Vorige 
 Volgende 
Reglement van het Europees Parlement
Achtste zittingsperiode - Maart 2019
EPUB 153kPDF 1012k
INHOUD
AANHANGSEL
BERICHT AAN DE LEZER
COMPENDIUM VAN DE BELANGRIJKSTE RECHTSHANDELINGEN BETREFFENDE HET REGLEMENT

TITEL X : EUROPESE OMBUDSMAN

Artikel 219 : Verkiezing van de Europese Ombudsman

1.   Aan het begin van elke zittingsperiode of in geval van overlijden of vrijwillig ontslag van de Ombudsman of ontheffing van de Ombudsman uit zijn ambt, roept de Voorzitter op tot de voordracht van kandidaten voor het ambt van Europese Ombudsman en stelt hij hiervoor de indieningstermijn vast. Deze oproep wordt bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie.

2.   De kandidaten moeten door ten minste veertig leden uit ten minste twee lidstaten worden gesteund.

Ieder lid mag slechts één kandidaat steunen.

De voordrachten bevatten alle bewijsstukken op grond waarvan met zekerheid kan worden vastgesteld dat de kandidaat voldoet aan de voorwaarden van artikel 6, lid 2, van Besluit 94/262/EGKS, EG, Euratom van het Europees Parlement (1).

3.   De voordrachten worden toegezonden aan de bevoegde commissie. Een volledige lijst van leden die de kandidaten hebben gesteund, wordt tijdig beschikbaar gesteld aan het publiek.

4.   De bevoegde commissie kan verzoeken de kandidaten te horen. Deze hoorzittingen zijn toegankelijk voor alle leden.

5.   Een alfabetische lijst met ontvankelijke voordrachten wordt vervolgens aan het Parlement ter goedkeuring voorgelegd.

6.   De Ombudsman wordt gekozen bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

Indien na de eerste twee stemrondes geen enkele kandidaat is gekozen, blijven alleen de twee kandidaten over die in de tweede stemronde het hoogste aantal stemmen hebben behaald.

Bij staking van stemmen gaat de kandidaat met de hoogste leeftijd voor.

7.   Voordat tot stemming wordt overgegaan, vergewist de Voorzitter zich ervan dat ten minste de helft van de leden van het Parlement aanwezig is.

8.   Behalve in geval van overlijden of ontheffing van het ambt blijft de Ombudsman in functie totdat zijn opvolger is geïnstalleerd.

(1) Besluit 94/262/EGKS, EG, Euratom van het Europees Parlement van 9 maart 1994 inzake het Statuut van de Europese ombudsman en de algemene voorwaarden voor de uitoefening van zijn ambt (PB L 113 van 4.5.1994, blz. 15).
Laatst bijgewerkt op: 13 mei 2019Juridische mededeling - Privacybeleid