Předchozí 
 Další 
Jednací řád Evropského parlamentu
8. volební období - březen 2019
EPUB 162kPDF 1005k
OBSAH
DODATEK
POZNÁMKA PRO ČTENÁŘE
SOUBOR HLAVNÍCH PRÁVNÍCH AKTŮ TÝKAJÍCÍCH SE JEDNACÍHO ŘÁDU

HLAVA XII : PRAVOMOCI TÝKAJÍCÍ SE EVROPSKÝCH POLITICKÝCH STRAN A EVROPSKÝCH POLITICKÝCH NADACÍ

Článek 223a : Pravomoci týkající se evropských politických stran a evropských politických nadací (1)

1.    Pokud se v souladu s čl. 65 odst. 1 finančního nařízení Parlament rozhodne vyhradit si právo schvalovat výdaje, činí tak prostřednictvím předsednictva.

Předsednictvo je tak příslušné k přijímání rozhodnutí podle článků 17, 18, 24, čl. 27 odst. 3 a článku 30 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 1141/2014 (2).

​​Jednotlivá rozhodnutí, která přijme předsednictvo na základě tohoto odstavce, podepíše jeho jménem předseda Parlamentu a jsou oznámena žadateli nebo příjemci v souladu s článkem 297 Smlouvy o fungování Evropské unie. Jednotlivá rozhodnutí musí obsahovat odůvodnění v souladu s čl. 296 druhým pododstavcem uvedené Smlouvy.

Předsednictvo si může kdykoli vyžádat stanovisko Konference předsedů.

2.   Na žádost jedné čtvrtiny všech poslanců Parlamentu, kteří zastupují nejméně tři politické skupiny, Parlament hlasuje o rozhodnutí požádat v souladu s čl. 10 odst. 3 nařízení (EU, Euratom) č. 1141/2014 Úřad pro evropské politické strany a evropské politické nadace, aby ověřil, zda určitá registrovaná evropská politická strana nebo registrovaná evropská politická nadace splňuje podmínky registrace stanovené v čl. 3 odst. 1 písm. c) a čl. 3 odst. 2 písm. c) nařízení (EU, Euratom) č. 1141/2014.

3.   Na základě čl. 10 odst. 3 prvního pododstavce nařízení (EU, Euratom) č. 1141/2014 může skupina nejméně 50 občanů předložit odůvodněnou žádost, aby Parlament požádal o ověření podle odstavce 2. Tuto odůvodněnou žádost nesmí iniciovat ani podepsat poslanci Parlamentu. Žádost musí obsahovat závažné důkazy, že daná evropská politická strana nebo evropské politická nadace nesplňuje podmínky uvedené v odstavci 2.

Předseda předá přípustné žádosti podané skupinou občanů příslušnému výboru k dalšímu posouzení.

Po tomto posouzení, které proběhne do čtyř měsíců poté, co předseda žádosti výboru postoupil, může příslušný výbor většinou všech svých členů zastupujících alespoň tři politické skupiny rozhodnout o předložení návrhu na přijetí opatření na základě žádost a informovat o tom předsedu.

Skupina občanů je informována o závěru, k němuž výbor dospěl.

Po obdržení návrhu výboru předseda oznámí žádost Parlamentu.

Po tomto oznámení Parlament většinou odevzdaných hlasů rozhodne, zda bude podána žádost Úřadu pro evropské politické strany a evropské politické nadace.

Výbor přijme pokyny pro vyřizování těchto žádostí podaných skupinami občanů.

4.   At the request of one quarter of the component Members of Parliament representing at least three political groups, Parliament shall vote on a proposal for a reasoned decision to object, pursuant to Article 10(4) of Regulation (EU, Euratom) No 1141/2014, to the decision of the Authority for European political parties and European political foundations to deregister a European political party or a European political foundation within three months of the communication of the decision.

The committee responsible shall submit a proposal for a reasoned decision. If this proposal is rejected, the contrary decision shall be deemed to have been adopted. .

5.   On the basis of a proposal by the committee responsible, the Conference of Presidents shall appoint two members of the committee of independent eminent persons pursuant to Article 11(1) of Regulation (EU, Euratom) No 1141/2014 .

(1) Článek 223a se vztahuje pouze na evropské politické strany a evropské politické nadace ve smyslu čl. 2 odst. 3 a 4 nařízení (EU, Euratom) č. 1141/2014.
(2) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 1141/2014 ze dne 22. října 2014 o statusu a financování evropských politických stran a evropských politických nadací (Úř. vest. L 317, 4.11.2014, s. 1).
Poslední aktualizace: 13. května 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí