Ankstesnis 
 Kitas 
Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
9-oji Europos Parlamento kadencija - 2019 m. liepos mėn.
EPUB 142kPDF 753k
TURINYS
PASTABA SKAITYTOJUI
PAGRINDINIŲ TEISĖS AKTŲ, SUSIJUSIŲ SU DARBO TVARKOS TAISYKLĖMIS, RINKINYS

VI PRIEDAS :  NUOLATINIŲ KOMITETŲ ĮGALIOJIMAI IR PAREIGOS(1)

I.   Užsienio reikalų komitetas

Komitetas yra atsakingas už Sąjungos užsienio politikos skatinimą, įgyvendinimą ir priežiūrą, kiek tai susiję su:

1.   bendra užsienio ir saugumo politika (BUSP) bei bendra saugumo ir gynybos politika (BSGP); šiose srityse komitetui padeda saugumo ir gynybos pakomitetis;

2.   santykiais su kitomis Sąjungos institucijomis ir organais, JTO bei kitomis tarptautinėmis organizacijomis ir tarpparlamentinėmis asamblėjomis į jo kompetenciją patenkančiose srityse;

3.   Europos išorės veiksmų tarnybos priežiūra;

4.   politinių santykių su trečiosiomis šalimis stiprinimu išsamių bendradarbiavimo ir pagalbos programų arba tarptautinių susitarimų, tokių kaip asociacijos ir partnerystės susitarimai, būdu;

5.   derybų dėl Europos valstybių stojimo į Europos Sąjungą pradėjimu, priežiūra ir užbaigimu;

6.   visais teisės aktais, susijusiais su veiksmais, vykdomais pagal Europos demokratijos ir žmogaus teisių rėmimo priemonę, Europos kaimynystės priemonę, Pasirengimo narystei pagalbos priemonę, Priemonę, kuria prisidedama prie stabilumo ir taikos, bei Bendradarbiavimo su trečiosiomis šalimis partnerystės priemonę, taip pat su politika, kuria jie grindžiami;

7.   be kitų, Europos kaimynystės politikos (EKP) stebėsena ir tolesniais veiksmais, visų pirma susijusiais su EKP metinėmis pažangos ataskaitomis;

8.   klausimais, susijusiais su demokratija, teisine valstybe, žmogaus teisėmis, įskaitant mažumų teises trečiosiose šalyse ir tarptautinės teisės principais; šioje srityje komitetui padeda žmogaus teisių pakomitetis, kuris turėtų užtikrinti Sąjungos išorės politikos ir žmogaus teisių politikos suderinamumą; nepažeidžiant atitinkamų teisinių nuostatų, kitų šioje srityje kompetentingų komitetų ir organų nariai kviečiami dalyvauti pakomitečio posėdžiuose;

9.   Parlamento dalyvavimu rinkimų stebėjimo misijose, jei reikia, bendradarbiaujant su kitais atitinkamais komitetais ir delegacijomis.

Komitetas vykdo politinę priežiūrą ir koordinuoja jungtinių parlamentinių ir bendradarbiavimo komitetų bei tarpparlamentinių delegacijų ir ad hoc delegacijų veiklą tiek, kiek tai susiję su jo kompetencija.

II.   Vystymosi komitetas

Komitetas yra atsakingas už:

1.   Sąjungos vystymosi ir bendradarbiavimo politikos skatinimą, įgyvendinimą ir priežiūrą, visų pirma:

a)   dvišalį ir atitinkamose tarptautinėse organizacijose bei tarpparlamentiniuose organuose vykdomą politinį dialogą su besivystančiomis šalimis,
b)   pagalbą besivystančioms šalims ir bendradarbiavimo su šiomis šalimis susitarimus, visų pirma veiksmingo pagalbos lėšų teikimo priežiūrą ir rezultatų vertinimą, įskaitant priemones, susijusias su skurdo panaikinimu,
c)   valstybių narių ir Sąjungos lygmeniu įgyvendinamos politikos sąsajų stebėjimą,
d)   demokratinių vertybių, gero valdymo ir žmogaus teisių skatinimą besivystančiose šalyse,
e)   politikos nuoseklumo vystymosi politikos atžvilgiu įgyvendinimą, stebėseną ir didinimą;

2.   visus su vystomojo bendradarbiavimo priemone (VBP), Europos plėtros fondu (EPF) – glaudžiai bendradarbiaujant su nacionaliniais parlamentais – ir Humanitarinės pagalbos priemone susijusius teisės aktus, pagal šias priemones vykdomų veiksmų planavimą ir tikrinimą, taip pat visus klausimus, susijusius su humanitarine pagalba besivystančiose šalyse ir politika, kuria jie grindžiami;

3.   klausimus, susijusius su AKR-EB partnerystės susitarimu, bei santykius su atitinkamais organais;

4.   klausimus, susijusius su užjūrio šalimis ir teritorijomis (UŠT);

5.   Parlamento dalyvavimą rinkimų stebėjimo misijose, jei reikia, bendradarbiaujant su kitais susijusiais komitetais ir delegacijomis.

Komitetas koordinuoja tarpparlamentinių delegacijų ir ad hoc delegacijų veiklą tiek, kiek tai susiję su jo kompetencija.

III.   Tarptautinės prekybos komitetas

Komitetas yra atsakingas už klausimus, susijusius su Sąjungos bendros prekybos politikos formavimu ir įgyvendinimu bei jos išorės ekonominiais santykiais, visų pirma:

1.   finansinius, ekonominius ir prekybinius ryšius su trečiosiomis šalimis ir regioninėmis organizacijomis;

2.   bendrąjį išorės tarifą ir palankesnių prekybos sąlygų sudarymą, taip pat už išorinius muitinės nuostatų ir valdymo aspektus;

3.   dvišalių, daugiašalių ir keliašalių prekybos susitarimų, pagal kuriuos reglamentuojami ekonominiai, prekybos ir investiciniai santykiai su trečiosiomis šalimis ir regioninėmis organizacijomis iniciavimą, stebėseną, sudarymą ir tolesnius veiksmus;

4.   techninio derinimo ar standartizacijos priemones tarptautinės teisės dokumentų reglamentuojamose srityse;

5.   santykius su susijusiomis tarptautinėmis organizacijomis, tarptautiniais forumais, skirtais su prekyba susijusiems klausimams, ir organizacijomis, skatinančiomis regionų ekonominę bei prekybinę integraciją už Sąjungos ribų;

6.   santykius su PPO, įskaitant jos parlamentinę veiklą.

Komitetas palaiko ryšius su atitinkamomis tarpparlamentinėmis ir ad hoc delegacijomis ekonominiais ir prekybos santykių su trečiosiomis šalimis klausimais.

IV.   Biudžeto komitetas

Komitetas yra atsakingas už:

1.   daugiametę Sąjungos pajamų ir išlaidų finansinę programą bei Sąjungos nuosavų išteklių sistemą;

2.   Parlamento biudžeto valdymo teises, būtent už Sąjungos biudžetą ir derybas dėl tarpinstitucinių susitarimų šioje srityje bei šių susitarimų įgyvendinimą;

3.   Parlamento sąmatą, sudarytą pagal Darbo tvarkos taisyklėse nustatytą tvarką;

4.   decentralizuotų organų biudžetą;

5.   Europos investicijų banko finansinę veiklą, kuri nėra Europos ekonomikos valdymo dalis;

6.   Europos plėtros fondo lėšų įtraukimą į Sąjungos biudžetą, nepažeidžiant už AKR-EB partnerystės susitarimą atsakingo komiteto įgaliojimų;

7.   visų Sąjungos teisės aktų finansinį poveikį ir jų suderinamumą su Daugiamete finansine programa, nepažeidžiant susijusių komitetų įgaliojimų;

8.   einamųjų metų biudžeto vykdymo stebėseną ir vertinimą, neatsižvelgiant į Darbo tvarkos taisyklių 98 straipsnio 1 dalį, asignavimų perkėlimą, su personalo planu susijusias procedūras, administracinius asignavimus ir nuomones dėl projektų, susijusių su pastatais ir turinčių didelį finansinį poveikį;

9.   Finansinį reglamentą, išskyrus klausimus, susijusius su biudžeto vykdymu, valdymu ir kontrole.

V.   Biudžeto kontrolės komitetas

Komitetas yra atsakingas už:

1.   Sąjungos ir Europos plėtros fondo biudžeto vykdymo kontrolę ir sprendimus dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo, kuriuos turi priimti Parlamentas, įskaitant vidinę biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrą, bei visas kitas su šiais sprendimais susijusias lydimąsias ar jų įgyvendinimo priemones;

2.   Sąjungos, jos institucijų ir kitų jos finansuojamų įstaigų sąskaitų ir finansinio balanso uždarymą, pateikimą ir auditą, įskaitant vėlesniam laikui perkeltinų asignavimų patvirtinimą ir likučių nustatymą;

