Předchozí 
 Další 
Jednací řád Evropského parlamentu
8. volební období - březen 2019
EPUB 162kPDF 1005k
OBSAH
DODATEK
POZNÁMKA PRO ČTENÁŘE
SOUBOR HLAVNÍCH PRÁVNÍCH AKTŮ TÝKAJÍCÍCH SE JEDNACÍHO ŘÁDU

HLAVA XIII : UPLATŇOVÁNÍ A ZMĚNA JEDNACÍHO ŘÁDU

Článek 227 : Změna jednacího řádu

1.   Každý poslanec může navrhnout změnu jednacího řádu a jeho příloh, popřípadě se stručným odůvodněním.

Příslušný výbor je projedná a rozhodne o jejich předložení Parlamentu.

Pro účely uplatňování článků 169, 170 a 174 při projednávání návrhů změn v Parlamentu se odkazy na „původní znění“ nebo na návrh právně závazného aktu v uvedených článcích považují za odkazy na právě platná ustanovení.

2.   V souladu s článkem 232 Smlouvy o fungování Evropské unie jsou pro přijetí změn jednacího řádu zapotřebí hlasy většiny všech poslanců Parlamentu.

3.   Pokud není při hlasování stanoveno jinak, vstupují změny jednacího řádu a jeho příloh v platnost prvním dnem dílčího zasedání, které následuje po jejich přijetí.

Poslední aktualizace: 13. května 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí