Ankstesnis 
 Kitas 
Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
8-oji Europos Parlamento kadencija - 2019 m. kovo mėn.
EPUB 150kPDF 993k
TURINYS
PRIEDĖLIS
PASTABA SKAITYTOJUI
PAGRINDINIŲ TEISĖS AKTŲ, SUSIJUSIŲ SU DARBO TVARKOS TAISYKLĖMIS, RINKINYS

X ANTRAŠTINĖ DALIS : OMBUDSMENAS

219 straipsnis : Ombudsmeno rinkimai

1.   Kiekvienos Parlamento kadencijos pradžioje arba ombudsmeno mirties, atsistatydinimo arba atleidimo iš pareigų atveju Parlamento pirmininkas kviečia pateikti kandidatūras ombudsmeno pareigybei ir nustato jų pateikimo terminus. Pranešimas dėl kvietimo teikti kandidatūras skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

2.   Kandidatūras turi remti ne mažiau kaip keturiasdešimt Parlamento narių, kurie yra ne mažiau kaip dviejų valstybių narių piliečiai.

Vienas Parlamento narys gali remti tik vieną kandidatūrą.

Kartu su kandidatūromis pateikiami visi patvirtinantys dokumentai, aiškiai parodantys, kad kandidatas atitinka Europos Parlamento sprendimo 94/262/EAPB, EB Euratomas (1) 6 straipsnio 2 dalyje nustatytas sąlygas.

3.   Siūlomos kandidatūros perduodamos atsakingam komitetui. Visas Parlamento narių, kurie parėmė kandidatus, sąrašas laiku paskelbiamas viešai.

4.   Atsakingas komitetas gali paprašyti išklausyti kandidatus. Tokiuose klausymuose gali dalyvauti visi Parlamento nariai.

5.   Abėcėlės tvarka sudarytas priimtinų kandidatūrų sąrašas pateikiamas Parlamentui balsuoti.

6.   Ombudsmenas išrenkamas, jei surenka balsavusių Parlamento narių balsų daugumą.

Jei joks kandidatas neišrenkamas per pirmus du balsavimus, toliau kandidatuoti gali tik du per antrąjį balsavimą daugiausiai balsų surinkę kandidatai.

Balsams pasidalijus po lygiai, laimi vyresnis pagal amžių kandidatas.

7.   Prieš pradedant balsavimą, Parlamento pirmininkas įsitikina, kad dalyvauja bent pusė visų Parlamento narių.

8.   Ombudsmenas eina savo pareigas tol, kol jas perima naujai paskirtas ombudsmenas, išskyrus mirties ir atleidimo iš pareigų atvejus.

(1) 1994 m. kovo 9 d. Europos Parlamento sprendimas 94/262/EAPB, EB Euratomas dėl ombudsmeno pareigų atlikimą reglamentuojančių nuostatų ir bendrųjų sąlygų (OL L 113, 1994 5 4, p. 15).
Atnaujinta: 2019 m. gegužės 13 d.Teisinis pranešimas - Privatumo politika