Назад 
 Напред 
Правилник за дейността на Европейския парламент
8-ми парламентарен мандат - март 2019 г.
EPUB 186kPDF 1158k
СЪДЪРЖАНИЕ
ДОПЪЛНЕНИЕ
БЕЛЕЖКА КЪМ ЧИТАТЕЛЯ
СБОРНИК НА ОСНОВНИТЕ ПРАВНИ АКТОВЕ СВЪРЗАНИ С ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА

ДЯЛ X : ОМБУДСМАН

Член 219 : Избиране на омбудсмана

1.   В началото на всеки парламентарен мандат или в случай на смърт или освобождаване на омбудсмана или на подаване на оставка от негова страна председателят на Парламента отправя покана за издигането на кандидатури за длъжността омбудсман и определя срок за тяхното представяне. Поканата се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.

2.   Кандидатурите трябва да са подкрепени от най-малко 40 членове на ЕП, които са граждани на най-малко две държави членки.

Всеки член на ЕП може да подкрепи само една кандидатура.

Кандидатурите трябва да са придружени от всички необходими документи, доказващи по безспорен начин, че кандидатът отговаря на условията, предвидени в член 6, параграф 2 от Решение 94/262/ЕОВС, ЕО, Евратом на Европейския парламент (1).

3.   Кандидатурите се изпращат на компетентната комисия. Пълният списък на членовете на ЕП, подкрепили кандидатите, се предоставя своевременно на разположение на обществеността.

4.   Компетентната комисия може да поиска да изслуша кандидатите. Изслушванията са открити за всички членове на ЕП.

5.   Списъкът на допустимите кандидатури по азбучен ред се поставя на гласуване в Парламента.

6.   Омбудсманът се избира с мнозинство от подадените гласове.

Ако на двата първи тура не бъде избран нито един кандидат, остават само двамата кандидати, получили най-голям брой от гласовете на втория тур.

При равен брой гласове за избран се счита по-възрастният кандидат.

7.   Преди началото на гласуването председателят на Парламента се уверява, че присъстват поне половината от всички членове на ЕП.

8.   Омбудсманът изпълнява функциите си до встъпване в длъжност на своя наследник, освен в случай на смърт или освобождаване от длъжност.

(1) Решение 94/262/EОВС, EО, Евратом на Европейския парламент от 9 март 1994  г. относно правилата и общите условия за изпълнението на функциите на омбудсмана (ОВ  L  113, 4.5.1994  г., стр. 15).
Последно осъвременяване: 13 май 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност