Föregående 
 Nästa 
Europaparlamentets arbetsordning
Nionde valperioden - Juli 2019
EPUB 142kPDF 647k
INNEHÅLL
ANMÄRKNING TILL LÄSAREN
KOMPENDIUM ÖVER DE VIKTIGASTE RÄTTSAKTERNA SOM RÖR ARBETSORDNINGEN

BILAGA II : KOD FÖR LÄMPLIGT UPPTRÄDANDE FÖR LEDAMÖTER AV EUROPAPARLAMENTET I UTÖVANDET AV DERAS UPPDRAG

1.   När Europaparlamentets ledamöter utövar sina uppdrag ska de uppträda med värdighet, hövlighet och respekt samt utan fördomar eller diskriminering gentemot alla som arbetar i Europaparlamentet.

2.   När ledamöterna utövar sina uppdrag ska de uppträda på ett professionellt sätt och i sina kontakter med personalen avstå från i synnerhet ett nedvärderande, kränkande, stötande eller diskriminerande språkbruk eller annat handlande som är oetiskt, förnedrande eller olagligt.

3.   Ledamöterna får inte genom sitt handlande försöka förmå eller uppmuntra personalen att bryta mot, kringgå eller bortse från gällande lagstiftning, parlamentets interna regler eller denna kod, eller tolerera ett sådant beteende av personal som de ansvarar för.

4.   För att Europaparlamentet ska fungera ändamålsenligt ska ledamöterna, under iakttagande av lämplig diskretion, försöka se till att alla meningsskiljaktigheter eller konflikter som berör personal som de ansvarar för hanteras snabbt, rättvist och effektivt.

5.   När så behövs ska ledamöterna snabbt och fullständigt samarbeta med de förfaranden som inrättats för att hantera konflikter och mobbning eller sexuella trakasserier, och de ska reagera omedelbart på alla påståenden om sådana trakasserier. Ledamöterna bör delta i speciella utbildningar som anordnas för dem om att förebygga konflikter och trakasserier på arbetsplatsen och om gott ledarskap på kontoret.

6.   Ledamöterna ska underteckna en förklaring som bekräftar deras åtagande att följa denna kod. Alla förklaringar, undertecknade eller inte, kommer att offentliggöras på parlamentets webbplats.

7.   Ledamöter som inte har undertecknat förklaringen avseende denna kod får inte väljas till en befattning inom Europaparlamentet eller något av dess organ, utses till föredragande eller delta i en officiell delegation eller interinstitutionella förhandlingar.

Senaste uppdatering: 19 december 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy