Poprzedni 
 Następny 
Regulamin Parlamentu Europejskiego
Ósma kadencja Parlamentu - marzec 2019
EPUB 163kPDF 1058k
SPIS TREŚCI
DODATEK
UWAGA DLA CZYTELNIKA
KOMPENDIUM GŁÓWNYCH AKTÓW PRAWNYCH DOTYCZĄCYCH REGULAMINU

TYTUŁ X : RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH

Artykuł 219 : Wybór Rzecznika Praw Obywatelskich

1.   Na początku każdej kadencji lub w przypadku śmierci, rezygnacji bądź odwołania Rzecznika Praw Obywatelskich Przewodniczący wzywa do zgłaszania kandydatur na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich i wyznacza termin ich składania. Wezwanie to jest ogłaszane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

2.   Kandydatury muszą mieć poparcie co najmniej czterdziestu posłów pochodzących z co najmniej dwóch państw członkowskich.

Każdy poseł może udzielić poparcia tylko jednej kandydaturze.

Do kandydatury powinny być dołączone wszelkie dokumenty pozwalające stwierdzić w sposób niebudzący wątpliwości, że kandydat spełnia warunki określone w art. 6 ust. 2 decyzji Parlamentu Europejskiego 94/262/EWWiS, WE, Euratom (1).

3.   Kandydatury  są  przekazywane  właściwej  komisji.  Pełna  lista  posłów,  którzy  udzielili poparcia kandydatom, jest podawana do wiadomości publicznej w stosownym czasie.

4.   Właściwa komisja może wnioskować o wysłuchanie kandydatów. Wysłuchania te sąotwarte dla wszystkich posłów.

5.   Alfabetyczna lista dopuszczonych kandydatur przedkładana jest następnie Parlamentowi do głosowania.

6.   Rzecznik Praw Obywatelskich jest wybierany większością oddanych głosów.

Jeżeli żaden kandydat nie zostanie wybrany w dwóch pierwszych turach głosowania, do następnej przechodzą dwaj kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę głosów w drugiej turze.

W razie równej liczby otrzymanych głosów wybrany zostaje kandydat najstarszy wiekiem.

7.   Przed otwarciem głosowania Przewodniczący upewnia się, że obecna jest co najmniej połowa członków Parlamentu.

8.   Z wyjątkiem przypadków śmierci lub odwołania, Rzecznik Praw Obywatelskich sprawuje swój urząd do momentu przejęcia obowiązków przez jego następcę.

(1) Decyzja Parlamentu Europejskiego 94/262/EWWiS, WE, Euratom z dnia 9 marca 1994 r.  w sprawie przepisów i ogólnych warunków regulujących wykonywanie funkcji Rzecznika Praw Obywatelskich (Dz.U. L 113 z 4.5.1994, s. 15).
Ostatnia aktualizacja: 13 maja 2019Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności