Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
8. volebné obdobie - marec 2019
EPUB 155kPDF 986k
OBSAH
DODATOK
POZNÁMKA PRE ČITATEĽA
SÚBOR HLAVNÝCH PRÁVNYCH AKTOV TÝKAJÚCICH SA ROKOVACIEHO PORIADKU

HLAVA X : OMBUDSMAN

Článok 221 : Odvolanie ombudsmana z funkcie

1.   Jedna desatina všetkých poslancov Parlamentu môže požiadať o odvolanie ombudsmana z funkcie, ak už nespĺňa podmienky na výkon jeho povinností, alebo ak závažne porušil svoje právomoci. Ak sa v predchádzajúcich dvoch mesiacoch hlasovalo o takejto žiadosti o odvolanie, novú žiadosť môže predložiť jedna pätina všetkých poslancov Parlamentu.

2.   Žiadosť sa doručí ombudsmanovi a príslušnému výboru, ktorý, ak rozhodne väčšinou hlasov svojich členov, že dôvody pre odvolanie z funkcie sú dostatočne podložené, predloží správu Parlamentu. Ak o to ombudsman požiada, je vypočutý pred hlasovaním o správe. Po rozprave Parlament prijme rozhodnutie v tajnom hlasovaní.

3.   Pred začiatkom hlasovania sa predseda presvedčí, že je prítomná najmenej polovica všetkých poslancov Parlamentu.

4.   Ak hlasovanie rozhodlo o odvolaní ombudsmana, ale ombudsman zo svojej funkcie neodstúpil, predseda Parlamentu najneskôr do schôdze nasledujúcej po schôdzi, na ktorej sa hlasovalo, požiada Súdny dvor, aby ombudsmana odvolal a aby vydal svoje rozhodnutie bezodkladne.

Odstúpením ombudsmana sa celé konanie skončí.

Posledná úprava: 13. mája 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia