Předchozí 
 Další 
Jednací řád Evropského parlamentu
8. volební období - březen 2019
EPUB 162kPDF 1005k
OBSAH
DODATEK
POZNÁMKA PRO ČTENÁŘE
SOUBOR HLAVNÍCH PRÁVNÍCH AKTŮ TÝKAJÍCÍCH SE JEDNACÍHO ŘÁDU

HLAVA IX : PETICE

Článek 215 : Petiční právo

1.   V souladu s článkem 227 Smlouvy o fungování Evropské unie má každý občan Unie a každá fyzická osoba s bydlištěm nebo právnická osoba se sídlem v členském státě právo předložit samostatně či společně s dalšími občany nebo osobami petici Parlamentu ve věci, která spadá do oblasti činnosti Evropské unie a která se jich dotýká.

2.   V peticích předložených Parlamentu musí být uvedeno jméno a trvalé bydliště každého předkladatele.

3.   Podání Parlamentu, která nejsou zjevně zamýšlena jako petice, se jako petice neevidují, nýbrž jsou bez prodlení postoupena příslušnému útvaru k dalšímu zpracování.

4.   Pokud petici podepsalo několik fyzických nebo právnických osob, určí její signatáři zástupce a náhradní zástupce, kteří jsou pro účely této hlavy považováni za předkladatele.

Pokud nebyly tyto osoby určeny, je za předkladatele považován první podepsaný nebo jiná vhodná osoba.

5.   Každý předkladatel může svůj podpis pod peticí kdykoliv zrušit.

Pokud zruší svůj podpis pod peticí všichni předkladatelé, stává se petice neplatnou.

6.   Petice musí být vyhotoveny v jednom z úředních jazyků Evropské unie.

Petice vyhotovené v jiném jazyce jsou brány v potaz pouze tehdy, pokud předkladatel přiloží překlad v jednom z úředních jazyků. Korespondence předkladatelů s Parlamentem se vede v úředním jazyce, do něhož je dokument přeložen.

Předsednictvo může rozhodnout o tom, že petice a korespondence s předkladateli mohou být vypracovány v jiných jazycích, jež jsou podle ústavního řádu těchto členských států úředními jazyky na jejich celém území nebo jeho části.

7.   Petice lze předkládat buď poštou, nebo prostřednictvím petičního portálu, který je k dispozici na internetových stránkách Parlamentu a na němž je uveden návod, jak formulovat petici, aby splňovala požadavky odstavců 1 a 2.

8.   Pokud je předloženo několik petic týkajících se obdobné záležitosti, lze je projednávat společně.

9.   Petice se zapíší do rejstříku v pořadí, v jakém byly obdrženy, pokud splňují podmínky stanovené v odstavci 2. Petice, které tyto podmínky nesplňují, budou odloženy a předkladatel bude informován o důvodech tohoto postupu.

10.   Petice zapsané do rejstříku předá předseda výboru příslušnému pro petice, který nejprve stanoví, zda je petice přípustná ve smyslu článku 227 Smlouvy o fungování Evropské unie.

Nedosáhne-li výbor shody o přípustnosti petice, je tato petice prohlášena za přípustnou na základě žádosti nejméně třetiny členů výboru.

11.   Petice, které výbor prohlásil za nepřípustné, jsou odloženy a předkladatel je informován o tomto rozhodnutí a o jeho důvodech. Pokud je to možné, mohou být doporučeny jiné prostředky nápravy.

12.   Petice se po zapsání stávají veřejným dokumentem a Parlament může jméno předkladatele, jakož i případných spolupředkladatelů a podporovatelů petice a obsah petice z důvodu transparentnosti zveřejnit. Předkladatel petice, spolupředkladatelé a podporovatelé petice jsou o tom informováni.

13.   Bez ohledu na odstavec 12 mohou předkladatelé, spolupředkladatelé nebo podporovatelé petice požadovat utajení svého jména za účelem ochrany svého soukromí; v tomto případě musí Parlament tento požadavek splnit.

Pokud předkladatelova stížnost nemůže být z důvodu jeho anonymity prošetřena, jsou s předkladatelem konzultovány následné kroky.

14.   Za účelem ochrany práv třetích stran může Parlament z vlastního podnětu nebo na žádost dotčené třetí strany zacházet s peticí, případně s jinými údaji, které jsou v ní obsaženy, anonymně, považuje-li to za vhodné.

15.   Petice zaslané Evropskému parlamentu fyzickými nebo právnickými osobami, které nejsou občany Evropské unie ani nemají bydliště nebo sídlo v členském státě, se zapisují do rejstříku a zakládají odděleně. Předseda zasílá výpis takových petic obdržených během uplynulého měsíce s uvedením jejich předmětu výboru příslušnému k posuzování petic. Tento výbor si může vyžádat ty petice, které chce projednávat.

Poslední aktualizace: 13. května 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí