Reglement van het Europees Parlement
Achtste zittingsperiode - Maart 2019
EPUB 153kPDF 1012k
Bovenaan de paginaINHOUD
 AANHANGSEL
 BERICHT AAN DE LEZER
 COMPENDIUM VAN DE BELANGRIJKSTE RECHTSHANDELINGEN BETREFFENDE HET REGLEMENT

INHOUD
TitelsIIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXIIXIIIXIV   
BijlagenII-1IIIIIIVVVIVII

TITEL I: LEDEN, ORGANEN VAN HET PARLEMENT EN FRACTIES
Bovenaan de paginaVolgende
HOOFDSTUK 1: LEDEN VAN HET EUROPEES PARLEMENT

Artikel 1 : 
Europees Parlement

Artikel 2 : 
Onafhankelijk mandaat

Artikel 3 : 
Onderzoek van de geloofsbrieven

Artikel 4 : 
Duur van het mandaat van de leden

Artikel 5 : 
Voorrechten en immuniteiten

Artikel 6 : 
Opheffing van de immuniteit

Artikel 7 : 
Verdediging van de voorrechten en van de immuniteit

Artikel 8 : 
Dringende maatregelen van de Voorzitter ter bevestiging van de immuniteit

Artikel 9 : 
Immuniteitsprocedures

Artikel 10 : 
(Geschrapt)

Artikel 11 : 
Gedragsregels

Artikel 11 bis : 
Financiële belangen van de leden en transparantieregister

Artikel 12 : 
Door het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF) verrichte interne onderzoeken

Artikel 13 : 
Waarnemers
HOOFDSTUK 2: AMBTSDRAGERS IN HET PARLEMENT

Artikel 14 : 
Voorlopig voorzitterschap

Artikel 15 : 
Voordracht van kandidaten en algemene bepalingen

Artikel 16 : 
Verkiezing van de Voorzitter - Openingstoespraak

Artikel 17 : 
Verkiezing van de ondervoorzitters

Artikel 18 : 
Verkiezing van de quaestoren

Artikel 19 : 
Ambtstermijn van ambtsdragers

Artikel 20 : 
Vacatures

Artikel 21 : 
Voortijdige ambtsbeëindiging
HOOFDSTUK 3: ORGANEN EN TAKEN

Artikel 22 : 
Taken van de Voorzitter

Artikel 23 : 
Taken van de ondervoorzitters

Artikel 24 : 
Samenstelling van het Bureau

Artikel 25 : 
Taken van het Bureau

Artikel 26 : 
Samenstelling van de Conferentie van voorzitters

Artikel 27 : 
Taken van de Conferentie van voorzitters

Artikel 28 : 
Taken van de quaestoren

Artikel 29 : 
Conferentie van commissievoorzitters

Artikel 30 : 
Conferentie van delegatievoorzitters

Artikel 30 bis : 
Aanblijven tijdens de verkiezingsperiode

Artikel 31 : 
Informatieplicht van het Bureau en de Conferentie van voorzitters
HOOFDSTUK 4: FRACTIES

Artikel 32 : 
Oprichting en ontbinding van fracties

Artikel 33 : 
Activiteiten en rechtspositie van de fracties

Artikel 34 : 
Interfractiewerkgroepen

Artikel 35 : 
Niet-fractiegebonden leden

Artikel 36 : 
Toewijzing van plaatsen in de vergaderzaal

TITEL II: WETGEVINGS-, BEGROTINGS-, KWIJTINGS- EN OVERIGE PROCEDURES
Bovenaan de paginaVolgendeVorige
HOOFDSTUK 1: WETGEVINGSPROCEDURES - ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 37 : 
Jaarlijkse programmering

Artikel 38 : 
Eerbiediging van de grondrechten

Artikel 39 : 
Controle van de rechtsgrond

Artikel 40 : 
Delegatie van wetgevingsbevoegdheden en toekenning van uitvoeringsbevoegdheden

Artikel 41 : 
Toetsing van de financiële verenigbaarheid

Artikel 42 : 
Verificatie van de eerbiediging van de beginselen van subsidiariteit en evenredigheid

Artikel 43 : 
Toegang van het Parlement tot documenten en informatieverstrekking aan het Parlement

Artikel 44 : 
Vertegenwoordiging van het Parlement op zittingen van de Raad

Artikel 45 : 
Recht van het Parlement om voorstellen in te dienen

Artikel 46 : 
Verzoeken aan de Commissie om voorstellen in te dienen

Artikel 47 : 
Behandeling van juridisch bindende handelingen

Artikel 47 bis : 
Versnelling van wetgevingsprocedures

Artikel 48 : 
Wetgevingsprocedures inzake initiatieven van andere instellingen dan de Commissie of van lidstaten
HOOFDSTUK 2: PROCEDURES IN DE COMMISSIES

Artikel 49 : 
Wetgevingsverslagen

Artikel 50 : 
Vereenvoudigde procedure

Artikel 51 : 
Verslagen van niet-wetgevende aard

Artikel 52 : 
Initiatiefverslagen

Artikel 52 bis : 
Opstelling van verslagen

Artikel 53 : 
Adviezen van commissies

Artikel 54 : 
Procedure met medeverantwoordelijke commissies

Artikel 55 : 
Gezamenlijke commissieprocedure

Artikel 56 : 
(Geschrapt)
HOOFDSTUK 3: GEWONE WETGEVINGSPROCEDURE
AFDELING 1 - EERSTE LEZING

Artikel 57 : 
(Geschrapt)

Artikel 58 : 
(Geschrapt)

Artikel 59 : 
Stemming ter plenaire vergadering – eerste lezing

Artikel 59 bis : 
Terugverwijzing naar de bevoegde commissie

Artikel 60 : 
(Geschrapt)

Artikel 61 : 
(Geschrapt)

Artikel 62 : 
(Geschrapt)

Artikel 63 : 
Hernieuwde voorlegging aan het Parlement

Artikel 63 bis : 
Akkoord in eerste lezing
AFDELING 2 - TWEEDE LEZING

Artikel 64 : 
Mededeling van het standpunt van de Raad

Artikel 65 : 
Verlenging van de termijnen

Artikel 66 : 
Procedure in de bevoegde commissie

Artikel 67 : 
Indiening bij het Parlement

Artikel 67 bis : 
Stemming in het Parlement – tweede lezing

Artikel 68 : 
(Geschrapt)

Artikel 69 : 
Ontvankelijkheid van amendementen op het standpunt van de Raad

Artikel 69 bis : 
Akkoord in tweede lezing
AFDELING 3 - INTERINSTITUTIONELE ONDERHANDELINGEN BIJ DE GEWONE WETGEVINGSPROCEDURE

Artikel 69 ter : 
Algemene bepalingen

Artikel 69 quater : 
Onderhandelingen voorafgaand aan de eerste lezing door het Parlement

Artikel 69 quinquies : 
Onderhandelingen voorafgaand aan de eerste lezing door de Raad

Artikel 69 sexies : 
Onderhandelingen voorafgaand aan de tweede lezing door het Parlement

Artikel 69 septies : 
Het voeren van onderhandelingen
AFDELING 4 - BEMIDDELING EN DERDE LEZING

Artikel 69 octies : 
Verlenging van de termijnen

Artikel 70 : 
Bijeenroeping van het bemiddelingscomité

Artikel 71 : 
Delegatie in het bemiddelingscomité

Artikel 72 : 
Gezamenlijke tekst
AFDELING 5 - BEËINDIGING VAN DE PROCEDURE

Artikel 73 : 
(Geschrapt)

Artikel 74 : 
(Geschrapt)

Artikel 75 : 
(Geschrapt)

Artikel 76 : 
(Geschrapt)

Artikel 77 : 
(Geschrapt)

Artikel 78 : 
Ondertekening en bekendmaking van vastgestelde handelingen
HOOFDSTUK 4: SPECIFIEKE BEPALINGEN VOOR DE RAADPLEGINGSPROCEDURE

Artikel 78 bis : 
Gewijzigd voorstel voor een juridisch bindende handeling

Artikel 78 ter : 
Standpunt van de Commissie ten aanzien van amendementen

Artikel 78 quater : 
Stemming ter plenaire vergadering

Artikel 78 quinquies : 
Follow-up van het standpunt van het Parlement

Artikel 78 sexies : 
Hernieuwde voorlegging aan het Parlement
HOOFDSTUK 5: CONSTITUTIONELE AANGELEGENHEDEN

Artikel 79 : 
Gewone Verdragsherziening

Artikel 80 : 
Vereenvoudigde Verdragsherziening

Artikel 81 : 
Toetredingsverdragen

Artikel 82 : 
Terugtrekking uit de Unie

Artikel 83 : 
Schending van de fundamentele beginselen en waarden door een lidstaat

Artikel 84 : 
Samenstelling van het Parlement

Artikel 85 : 
Nauwere samenwerking tussen lidstaten
HOOFDSTUK 6: BEGROTINGSPROCEDURES

Artikel 86 : 
Meerjarig financieel kader

Artikel 86 bis : 
Jaarlijkse begrotingsprocedure

Artikel 87 : 
(Geschrapt)

Artikel 88 : 
Standpunt van het Parlement over de ontwerpbegroting

Artikel 89 : 
(Geschrapt)

Artikel 90 : 
 Begrotingsbemiddeling

Artikel 91 : 
Definitieve vaststelling van de begroting

Artikel 92 : 
Regeling van de voorlopige twaalfden

Artikel 92 bis : 
Uitvoering van de begroting

Artikel 93 : 
Kwijting aan de Commissie voor de uitvoering van de begroting

Artikel 94 : 
Overige kwijtingsprocedures

Artikel 94 bis : 
Interinstitutionele samenwerking

Artikel 95 : 
(Geschrapt)
HOOFDSTUK 7: INTERNE BEGROTINGSPROCEDURES

Artikel 96 : 
Raming van het Parlement

Artikel 97 : 
Procedure voor de vaststelling van de raming van het Parlement

Artikel 98 : 
Bevoegdheid tot het aangaan van betalingsverplichtingen en het verstrekken van betalingsopdrachten, het goedkeuren van rekeningen en het verlenen van kwijting
HOOFDSTUK 8: GOEDKEURINGSPROCEDURE

Artikel 99 : 
Goedkeuringsprocedure
HOOFDSTUK 9: OVERIGE PROCEDURES

Artikel 100 : 
Procedure voor het uitbrengen van advies inzake derogaties voor de aanneming van de euro

Artikel 101 : 
Procedures met betrekking tot de dialoog tussen de sociale partners

Artikel 102 : 
Procedures in verband met onderzoek van beoogde vrijwillige overeenkomsten

Artikel 103 : 
Codificatie

Artikel 104 : 
Herschikking
HOOFDSTUK 10: GEDELEGEERDE HANDELINGEN EN UITVOERINGSHANDELINGEN

Artikel 105 : 
Gedelegeerde handelingen

Artikel 106 : 
Uitvoeringshandelingen en -maatregelen

Artikel 107 : 
Behandeling volgens de procedure met medeverantwoordelijke commissies of de gezamenlijke commissieprocedure

TITEL III: EXTERNE BETREKKINGEN
Bovenaan de paginaVolgendeVorige
HOOFDSTUK 1: INTERNATIONALE OVEREENKOMSTEN

Artikel 108 : 
Internationale overeenkomsten

Artikel 109 : 
Voorlopige toepassing of schorsing van de toepassing van internationale overeenkomsten of bepaling van het standpunt dat namens de Unie wordt ingenomen in een bij een internationale overeenkomst opgericht orgaan.
HOOFDSTUK 2: EXTERNE VERTEGENWOORDIGING VAN DE UNIE EN GEMEENSCHAPPELIJK BUITENLANDS EN VEILIGHEIDSBELEID