3.   Europos investicijų banko finansinės veiklos kontrolę;

4.   įvairių Sąjungos finansavimo būdų, naudojamų įgyvendinant Sąjungos politiką, rentabilumo stebėseną, Biudžeto kontrolės komiteto prašymu įtraukiant specializuotus komitetus ir Biudžeto kontrolės komiteto prašymu bendradarbiaujant su specializuotais komitetais, kai nagrinėjamos Audito Rūmų specialiosios ataskaitos;

5.   ryšius su Europos kovos su sukčiavimu tarnyba (OLAF), sukčiavimo atvejų ir pažeidimų vykdant Sąjungos biudžetą nagrinėjimą, priemones, padėsiančias išvengti tokių atvejų ir inicijuoti jų tyrimą, griežtą Sąjungos finansinių interesų apsaugą ir atitinkamus Europos prokuroro veiksmus šioje srityje;

6.   santykius su Audito Rūmais, jų narių skyrimą ir jų ataskaitų vertinimą;

7.   Finansinį reglamentą biudžeto vykdymo, valdymo ir kontrolės aspektais.

VI.   Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas

Komitetas yra atsakingas už:

1.   Sąjungos ekonomikos ir pinigų politikos sritis, Ekonominės ir pinigų sąjungos bei Europos pinigų ir finansinės sistemos veikimą (įskaitant santykius su susijusiomis institucijomis ar organizacijomis);

2.   laisvą kapitalo ir mokėjimų judėjimą (tarptautinius mokėjimus, bendrą mokėjimų erdvę, mokėjimų balansą, kapitalo judėjimą ir paskolų gavimo bei teikimo politiką, kapitalo iš trečiųjų šalių judėjimo kontrolę, kapitalo eksportą iš Europos Sąjungos į trečiąsias šalis skatinančias priemones);

3.   tarptautinę pinigų ir finansinę sistemą (įskaitant santykius su finansinėmis ir pinigų institucijomis bei organizacijomis);

4.   konkurencijos ir valstybės arba viešosios pagalbos taisykles;

5.   mokesčių nuostatas;

6.   finansinių paslaugų, institucijų ir rinkų, įskaitant finansines ataskaitas, auditą, apskaitos taisykles, įmonių valdymą ir kitus su finansinėmis paslaugomis susijusius bendrovių teisės klausimus, reguliavimą ir priežiūrą;

7.   Europos investicijų banko susijusią veiklą, kaip Europos ekonomikos valdymo euro zonoje dalį.

VII.   Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas

Komitetas yra atsakingas už:

1.   užimtumo politiką ir visus socialinės politikos aspektus, įskaitant darbo sąlygas, socialinį draudimą, socialinę įtrauktį ir socialinę apsaugą;

2.   darbuotojų teises;

3.   sveikatos apsaugos ir saugos priemones darbo vietoje;

4.   Europos socialinį fondą;

5.   profesinio mokymo politiką, įskaitant profesines kvalifikacijas;

6.   laisvą darbuotojų ir pensininkų judėjimą;

7.   socialinį dialogą;

8.   visų formų diskriminaciją darbo vietoje ir darbo rinkoje, išskyrus diskriminaciją dėl lyties;

9.   santykius su:

–   Europos profesinio mokymo plėtros centru (Cedefop),
–   Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondu,
–   Europos mokymo fondu,
–   Europos saugos ir sveikatos darbe agentūra;

ir santykius su kitais susijusiais Sąjungos organais ir tarptautinėmis organizacijomis.

VIII.   Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas

Komitetas yra atsakingas už:

1.   aplinkos politiką ir aplinkosaugos priemones, visų pirma:

a)   klimato kaitą;
b)   oro, dirvožemio ir vandens taršą, atliekų tvarkymą ir perdirbimą, pavojingas medžiagas ir preparatus, triukšmo lygius ir biologinės įvairovės apsaugą,
c)   tvarų vystymąsi,
d)   tarptautines ir regionines aplinkosaugos priemones bei susitarimus,
e)   žalos aplinkai atitaisymą,
f)   civilinę saugą,
g)   Europos aplinkos agentūrą,
h)   Europos cheminių medžiagų agentūrą;

2.   visuomenės sveikatą, visų pirma:

a)   visuomenės sveikatos programas ir konkrečius veiksmus šioje srityje,
b)   vaistų pramonės ir kosmetikos gaminius,
c)   su bioterorizmu susijusius sveikatos aspektus,
d)   Europos vaistų vertinimo agentūrą ir Europos ligų prevencijos ir kontrolės centrą;

3.   maisto saugos klausimus, visų pirma:

a)   maisto produktų ženklinimą ir saugą,
b)   veterinarijos teisės aktus dėl apsaugos nuo rizikos žmonių sveikatai, produktų ir maisto gamybos sistemų tikrinimą siekiant apsaugoti visuomenės sveikatą,
c)   Europos maisto saugos tarnybą ir Europos maisto ir veterinarijos tarnybą.

IX.   Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas

Komitetas yra atsakingas už:

1.   Sąjungos pramonės politiką ir susijusias priemones, naujų technologijų taikymą, įskaitant MVĮ taikomas priemones;

2.   Sąjungos mokslinių tyrimų ir inovacijų politiką, įskaitant mokslą ir technologijas, taip pat tyrimų rezultatų panaudojimą ir skleidimą;

3.   Europos kosminės erdvės politiką;

4.   Jungtinių tyrimų centrą, Europos mokslinių tyrimų tarybą, Europos inovacijos ir technologijos institutą, Etaloninių medžiagų ir matavimų institutą, taip pat JET, ITER ir kitus projektus šioje srityje;

5.   su energetikos politika susijusias Sąjungos priemones apskritai ir atsižvelgiant į energijos vidaus rinkos kūrimą ir veikimą, įskaitant priemones, susijusias su:

a)   energijos tiekimo saugumu Sąjungoje,
b)   energijos vartojimo efektyvumo bei taupymo skatinimu ir naujų bei atsinaujinančių energijos formų plėtojimu,
c)   energetikos tinklų sujungimo skatinimu ir energijos vartojimo efektyvumu, įskaitant transeuropinių tinklų kūrimą ir plėtojimą energetikos infrastruktūrų srityje;

6.   Euratomo sutartį ir Euratomo tiekimo agentūrą, branduolinę saugą, eksploatacijos nutraukimą bei atliekų šalinimą branduoliniame sektoriuje;

7.   informacinę visuomenę, informacines technologijas ir ryšių tinklus be paslaugas, įskaitant technologijas ir saugumo aspektus bei transeuropinių tinklų kūrimą ir plėtojimą telekomunikacijų infrastruktūros srityje, taip pat Europos tinklų ir informacijos apsaugos agentūros (ENISA) veiklą.

X.   Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas

Komitetas yra atsakingas už:

1.   vidaus rinką ir muitų sąjungą reglamentuojančių nacionalinės teisės aktų koordinavimą Sąjungos lygmeniu, visų pirma:

a)   laisvą prekių judėjimą, įskaitant techninių standartų derinimą,
b)   įsisteigimo teisę,
c)   laisvę teikti paslaugas, išskyrus finansiniame ir pašto sektoriuose;

2.   bendrosios rinkos veikimą, įskaitant galimų bendrosios rinkos, taip pat bendrosios skaitmeninės rinkos, įgyvendinimo kliūčių nustatymo ir panaikinimo priemones;

3.   vartotojų ekonominių interesų skatinimą ir apsaugą, išskyrus visuomenės sveikatos ir maisto saugos klausimus;

4.   bendrosios rinkos taisyklių ir vartotojų teisių įgyvendinimo politiką ir teisės aktus.

XI.   Transporto ir turizmo komitetas

Komitetas yra atsakingas už:

1.   klausimus, susijusius su bendros geležinkelių, kelių, vidaus vandens kelių, jūrų ir oro transporto politikos sukūrimu, visų pirma:

a)   bendras transportui Europos Sąjungoje taikomas taisykles,
b)   transeuropinių tinklų kūrimą ir plėtojimą transporto infrastruktūros srityje,
c)   transporto paslaugų teikimą ir santykius su trečiosiomis šalimis transporto srityje,
d)   transporto saugą,
e)   santykius su tarptautinėmis transporto organizacijomis;
f)   Europos jūrų saugumo agentūrą, Europos Sąjungos geležinkelių agentūrą, Europos Sąjungos aviacijos saugos agentūrą ir bendrąją įmonę SESAR;

2.   pašto paslaugas;

3.   turizmą.

XII.   Regioninės plėtros komitetas

Komitetas yra atsakingas už:

1.   Sąjungos regioninės plėtros ir sanglaudos politikos veikimą ir plėtojimą, kaip numatyta Sutartyse;

2.   Europos regioninės plėtros fondą, Sanglaudos fondą ir kitas Sąjungos regioninės politikos priemones;

3.   kitų Sąjungos politikos sričių įtakos ekonominei ir socialinei sanglaudai įvertinimą;

4.   Sąjungos struktūrinių priemonių derinimą;

5.   sanglaudos politikos miestų aspektą;

6.   atokiausius regionus ir salas bei tarpvalstybinį ir regionų bendradarbiavimą;

7.   santykius su Regionų komitetu, regionų bendradarbiavimo organizacijomis ir vietos bei regioninės valdžios institucijomis.

XIII.   Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas

Komitetas yra atsakingas už:

1.   bendros žemės ūkio politikos veikimą ir plėtojimą;

2.   kaimo plėtrą, įskaitant susijusių finansinių priemonių veiklą;

3.   teisės aktus šiose srityse:

a)   veterinarijos ir fitosanitarijos bei gyvūnų pašarų, jei šiomis priemonėmis nesiekiama apsaugoti nuo rizikos žmonių sveikatai,
b)   gyvulininkystės ir gyvūnų gerovės;

4.   žemės ūkio produktų kokybės gerinimą;

5.   žemės ūkio žaliavų tiekimą;

6.   Bendrijos augalų veislių tarnybą;

7.   miškininkystę ir agrarinę miškininkystę.

XIV.   Žuvininkystės komitetas

Komitetas yra atsakingas už:

1.   bendros žuvininkystės politikos veikimą ir plėtojimą bei jos valdymą;

2.   žuvų išteklių išsaugojimą, žvejybos ir tokius išteklius naudojančių laivynų valdymą, taip pat jūrų bei taikomuosius žuvininkystės mokslinius tyrimus;

3.   žuvininkystės ir akvakultūros produktų rinkos bendrą organizavimą ir jų perdirbimą bei prekybą jais;

4.   struktūrinę žuvininkystės ir akvakultūros sektorių politiką, įskaitant žuvininkystės orientavimo finansines priemones ir fondus, skirtus šiems sektoriams remti;

5.   integruotą jūrų politiką, kiek tai susiję su žvejybos veikla;

6.   partnerystės susitarimus dėl tvarios žvejybos ir žuvininkystės, regionines žuvininkystės organizacijas ir tarptautinių įsipareigojimų žuvininkystės srityje įgyvendinimą.

XV.   Kultūros ir švietimo komitetas

Komitetas yra atsakingas už:

1.   Europos Sąjungos kultūrinius aspektus, visų pirma:

a)   geresnį kultūros pažinimą ir populiarinimą,
b)   kultūrinės ir kalbinės įvairovės apsaugą ir skatinimą,
c)   kultūrinio paveldo išsaugojimą ir apsaugą, kultūrinius mainus ir meninę kūrybą;

2.   Sąjungos švietimo politiką, įskaitant Europos aukštojo mokslo erdvę, europinių mokyklų sistemos ir mokymosi visą gyvenimą skatinimą;

3.   audiovizualinę politiką bei informacinės visuomenės kultūrinius ir švietimo aspektus;

4.   jaunimo politiką;

5.   sporto ir laisvalaikio politikos plėtojimą;

6.   informacijos ir žiniasklaidos politiką;

7.   bendradarbiavimą su trečiosiomis šalimis kultūros ir švietimo srityse ir už santykius su susijusiomis tarptautinėmis organizacijomis bei institucijomis.

XVI.   Teisės reikalų komitetas

Komitetas yra atsakingas už:

1.   Sąjungos teisės aiškinimą, taikymą ir stebėseną, Sąjungos teisės aktų suderinamumą su pirmine teise, įskaitant teisinio pagrindo parinkimą ir subsidiarumo ir proporcingumo principų laikymąsi;

2.   tarptautinės teisės aiškinimą ir taikymą tiek, kiek tai yra susiję su Europos Sąjunga;

3.   geresnę teisėkūrą ir Sąjungos teisės supaprastinimą;

4.   Parlamento teisių ir prerogatyvų teisinę apsaugą, įskaitant dalyvavimą Europos Sąjungos Teisingumo Teisme nagrinėjamose bylose;

5.   valstybių narių teisinę sistemą įtakojančius Sąjungos aktus, visų pirma šiose srityse:

a)   civilinės ir komercinės teisės,
b)   bendrovių teisės,
c)   intelektinės nuosavybės teisės,
d)   proceso teisės;

6.   teisminio ir administracinio bendradarbiavimo civilinėse bylose priemones;

7.   atsakomybę aplinkosaugos srityje ir sankcijas už nusikaltimus aplinkai;

8.   etikos klausimus, susijusius su naujosiomis technologijomis, kartu su kompetentingais komitetais taikant susijusių komitetų procedūrą;

9.   Parlamento narių statutą ir Europos Sąjungos pareigūnų tarnybos nuostatus;

10.   Parlamento narių privilegijas ir imunitetus bei jų įgaliojimų patikrinimą;

11.   Europos Sąjungos Teisingumo Teismo struktūrą ir statutą;

12.   Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnybą.

XVII.   Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas

Komitetas yra atsakingas už:

1.   piliečių teisių, žmogaus teisių ir pagrindinių teisių apsaugą Sąjungos teritorijoje, įskaitant mažumų apsaugą, kaip nustatyta Sutartyse ir Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje;

2.   priemones kovojant prieš visų formų diskriminaciją, išskyrus diskriminaciją dėl lyties arba diskriminaciją darbo vietoje ir darbo rinkoje;

3.   teisės aktus dėl skaidrumo ir fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis;

4.   laisvės, saugumo ir teisingumo erdvės sukūrimą ir plėtrą, laikantis subsidiarumo ir proporcingumo principų, visų pirma:

a)   priemones, susijusias su asmenų atvykimu ir judėjimu, prieglobsčiu, migracija,
b)   priemones, susijusias su integruotu išorės sienų valdymu,
c)   priemones, susijusias su policijos ir teisminiu bendradarbiavimu baudžiamosiose bylose, įskaitant terorizmą, ir esmines bei procedūrines priemones, susijusias su nuoseklesnio Sąjungos požiūrio į baudžiamąją teisę plėtojimą;

5.   Europos narkotikų ir narkomanijos stebėjimo centrą ir Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūrą, Europolą, Eurojustą, Europos policijos kolegiją (Cepol), Europos prokuratūrą ir kitas toje pat srityje veikiančias įstaigas ir agentūras;

6.   akivaizdžios rizikos, kada valstybė narė gali rimtai pažeisti visoms valstybėms narėms bendrus principus, nustatymą.

XVIII.   Konstitucinių reikalų komitetas

Komitetas yra atsakingas už:

1.   Europos integracijos institucinius aspektus, visų pirma, įprastinių ar supaprastintų Sutarties persvarstymo procedūrų parengimą, iniciavimą ir eigą;

2.   Sutarčių įgyvendinimą ir jų veikimo įvertinimą;

3.   derybų dėl Sąjungos plėtros ar išstojimo iš jos institucinius padarinius;

4.   santykius tarp institucijų, įskaitant tarpinstitucinių susitarimų, kuriuos ruošiamasi patvirtinti Parlamente, nagrinėjimą pagal Darbo tvarkos taisyklių 148 straipsnio 2 dalį;

5.   vienodą rinkimų tvarką;

6.   Europos politines partijas ir politinius fondus, nepažeidžiant Biuro įgaliojimų;

7.   atvejų, kai valstybė narė šiurkščiai ir nuolat pažeidžia visoms valstybėms narėms bendrus principus, nustatymą;

8.   Darbo tvarkos taisyklių aiškinimą ir taikymą bei pasiūlymus dėl jų keitimo.

XIX.   Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas

Komitetas yra atsakingas už:

1.   moterų teisių Sąjungoje apibrėžimą, skatinimą ir apsaugą bei susijusias Sąjungos priemones;

2.   moterų teisių skatinimą trečiosiose šalyse;

3.   lygių galimybių politiką, įskaitant vyrų ir moterų lygybės dėl galimybių darbo rinkoje ir požiūrio darbe skatinimą;

4.   visų formų smurto ir diskriminacijos dėl lyties panaikinimą;

5.   lygių galimybių principo įgyvendinimą ir plėtotę visuose politikos sektoriuose;

6.   tarptautinių su moterų teisėmis susijusių susitarimų ir konvencijų nuolatinę peržiūrą ir įgyvendinimą;

7.   informuotumo apie moterų teises didinimą.

XX.   Peticijų komitetas

Komitetas yra atsakingas už:

1.   peticijas;

2.   viešųjų svarstymų, susijusių su piliečių iniciatyvomis, rengimą pagal Darbo tvarkos taisyklių 222 straipsnį;

3.   ryšius su Europos ombudsmenu.

(1) Priimtas 2014 m. sausio 15 d. Parlamento sprendimu.
Atnaujinta: 2019 m. gruodžio 19 d.Teisinė informacija - Privatumo politika