Ar ais 
 Ar aghaidh 
Rialacha Nós Imeachta Pharlaimint na hEorpa
8ú téarma parlaiminteach - Márta 2019
EPUB 161kPDF 1053k
CLÁR
AGUISÍN
NOTA DON LEITHEOIR
COIMRE DE NA PRÍOMHGHNÍOMHARTHA DLÍ A BHAINEANN LEIS NA RIALACHA NÓS IMEACHTA

TEIDEAL X : OMBUDSMAN

Riail 219 : Toghadh an Ombudsman

1.   Ag tús gach téarma pharlaimintigh, nó i gcás ina bhfaigheann an tOmbudsman bás, ina n- éiríonn sé as oifig nó ina gcuirtear as oifig é, iarrfaidh an tUachtarán ainmniúcháin i gcomhair oifig an Ombudsman agus socróidh sé teorainn ama leis na hainmniúcháin sin a thíolacadh. Déanfar fógra ina n-iarrfar ainmniúcháin a fhoilsiú in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh .

2.   Maidir le hainmniúcháin, ní mór tacaíocht a bheith acu ó 40 Feisire ar a laghad agus náisiúnaigh de chuid dhá Bhallstát éagsúla ar a laghad a bheith ina measc.

Ní fhéadfaidh aon Fheisire tacú le níos mó ná ainmniúchán amháin.

Déanfar na doiciméid tacaíochta go léir is gá lena léiriú go críochnaitheach go gcomhlíonann an t- ainmnitheach na coinníollacha a leagtar síos in Airteagal 6(2) de Chinneadh 94/262/CEGC, CE, Euratom ó Pharlaimint na hEorpa (1).

3.   Tarchuirfear na hainmniúcháin sin chuig an gcoiste freagrach. Déanfar liosta iomlán de na Feisirí a bhfuil tacaíocht tugtha acu do na hainmnithigh a chur ar fáil don phobal in am trátha.

4.   Féadfaidh an coiste freagrach a iarraidh éisteacht a thabhairt do na hainmnithigh. Beidh éisteachtaí den sórt sin oscailte do na Feisirí go léir.

5.   Déanfar vótáil ansin sa Pharlaimint ar liosta ainmniúchán inghlactha in ord aibítre.

6.   Déanfar an tOmbudsman a thoghadh de réir thromlach na vótaí a chaitear.

Más rud é nach dtoghtar aon iarrthóir tar éis an chéad dá bhallóid, ní fhéadfaidh ach an dá iarrthóir a gheobhaidh an líon is mó vótaí sa dara ballóid fanacht san iomaíocht.

I gcás comhionannais vótaí, ceapfar an t-iarrthóir is sine.

7.   Sula gcuirtear tús leis an vótáil, cinnteoidh an tUachtarán go bhfuil an leathchuid ar a laghad de líon na bhFeisirí a chomhdhéanann an Pharlaimint i láthair.

8.   Feidhmeoidh an tOmbudsman a chuid nó a cuid dualgas go dtí go rachaidh a chomharba nó a comharba i mbun oifige, ach amháin i gcás ina bhfaigheann sé nó sí bás nó ina gcuirtear as oifig é nó í.

(1) Cinneadh 94/262/CEGC, CE, Euratom ó Pharlaimint na hEorpa an 9 Márta 1994 maidir leis na rialacháin agus na coinníollacha ginearálta lena rialaítear comhlíonadh dhualgais an Ombudsman (IO L 113, 4.5.1994, lch. 15).
An nuashonrú is déanaí: 13 Bealtaine 2019Fógra dlíthiúil - Beartas príobháideachais