Artikel 110 : 
Speciale vertegenwoordigers

Artikel 111 : 
Internationale vertegenwoordiging

Artikel 112 : 
(Geschrapt)
HOOFDSTUK 3: AANBEVELINGEN INZAKE HET EXTERNE BELEID VAN DE UNIE

Artikel 113 : 
Aanbevelingen inzake het externe beleid van de Unie

Artikel 113 bis : 
Raadpleging van en informatieverstrekking aan het Parlement in het kader van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid

Artikel 114 : 
Schending van de mensenrechten

TITEL IV: TRANSPARANTIE VAN DE WERKZAAMHEDEN
Bovenaan de paginaVolgendeVorige

Artikel 115 : 
Transparantie van de werkzaamheden van het Parlement

Artikel 116 : 
Toegang van het publiek tot documenten

Artikel 116 bis : 
Toegang tot het Parlement

TITEL V: BETREKKINGEN MET DE ANDERE INSTELLINGEN EN ORGANEN
Bovenaan de paginaVolgendeVorige
HOOFDSTUK 1: BENOEMINGEN

Artikel 117 : 
Verkiezing van de voorzitter van de Commissie

Artikel 118 : 
Verkiezing van de Commissie

Artikel 118 bis : 
Meerjarige programmering

Artikel 119 : 
Motie van afkeuring jegens de Commissie

Artikel 120 : 
Benoeming van rechters en advocaten-generaal bij het Hof van Justitie van de Europese Unie

Artikel 121 : 
Benoeming van de leden van de Rekenkamer

Artikel 122 : 
Benoeming van de directieleden van de Europese Centrale Bank

Artikel 122 bis : 
Benoemingen in de instanties voor economisch bestuur
HOOFDSTUK 2: VERKLARINGEN

Artikel 123 : 
Verklaringen van Commissie, Raad en Europese Raad

Artikel 124 : 
Verklaringen tot toelichting van Commissiebesluiten

Artikel 125 : 
Verklaringen van de Rekenkamer

Artikel 126 : 
Verklaringen van de Europese Centrale Bank

Artikel 127 : 
(Geschrapt)
HOOFDSTUK 3: PARLEMENTAIRE VRAGEN

Artikel 128 : 
Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat

Artikel 129 : 
Vragenuur

Artikel 130 : 
Vragen met verzoek om schriftelijk antwoord

Artikel 130 bis : 
(schrappen)

Artikel 130 ter : 
Uitgebreide interpellaties met verzoek om schriftelijk antwoord

Artikel 131 : 
Vragen met verzoek om schriftelijk antwoord aan de Europese Centrale Bank

Artikel 131 bis : 
Vragen met verzoek om schriftelijk antwoord betreffende het Gemeenschappelijk Toezichtsmechanisme en het Gemeenschappelijk Afwikkelingsmechanisme
HOOFDSTUK 4: VERSLAGEN VAN ANDERE INSTELLINGEN EN ORGANEN

Artikel 132 : 
Jaarverslagen en andersoortige verslagen van andere instellingen of organen
HOOFDSTUK 5: RESOLUTIES EN AANBEVELINGEN

Artikel 133 : 
Ontwerpresoluties

Artikel 134 : 
(Geschrapt)

Artikel 135 : 
Debatten over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat

Artikel 136 : 
(Geschrapt)
HOOFDSTUK 6: RAADPLEGING VAN ANDERE INSTELLINGEN EN ORGANEN

Artikel 137 : 
Raadpleging van het Europees Economisch en Sociaal Comité

Artikel 138 : 
Raadpleging van het Comité van de Regio's

Artikel 139 : 
Verzoeken aan Europese agentschappen
HOOFDSTUK 7: INTERINSTITUTIONELE AKKOORDEN

Artikel 140 : 
Interinstitutionele akkoorden
HOOFDSTUK 8: AANHANGIGMAKING BIJ HET HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE UNIE

Artikel 141 : 
Procedures bij het Hof van Justitie van de Europese Unie

TITEL VI: BETREKKINGEN MET DE NATIONALE PARLEMENTEN
Bovenaan de paginaVolgendeVorige

Artikel 142 : 
Informatie-uitwisseling, wederzijdse contacten en faciliteiten

Artikel 143 : 
Conferentie van de organen van de parlementen die gespecialiseerd zijn in de aangelegenheden van de Unie (COSAC)

Artikel 144 : 
Conferenties van parlementen

TITEL VII: ZITTINGEN
Bovenaan de paginaVolgendeVorige
HOOFDSTUK 1: ZITTINGEN VAN HET PARLEMENT

Artikel 145 : 
Zittingsperioden, zittingen, vergaderperioden, plenaire vergaderingen

Artikel 146 : 
Bijeenroeping van het Parlement

Artikel 147 : 
Plaats van de vergaderingen

Artikel 148 : 
Deelneming van leden aan vergaderingen
HOOFDSTUK 2: REGELING VAN DE WERKZAAMHEDEN VAN HET PARLEMENT

Artikel 149 : 
Ontwerpagenda

Artikel 149 bis : 
Aanneming en wijziging van de agenda

Artikel 150 : 
Procedure ter plenaire vergadering zonder amendementen en zonder debat

Artikel 151 : 
Korte presentatie

Artikel 152 : 
(Geschrapt)

Artikel 153 : 
Buitengewoon debat

Artikel 153 bis : 
Actualiteitendebat op verzoek van een fractie

Artikel 154 : 
Urgentieprocedure

Artikel 155 : 
Gezamenlijk debat

Artikel 156 : 
Termijnen
HOOFDSTUK 3: ALGEMENE REGELS VOOR HET VERLOOP VAN DE VERGADERINGEN

Artikel 157 : 
Toegang tot de vergaderzaal

Artikel 158 : 
Talen

Artikel 159 : 
Overgangsregeling

Artikel 160 : 
Ronddeling van documenten

Artikel 161 : 
Elektronische verwerking van documenten

Artikel 162 : 
Verdeling van de spreektijd en sprekerslijst

Artikel 163 : 
Redevoeringen van één minuut

Artikel 164 : 
Persoonlijke verklaringen

Artikel 164 bis : 
Voorkoming van verstoring van procedures
HOOFDSTUK 4: MAATREGELEN IN GEVAL VAN NIET-NALEVING VAN DE GEDRAGSREGELS

Artikel 165 : 
Onmiddellijke maatregelen

Artikel 166 : 
Sancties

Artikel 167 : 
Interne beroepsprocedures
HOOFDSTUK 5: QUORUM, AMENDEMENTEN EN STEMMING

Artikel 168 : 
Quorum

Artikel 168 bis : 
Drempels

Artikel 169 : 
Indiening en presentatie van amendementen

Artikel 170 : 
Ontvankelijkheid van amendementen

Artikel 171 : 
Stemprocedure

Artikel 172 : 
(Geschrapt)

Artikel 173 : 
(Geschrapt)

Artikel 174 : 
Volgorde van stemming over amendementen

Artikel 175 : 
Filtering door de commissie van voor de plenaire vergadering ingediende amendementen

Artikel 176 : 
Stemming in onderdelen

Artikel 177 : 
Stemrecht

Artikel 178 : 
Stemming

Artikel 179 : 
Eindstemming

Artikel 179 bis : 
Staking van stemmen

Artikel 180 : 
Hoofdelijke stemming

Artikel 180 bis : 
Geheime stemming

Artikel 181 : 
Gebruik van de elektronische steminstallatie

Artikel 182 : 
(Geschrapt)

Artikel 182 bis : 
Betwisting van de stemming

Artikel 183 : 
Stemverklaringen

Artikel 184 : 
(Geschrapt)
HOOFDSTUK 6: ORDEPUNTEN EN PROCEDURELE MOTIES

Artikel 184 bis : 
Ordepunten

Artikel 185 : 
Procedurele moties

Artikel 186 : 
(Geschrapt)

Artikel 187 : 
Moties tot niet-ontvankelijkverklaring van een onderwerp

Artikel 188 : 
Terugverwijzing naar de commissie

Artikel 189 : 
Sluiting van een debat

Artikel 190 : 
Verdaging van een debat of van een stemming

Artikel 191 : 
Schorsing of sluiting van de vergadering
HOOFDSTUK 7: OPENBAARHEID VAN DE WERKZAAMHEDEN

Artikel 192 : 
Notulen

Artikel 193 : 
Aangenomen teksten

Artikel 194 : 
Volledige verslagen

Artikel 195 : 
Audiovisueel verslag van de beraadslagingen

TITEL VIII: COMMISSIES EN DELEGATIES
Bovenaan de paginaVolgendeVorige
HOOFDSTUK 1: COMMISSIES

Artikel 196 : 
Instelling van vaste commissies

Artikel 197 : 
Bijzondere commissies

Artikel 198 : 
Enquêtecommissies

Artikel 199 : 
Samenstelling van de commissies

Artikel 200 : 
Plaatsvervangers

Artikel 201 : 
Taken van de commissies

Artikel 201 bis : 
Bevoegdheidskwesties

Artikel 202 : 
(Geschrapt)

Artikel 203 : 
Subcommissies

Artikel 204 : 
Commissiebureau

Artikel 205 : 
Commissiecoördinatoren

Artikel 205 bis : 
Schaduwrapporteurs

Artikel 206 : 
Commissievergaderingen

Artikel 207 : 
Notulen van de commissievergaderingen

Artikel 208 : 
Stemming in de commissie

Artikel 209 : 
Bepalingen betreffende de plenaire vergadering die ook van toepassing zijn op de commissievergaderingen

Artikel 210 : 
Vragenuur in de commissies

Artikel 210 bis : 
Procedure voor de raadpleging door een commissie van vertrouwelijke informatie in een commissievergadering met gesloten deuren

Artikel 211 : 
Openbare hoorzitting en plenair debat naar aanleiding van een burgerinitiatief
HOOFDSTUK 2: INTERPARLEMENTAIRE DELEGATIES

Artikel 212 : 
Instelling en taken van interparlementaire delegaties

Artikel 213 : 
(Geschrapt)

Artikel 214 : 
Gemengde parlementaire commissies

Artikel 214 bis : 
Samenwerking met de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa

TITEL IX: VERZOEKSCHRIFTEN
Bovenaan de paginaVolgendeVorige

Artikel 215 : 
Petitierecht

Artikel 216 : 
Behandeling van verzoekschriften

Artikel 216 bis : 
Onderzoeksmissies

Artikel 217 : 
Bekendmaking van verzoekschriften

Artikel 218 : 
Burgerinitiatief

TITEL X: EUROPESE OMBUDSMAN
Bovenaan de paginaVolgendeVorige

Artikel 219 : 
Verkiezing van de Europese Ombudsman

Artikel 220 : 
Werkzaamheden van de Ombudsman

Artikel 221 : 
Ontheffing van de Ombudsman van het ambt

TITEL XI: SECRETARIAAT-GENERAAL VAN HET PARLEMENT
Bovenaan de paginaVolgendeVorige

Artikel 222 : 
Secretariaat-generaal van het Parlement

TITEL XII: BEVOEGDHEDEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN MET BETREKKING TOT EUROPESE POLITIEKE PARTIJEN EN EUROPESE POLITIEKE STICHTINGEN
Bovenaan de paginaVolgendeVorige

Artikel 223 : 
(Geschrapt)

Artikel 223 bis : 
Bevoegdheden en verantwoordelijkheden met betrekking tot Europese politieke partijen en Europese politieke stichtingen

Artikel 224 : 
Bevoegdheden van het Bureau (Geschrapt)

Artikel 225 : 
Bevoegdheden van de bevoegde commissie en van het Parlement in plenaire vergadering bijeen (Geschrapt)

TITEL XIII: TOEPASSING EN WIJZIGING VAN HET REGLEMENT
Bovenaan de paginaVolgendeVorige

Artikel 226 : 
Toepassing van het Reglement

Artikel 227 : 
Wijziging van het Reglement

TITEL XIV: DIVERSE BEPALINGEN
Bovenaan de paginaVolgendeVorige

Artikel 228 : 
De symbolen van de Unie

Rule 228 bis : 
Gendermainstreaming

Artikel 229 : 
Onafgedane zaken

Artikel 230 : 
(Geschrapt)

Artikel 231 : 
Rectificaties

BIJLAGE I
Bovenaan de paginaVolgendeVorige
GEDRAGSCODE VOOR DE LEDEN VAN HET EUROPEES PARLEMENT INZAKE FINANCIËLE BELANGEN EN BELANGENCONFLICTEN

BIJLAGE I BIS
Bovenaan de paginaVolgendeVorige
CODE VOOR PASSEND GEDRAG VOOR LEDEN VAN HET EUROPEES PARLEMENT BIJ DE UITVOERING VAN HUN TAKEN

BIJLAGE II
Bovenaan de paginaVolgendeVorige
CRITERIA VOOR VRAGEN EN INTERPELLATIES MET VERZOEK OM SCHRIFTELIJK ANTWOORD OVEREENKOMSTIG DE ARTIKELEN 130, 131 EN 131 BIS

BIJLAGE III
Bovenaan de paginaVolgendeVorige
RICHTSNOEREN EN ALGEMENE CRITERIA VOOR DE KEUZE VAN DE ONDERWERPEN DIE MOETEN WORDEN GEPLAATST OP DE AGENDA VOOR HET DEBAT OVER GEVALLEN VAN SCHENDING VAN DE MENSENRECHTEN, DE DEMOCRATIE EN DE RECHTSSTAAT, ALS BEDOELD IN ARTIKEL 135

BIJLAGE IV
Bovenaan de paginaVolgendeVorige
PROCEDURE VOOR DE BEHANDELING EN AANNEMING VAN BESLUITEN INZAKE DE VERLENING VAN KWIJTING

BIJLAGE V
Bovenaan de paginaVolgendeVorige
BEVOEGDHEDEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN DE PARLEMENTAIRE COMMISSIES

I. : 
Commissie buitenlandse zaken

II. : 
Commissie ontwikkelingssamenwerking

III. : 
Commissie internationale handel

IV. : 
Begrotingscommissie

V. : 
Commissie begrotingscontrole

VI. : 
Commissie economische en monetaire zaken

VII. : 
Commissie werkgelegenheid en sociale zaken

VIII. : 
Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

IX. : 
Commissie industrie, onderzoek en energie

X. : 
Commissie interne markt en consumentenbescherming

XI. : 
Commissie vervoer en toerisme

XII. : 
Commissie regionale ontwikkeling

XIII. : 
Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling

XIV. : 
Commissie visserij

XV. : 
Commissie cultuur en onderwijs

XVI. : 
Commissie juridische zaken

XVII. : 
Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

XVIII. : 
Commissie constitutionele zaken

XIX. : 
Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid

XX. : 
Commissie verzoekschriften

BIJLAGE VI
Bovenaan de paginaVolgendeVorige
GOEDKEURING VAN DE COMMISSIE EN MONITORING VAN TIJDENS DE HOORZITTINGEN GEDANE TOEZEGGINGEN

BIJLAGE VII
Bovenaan de paginaVorige
VEREISTEN VOOR DE FORMULERING VAN HANDELINGEN DIE WORDEN VASTGESTELD VOLGENS DE GEWONE WETGEVINGSPROCEDURE
Laatst bijgewerkt op: 13 mei 2019Juridische mededeling - Privacybeleid