácie.

(1) Verzia článku 212, ktorá sa bude uplatňovať od otvorenia schôdze v júli 2019, sa nachádza v dodatku k tomuto vydaniu rokovacieho poriadku.
Posledná úprava: 13. mája 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia