Edellinen 
 Seuraava 
Euroopan parlamentin työjärjestys
Yhdeksäs vaalikausi - joulukuuta, 2019
EPUB 141kPDF 639k
SISÄLLYS
HUOMAUTUS
TÄRKEIMPIEN TYÖJÄRJESTYKSEEN LIITTYVIEN SÄÄDÖSTEN KOONNOS

LIITE VII : KOMISSION HYVÄKSYMINEN JA KUULEMISTEN AIKANA ANNETTUJEN SITOUMUSTEN SEURANTA

Osa I    – Komission jäsenten koko kollegion hyväksyminen parlamentissa

1 artikla : Arviointiperusteet

1.   Parlamentti arvioi komission jäsenehdokkaita heidän yleisen pätevyytensä, Euroopan asiaan sitoutumisensa ja henkilökohtaisen riippumattomuutensa perusteella. Arvioinnilla mitataan ehdokkaan tietämystä hänelle tarkoitetulla vastuualueella ja hänen viestintätaitojaan.

2.   Parlamentti kiinnittää erityistä huomiota naisten ja miesten tasapuoliseen edustukseen. Se voi ilmaista näkemyksensä komission puheenjohtajaksi valitun esittämästä vastuualueiden jaosta.

3.   Parlamentti voi pyytää mitä tahansa tietoa, jolla on merkitystä sen tehdessä päätöksen jäsenehdokkaiden sopivuudesta. Parlamentti edellyttää heidän taloudellisia sidonnaisuuksiaan koskevien täydellisten tietojen toimittamista. Jäsenehdokkaiden taloudellisia sidonnaisuuksia koskevat ilmoitukset lähetetään oikeudellisista asioista vastaavan valiokunnan tutkittaviksi.

2 artikla : Taloudellisia sidonnaisuuksia koskevan ilmoituksen tutkiminen

1.   Oikeudellisista asioista vastaava valiokunta tutkii taloudellisia sidonnaisuuksia koskevat ilmoitukset ja arvioi, onko komission jäsenehdokkaan antama ilmoitus luotettava ja täydellinen ja voidaanko sen perusteella todeta eturistiriita.

2.   Oikeudellisista asioista vastaavan valiokunnan antama vahvistus siitä, että eturistiriitoja ei ole, on olennainen edellytys sille, että asiasisällöstä vastaava valiokunta järjestää kuulemisen. Jos vahvistusta ei anneta, komission jäsenehdokkaan nimitysprosessi keskeytetään, kunnes on toimittu 3 kohdan c alakohdassa määrätyn menettelyn mukaisesti.

3.   Oikeudellisista asioista vastaavan valiokunnan tekemässä taloudellisia sidonnaisuuksia koskevien ilmoitusten tutkinnassa sovelletaan seuraavia suuntaviivoja:

a)   jos oikeudellisista asioista vastaava valiokunta katsoo taloudellisia sidonnaisuuksia koskevaa ilmoitusta tutkiessaan, että taloudellisia sidonnaisuuksia koskeva ilmoitus on esitettyjen asiakirjojen perusteella luotettava ja täydellinen ja että se ei sisällä tietoja, joiden perusteella voidaan todeta olemassa oleva tai mahdollinen eturistiriita, joka liittyy komission jäsenehdokkaan vastuualueeseen, valiokunnan puheenjohtaja toimittaa kuulemisesta vastaaville valiokunnille tai komission jäsenen toimikauden aikana toteutettavaan menettelyyn osallistuville valiokunnille vahvistuskirjeen siitä, että eturistiriitaa ei ole;

b)   jos oikeudellisista asioista vastaava valiokunta katsoo, että komission jäsenehdokkaan taloudellisia sidonnaisuuksia koskevassa ilmoituksessa on epätäydellisiä tai ristiriitaisia tietoja tai että tarvitaan lisäselvityksiä, valiokunta pyytää Euroopan parlamentin ja Euroopan komission välisiä suhteita koskevan puitesopimuksen perusteella komission jäsenehdokasta täydentämään vaadittuja tietoja ilman aiheetonta viivytystä ja tekee päätöksen tietojen vastaanottamisen ja asianmukaisen analyysin jälkeen; oikeudellisista asioista vastaava valiokunta voi tarvittaessa pyytää komission jäsenehdokasta kuultavaksi;

c)   jos oikeudellisista asioista vastaava valiokunta toteaa eturistiriidan taloudellisia sidonnaisuuksia koskevan ilmoituksen tai komission jäsenehdokkaan antamien lisäselvitysten nojalla, valiokunta antaa suosituksia, joiden tarkoituksena on saada eturistiriita ratkaistua; nämä suositukset voivat sisältää kyseisestä sidonnaisuudesta luopumisen tai komission puheenjohtajan tekemiä muutoksia komission jäsenehdokkaan vastuualueeseen; vakavammissa tapauksissa, kun eturistiriitaa ei kyetä ratkaisemaan, oikeudellisista asioista vastaava valiokunta voi viimeisenä keinona todeta päätelmänään, että komission jäsenehdokas ei kykene hoitamaan tehtäviään perussopimusten ja toimintasääntöjen mukaisesti; parlamentin puhemies kysyy tällöin komission puheenjohtajalta, mitä jatkotoimia tämä aikoo toteuttaa.

3 artikla : Kuulemiset

1.   Kukin komission jäsenehdokas kutsutaan yhden kerran kuultavaksi asiasta vastaavassa valiokunnassa tai valiokunnissa. Kuulemiset ovat julkisia.

2.   Puheenjohtajakokous järjestää kuulemiset valiokuntien puheenjohtajakokouksen suosituksesta. Kunkin valiokunnan puheenjohtaja ja koordinaattorit vastaavat yksityiskohtaisista järjestelyistä. Esittelijöitä voidaan nimittää.

3.   Jos vastuualueet ovat päällekkäisiä, asiasta vastaavien valiokuntien suhteen tehdään soveltuvia järjestelyjä. Vaihtoehtoja on kolme:

a)   jos komission jäsenehdokkaan tehtävät kuuluvat vain yhden valiokunnan toimialaan, ainoastaan kyseinen valiokunta kuulee jäsenehdokasta (asiasta vastaava valiokunta);

b)   jos komission jäsenehdokkaan tehtävät kuuluvat jokseenkin tasapuolisesti useamman kuin yhden valiokunnan toimialaan, nämä valiokunnat kuulevat yhdessä ehdokasta (ehdokasta yhdessä kuulevat valiokunnat); sekä

c)   jos komission jäsenehdokkaan tehtävät kuuluvat pääasiallisesti yhden valiokunnan toimialaan ja vain vähäisessä määrin yhden tai useamman muun valiokunnan toimialaan, se valiokunta, jonka toimialaan ehdokkaan tehtävät pääasiallisesti kuuluvat, vastaa ehdokkaan kuulemisesta ja toinen valiokunta tai muut valiokunnat osallistuvat kuulemiseen (kuulemiseen osallistuvat valiokunnat).

4.   Komission puheenjohtajaksi valittua henkilöä kuullaan kaikista asiaa koskevista käytännön järjestelyistä.

5.   Valiokunnat toimittavat kirjalliset kysymykset komission jäsenehdokkaille hyvissä ajoin ennen kuulemisia. Kutakin komission jäsenehdokasta kohti on kaksi valiokuntien puheenjohtajakokouksen laatimaa yhteistä kysymystä, joista ensimmäinen koskee yleistä pätevyyttä, sitoutumista Euroopan asiaan ja henkilökohtaista riippumattomuutta ja toinen vastuualueen hoitoa ja yhteistyötä parlamentin kanssa. Asiasta vastaava valiokunta toimittaa viisi muuta kysymystä; alakysymykset eivät ole sallittuja. Jos useampi valiokunta kuulee ehdokasta yhdessä, kullakin valiokunnalla on oikeus toimittaa kolme kysymystä.

Komission jäsenehdokkaiden ansioluettelot ja heidän vastauksensa kirjallisiin kysymyksiin julkaistaan parlamentin verkkosivustolla ennen kuulemista.

6.   Kuhunkin kuulemiseen varataan kolme tuntia. Kuulemiset toimitetaan sellaisessa ympäristössä ja olosuhteissa, joissa komission jäsenehdokkailla on tasapuolinen ja oikeudenmukainen mahdollisuus esitellä itsensä ja mielipiteensä.

7.   Komission jäsenehdokkaita pyydetään käyttämään enintään 15 minuuttia kestävä suullinen avauspuheenvuoro. Kuulemisen aikana esitetään enintään 25 kysymystä, jotka ryhmitellään mahdollisuuksien mukaan aiheen mukaan. Kysymykselle varattuna aikana voidaan esittää välittömästi yksi täydentävä kysymys. Merkittävä osa puheajasta myönnetään poliittisille ryhmille soveltuvin osin 171 artiklan mukaisesti. Kuulemistilaisuudessa pyritään komission jäsenehdokkaiden ja parlamentin jäsenten väliseen monipuoliseen poliittiseen vuoropuheluun. Ennen tilaisuuden päättymistä komission jäsenehdokkaille annetaan mahdollisuus käyttää lyhyt päätöspuheenvuoro.

8.   Kuulemiset välitetään suorana ääni- ja kuvalähetyksenä. Hakemistolla varustettu taltiointi kuulemisista asetetaan yleisön saataville 24 tunnin kuluessa kuulemisen päättymisestä.

4 artikla : Arviointi

1.   Valiokunnan puheenjohtaja ja koordinaattorit kokoontuvat viipymättä kuulemistilaisuuden jälkeen arvioimaan yksittäisiä komission jäsenehdokkaita. Kokoukset pidetään suljetuin ovin. Koordinaattoreita pyydetään ilmoittamaan, täyttävätkö jäsenehdokkaat koordinaattorien mielestä ne vaatimukset, joita sekä tehtävä kollegion jäsenenä että heille erityisesti osoitetut tehtävät edellyttävät. Valiokuntien puheenjohtajakokous laatii pro forma mallin arvioinnin tueksi.

2.   Jos useampi valiokunta kuulee ehdokasta yhdessä, niiden puheenjohtajat ja koordinaattorit toimivat yhdessä koko menettelyn ajan.

3.   Kustakin komission jäsenehdokkaasta laaditaan yksi arviointikirje. Siihen sisällytetään kaikkien kuulemiseen osallistuneiden valiokuntien lausunnot.

4.   Koordinaattoreiden tekemään arviointiin sovelletaan seuraavia periaatteita:

a)   Jos koordinaattorit hyväksyvät komission jäsenehdokkaan yksimielisesti, puheenjohtaja lähettää heidän puolestaan hyväksymiskirjeen.

b)   Jos koordinaattorit hylkäävät komission jäsenehdokkaan yksimielisesti, puheenjohtaja lähettää heidän puolestaan hylkäämiskirjeen.

c)   Jos vähintään kahden kolmasosan enemmistöä valiokunnan jäsenistä edustavat koordinaattorit hyväksyvät komission jäsenehdokkaan, puheenjohtaja lähettää heidän puolestaan kirjeen, jossa ilmoitetaan, että suuri enemmistö hyväksyy ehdokkaan. Vähemmistöön jääneet mielipiteet ilmoitetaan pyynnöstä.

d)   Jos koordinaattorit eivät saavuta vähintään kahden kolmasosan enemmistöä valiokunnan jäsenistä ehdokkaan hyväksymiseksi, he

–   pyytävät ensin lisätietoja esittämällä lisää kirjallisia kysymyksiä;
–   jos he ovat vielä tyytymättömiä, pyytävät uutta 1,5 tunnin kuulemista, joka edellyttää puheenjohtajakokouksen hyväksyntää.

e)   Jos d alakohdan soveltamisen jälkeen vähintään kahden kolmasosan enemmistöä valiokunnan jäsenistä edustavat koordinaattorit hyväksyvät komission jäsenehdokkaan, puheenjohtaja lähettää heidän puolestaan kirjeen, jossa ilmoitetaan, että suuri enemmistö hyväksyy ehdokkaan. Vähemmistöön jääneet mielipiteet ilmoitetaan pyynnöstä.

f)   Jos d alakohdan soveltamisen jälkeenkään koordinaattorit eivät ole saavuttaneet vähintään kahden kolmasosan enemmistöä valiokunnan jäsenistä komission jäsenehdokkaan hyväksymiseksi, puheenjohtaja kutsuu koolle valiokunnan ja toimittaa äänestyksen 1 kohdassa mainituista kahdesta kysymyksestä. Puheenjohtaja lähettää kirjeen, jossa ilmoitetaan valiokunnan arviointi.

5.   Valiokuntien arviointikirjeet toimitetaan 24 tunnin kuluessa arviointiprosessin loppuunsaattamisesta. Valiokuntien puheenjohtajakokous tarkastelee kirjeitä ja toimittaa ne sen jälkeen puheenjohtajakokoukselle. Keskustelun jälkeen puheenjohtajakokous julistaa kuulemiset päättyneiksi ja antaa luvan kaikkien arviointikirjeiden julkaisemiseen, jollei se päätä pyytää lisätietoja.

5 artikla : Kollegion esittely

1.   Valittu komission puheenjohtaja kutsutaan esittelemään komission jäsenehdokkaiden koko kollegio ja heidän ohjelmansa parlamentin istunnossa, johon kutsutaan Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja ja neuvoston puheenjohtaja. Esittelyä seuraa keskustelu. Keskustelun päätteeksi poliittinen ryhmä tai vähintään alhaisen vähimmäismäärän saavuttamiseksi tarvittava määrä jäseniä voi jättää käsiteltäväksi päätöslauselmaesityksen. Tällöin sovelletaan 132 artiklan 3–8 kohtaa.

2.   Kun päätöslauselmaesityksestä on äänestetty, parlamentti äänestää siitä, hyväksyykö se valitun komission puheenjohtajan ja komission jäsenehdokkaiden nimittämisen yhtenä kokoonpanona. Parlamentti tekee päätöksensä nimenhuutoäänestyksellä annettujen äänten enemmistöllä. Se voi siirtää äänestyksen seuraavaan istuntoon.

6 artikla : Kuulemisten aikana annettujen sitoumusten seuranta

Asiasta vastaava valiokunta tarkastelee komission jäsenehdokkaiden kuulemisten aikana antamia sitoumuksia ja mainitsemia prioriteetteja koko heidän toimikautensa ajan Euroopan parlamentin ja Euroopan komission välisistä suhteista tehdyn puitesopimuksen liitteessä IV olevan 1 kohdan mukaisesti vuosittain käytävän jäsennellyn vuoropuhelun yhteydessä.

Osa II    – Merkittävä vastuualueen muutos tai muutos komission jäsenten kollegion kokoonpanossa sen toimikauden aikana

7 artikla : Avoimeksi tullut tehtävä

Jos täytetään eroamisen, erottamisen tai kuolemantapauksen johdosta avoimeksi tullut tehtävä, parlamentti kutsuu viipymättä komission jäsenehdokkaan kuultavaksi osassa I määrätyin edellytyksin.

8 artikla : Uuden jäsenvaltion liittyminen

Jos unioniin liittyy uusi jäsenvaltio, parlamentti kutsuu kyseisen komission jäsenehdokkaan kuultavaksi osassa I määrätyin edellytyksin.

9 artikla : Merkittävä vastuualueen muutos

Jos jäsenten vastuualueet muuttuvat merkittävästi komission toimikauden aikana, asianomaiset komission jäsenet kutsutaan kuultavaksi osassa I määrätyin edellytyksin, ennen kuin he ryhtyvät hoitamaan uusia tehtäviään.

10 artikla : Äänestys täysistunnossa

Edellä 125 artiklan 7 kohdassa määrätystä menettelystä poiketen yhden komission jäsenen nimittämistä koskeva äänestys täysistunnossa toimitetaan salaisena äänestyksenä.

Päivitetty viimeksi: 19. joulukuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö