Eelnev 
 Järgnev 
Euroopa Parlamendi kodukord
Euroopa Parlamendi kaheksas ametiaeg - märts 2019
EPUB 143kPDF 854k
SISU
LIIDE
LUGEJALE
KODUKORRAGA SEOTUD PEAMISTE ÕIGUSAKTIDE KOMPENDIUM

XII OSA : EUROOPA TASANDI ERAKONDI JA POLIITILISI SIHTASUTUSI PUUDUTAVAD VOLITUSED JA KOHUSTUSED

Artikkel 225 : Vastutava komisjoni ja parlamendi täiskogu volitused ja kohustused (välja jäetud) (1)

1.   Kui seda taotleb veerand parlamendiliikmetest, kes kuuluvad vähemalt kolme fraktsiooni, palub president pärast esimeeste konverentsil toimunud arvamuste vahetust vastutaval komisjonil kontrollida, kas Euroopa tasandi erakond peab (sealhulgas oma programmis ja tegevuses) kinni Euroopa Liidu aluspõhimõtetest, s.t vabaduse, demokraatia, inimõiguste ja põhivabaduste austamise ning õigusriigi põhimõtetest.

2.   Vastavalt määrusele (EÜ) nr 2004/2003 kuulab vastutav komisjon enne otsuse ettepaneku parlamendile esitamist ära asjaomase erakonna esindajad palub sõltumatutest väljapaistvatest isikutest koosneval komiteel esitada oma arvamuse ja võtab seda arvesse.

3.   Parlament hääletab asjaomase erakonna poolt lõikes 1 nimetatud põhimõtetest kinnipidamist käsitleva otsuse ettepaneku üle ja teeb otsuse antud häälte enamusega. Muudatusettepanekuid esitada ei saa. Kui otsuse ettepanek ei saa häälteenamust, loetakse vastuvõetuks vastupidine otsus.

4.   Parlamendi otsus jõustub päeval, kui lõikes 1 nimetatud taotlus parlamendile esitati.

5.   Parlamenti esindab sõltumatutest väljapaistvatest isikutest koosnevas komitees president.

6.   Vastutav komisjon koostab Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EÜ) nr 2004/2003 ettenähtud aruande määruse kohaldamise ja rahastatud tegevuste kohta ning esitab selle täiskogu istungile.

(1) Artikli 225 kohaldamist jätkatakse Euroopa tasandi erakondade ja poliitiliste sihtasutuste (määruse (EÜ) nr 2004/2003 artikli 2 tähenduses) suhtes seni, kuni neid rahastatakse 2014., 2015., 2016. ja 2017. eelarveaasta eest nimetatud määrust kohaldades. Vt ka artiklite 223a ja 224 joonealuseid märkuseid.
Viimane päevakajastamine: 13. mai 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika