Iepriekšējais 
 Nākošais 
Eiropas Parlamenta Reglaments
Parlamenta 8. sasaukums - 2019. gada marts
EPUB 151kPDF 994k
SATURA RĀDĪTĀJS
PAPILDINĀJUMS
PIEZĪME LASĪTĀJIEM
SVARĪGĀKO AR REGLAMENTU SAISTĪTU TIESĪBU AKTU APKOPOJUMS

X SADAĻA : OMBUDS

219. pants : Ombuda ievēlēšana

1.   Katra Parlamenta sasaukuma sākumā vai ombuda nāves, atkāpšanās no amata vai atlaišanas gadījumā Parlamenta priekšsēdētājs aicina izvirzīt ombuda amata kandidatūras un nosaka to iesniegšanas termiņus. Šo aicinājumu publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī .

2.   Kandidatūrām jāsaņem ne mazāk kā 40 deputātu atbalsts, kuri ir ievēlēti no vismaz divām dalībvalstīm.

Katrs deputāts var atbalstīt tikai vienu kandidatūru.

Kandidatūras pieteikumā jāiekļauj visi apliecinošie dokumenti, kas ļauj pārliecināties, ka kandidāts atbilst prasībām, kuras noteiktas 6. panta 2. punktā Eiropas Parlamenta Lēmumā 94/262/EEK, EK, Euratom (1).

3.   Kandidatūras nodod atbildīgajai komitejai. Laikus publicē pilnīgu to deputātu sarakstu, kuri izteikuši atbalstu izvirzītajām kandidatūrām.

4.   Atbildīgā komiteja var prasīt kandidātu uzklausīšanu. Šādas uzklausīšanas var apmeklēt visi deputāti.

5.   Prasībām atbilstošo kandidatūru alfabētisko sarakstu iesniedz Parlamentam balsošanai.

6.   Ombudu ievēlē ar nodoto balsu vairākumu.

Ja pirmajās divās kārtās neievēlē nevienu kandidātu, balsošanu turpina par tiem diviem kandidātiem, kuri otrajā kārtā ieguvuši visvairāk balsu.

Ja balsu sadalījums ir vienāds, ievēlē gados vecāko kandidātu.

7.   Pirms balsošanas sākuma Parlamenta priekšsēdētājs pārliecinās, ka ir klāt vismaz puse no Parlamenta deputātiem.

8.   Ombuds pilda savus pienākumus līdz laikam, kad tos uzņemas viņa amata pārņēmējs, izņemot gadījumus, ja ombuds ir miris vai viņu atlaiž no amata.

(1) Eiropas Parlamenta 1994. gada 9. marta Lēmums 94/262/EEK, EK, Euratom par noteikumiem un vispārējiem nosacījumiem, kas reglamentē ombuda pienākumu izpildi (OV L 113, 4.5.1994., 15. lpp.).
Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 13. maijsJuridisks paziņojums - Privātuma politika