Prethodno 
 Sljedeće 
Poslovnik Europskog parlamenta
Deveti parlamentarni saziv - Srpnja 2019.
EPUB 137kPDF 668k
SADRŽAJ
NAPOMENA
KOMPENDIJ GLAVNIH PRAVNIH AKATA POVEZANIH S POSLOVNIKOM

PRILOG VII. : ODOBRENJE KOMISIJE I NADZOR OBVEZA PREUZETIH TIJEKOM SASLUŠANJA

Dio I.    – Suglasnost Parlamenta za cjelokupni kolegij Komisije

Članak 1. : Osnova za ocjenjivanje

1.   Parlament ocjenjuje kandidate za povjerenike na temelju njihovih općih sposobnosti, predanosti europskim ciljevima i osobne nezavisnosti. Ocjenjuje njihovo poznavanje budućih resora i komunikacijske vještine.

2.   Parlament posebnu pozornost posvećuje uravnoteženoj zastupljenosti spolova. Može se očitovati o raspodjeli resora koju odredi novoizabrani predsjednik.

3.   Parlament može zatražiti sve podatke koji su važni za donošenje odluke o sposobnosti kandidata za povjerenike. Očekuje objavu svih podataka vezanih uz njihove financijske interese. Izjave o interesu kandidata za povjerenike šalju se na pregled odboru nadležnom za pravna pitanja.

Članak 2. : Pregled izjave o financijskim interesima

1.   Odbor nadležan za pravna pitanja pregledava izjave o financijskim interesima i procjenjuje vjerodostojnost i cjelovitost sadržaja izjava kandidata za povjerenike te može li se zaključiti da postoji sukob interesa.

2.   Potvrda odbora nadležnog za pravna pitanja o nepostojanju bilo kakvog sukoba interesa neophodan je preduvjet za održavanje saslušanja u odboru nadležnom za predmet. Ako nema te potvrde postupak imenovanja kandidata za povjerenika suspendira se i slijedi se postupak utvrđen u stavku 3. točki (c).

3.   Odbor nadležan za pravna pitanja pri pregledu izjava o financijskim interesima primjenjuje sljedeće smjernice:

(a)   ako tijekom pregleda izjave o financijskim interesima odbor na temelju podnesenih dokumenata utvrdi da je izjava o financijskim interesima vjerodostojna, cjelovita i da ne sadržava ništa što bi moglo upućivati na postojanje ili mogućnost postojanja sukoba interesa povezanog s portfeljem kandidata za povjerenika, njegov predsjednik tome pisanim putem obavještava odbore nadležne za saslušanje ili uključene odbore u slučaju da se postupak odvija tijekom mandata povjerenika;

(b)   ako odbor smatra da izjava o interesima kandidata za povjerenika sadržava nepotpune ili proturječne informacije ili da su za njihov pregled potrebna dodatna objašnjenja, on od kandidata za povjerenika traži, u skladu s Okvirnim sporazumom o odnosima između Europskog parlamenta i Europske komisije, da bez odgađanja dostave dodatni informacije te ih uzima u obzir i propisno analizira prije donošenja odluke; odbor nadležan za pravna pitanja može prema potrebi odlučiti da kandidata za povjerenika pozove na raspravu;

(c)   ako odbor utvrdi postojanje sukoba interesa na temelju izjave o financijskim interesima ili dodatnih informacija koje je dostavio kandidat za povjerenika, razrađuje preporuke kojima bi se sukob interesa trebao razriješiti; među preporukama mogu biti i odricanje od predmetnih financijskih interesa ili promjena portfelja kandidata za povjerenika koju provodi predsjednik Komisije; u ozbiljnijim slučajevima, ako se ne iznađe rješenje za sukob interesa i kao krajnje rješenje, odbor nadležan za pravna pitanja može utvrditi nesposobnost kandidata za povjerenika da obnaša svoje dužnosti na temelju Ugovora i Kodeksa ponašanja; predsjednik Parlamenta zatim pita predsjednika Komisije koje daljnje korake namjerava poduzeti.

Članak 3. : Saslušanja

1.   Svakog kandidata za povjerenika poziva se pred odgovarajući odbor na jedno saslušanje.

2.   Saslušanja organizira Konferencija predsjednika na preporuku Konferencije predsjednika odbora. Za pojedinosti njihove organizacije odgovorni su predsjednik i koordinatori svakog odbora. Mogu se imenovati izvjestitelji.

3.   Kad se resori preklapaju, poduzimaju se odgovarajuće mjere radi udruživanja tih odbora. Postoje tri mogućnosti:

(a)   ako je resor kandidata za povjerenika u nadležnosti isključivo jednog odbora, kandidata za povjerenika saslušava samo taj odbor (nadležni odbor);

(b)   ako je resor kandidata za povjerenika u više ili manje jednakoj mjeri u nadležnosti više od jednog odbora, ti odbori zajedno saslušavaju kandidata za povjerenika (zajednički odbori); i

(c)   ako je resor kandidata za povjerenika u najvećoj mjeri u nadležnosti jednog odbora, a tek manjim dijelom u nadležnosti još barem jednog odbora, kandidata za povjerenika saslušava odbor s pretežitom nadležnošću uz sudjelovanje drugog odnosno drugih odbora (pridruženi odbori).

4.   O svim se dogovorima traži mišljenje izabranog predsjednika Komisije.

5.   Prije saslušanja odbori kandidatima za povjerenike Komisije pravodobno dostavljaju pitanja u pisanom obliku. Svakom kandidatu za povjerenika postavljaju se dva opća pitanja koja sastavlja Konferencija predsjednika odbora, od kojih se prvo odnosi na opće sposobnosti, predanost europskim ciljevima i osobnu nezavisnost, a drugo na upravljanje resorom i suradnju s Parlamentom. Ostalih pet pitanja podnosi nadležni odbor, a potpitanja nisu dopuštena. U slučaju zajedničkih odbora, svaki dobiva pravo da podnese tri pitanja.

Životopisi kandidata za povjerenike i njihovi odgovori na pitanja za pisani odgovor objavljuju se na mrežnoj stranici Parlamenta prije saslušanja.

6.   Predviđeno je da svako saslušanje traje tri sata. Saslušanja se održavaju u okolnostima i pod uvjetima koji osiguravaju ravnopravnost kandidata za povjerenike i koji im pružaju jednaku priliku da predstave sebe i svoja stajališta.

7.   Kandidati za povjerenike pozivaju se na davanje uvodne usmene izjave u trajanju od najdulje 15 minuta. Tijekom saslušanja postavlja se do 25 pitanja, koja su, kad god je to moguće, grupirana po temama. Moguće je odmah, unutar dodijeljenog vremena postaviti jedno potpitanje. Najveći dio vremena za izlaganje dodjeljuje se klubovima zastupnika, na odgovarajući način u skladu s člankom 171. Pri vođenju saslušanja nastoji se ostvariti pluralistički politički dijalog između kandidata za povjerenike i zastupnika. Prije kraja saslušanja kandidati za povjerenike imaju mogućnost davanja kratke završne izjave.

8.   Saslušanja se audio-vizualno prenose uživo te su besplatno dostupna javnosti i medijima. Indeksirana video snimka saslušanja čini se dostupnom javnosti u roku od 24 sata.

Članak 4. : Ocjenjivanje

1.   Predsjednik i koordinatori sastaju se odmah nakon saslušanja kako bi ocijenili svakog pojedinog kandidata za povjerenika. Ovi su sastanci zatvoreni za javnost. Koordinatori se pozivaju da utvrde jesu li kandidati za povjerenike sposobni obnašati dužnosti članova kolegija i istovremeno izvršavati posebne dužnosti koje su im dodijeljene. Konferencija predsjednika odbora izrađuje posebni obrazac za pomoć pri ocjenjivanju.

2.   U slučaju zajedničkih odbora, predsjednik i koordinatori dotičnih odbora zajednički djeluju tijekom čitavog postupka.

3.   Za svakog kandidata za povjerenika daje se jedno pismo o ocjeni. Uključuju se mišljenja svih odbora uključenih u saslušanje.

4.   Na ocjenu koordinatora primjenjuju se sljedeća načela:

(a)   Ako koordinatori jednoglasno odobre kandidata za povjerenika, predsjednik u njihovo ime podnosi pismo o odobrenju;

(b)   Ako koordinatori jednoglasno odbiju kandidata za povjerenika, predsjednik u njihovo ime podnosi pismo o neprihvaćanju;

(c)   Ako koordinatori koji predstavljaju barem dvotrećinsku većinu članova odbora odobre kandidata za povjerenika, predsjednik u njihovo ime podnosi pismo o odobrenju u kojem navodi da je velika većina odobrila kandidata za povjerenika. Manjinska stajališta navode se na zahtjev;

(d)   Ako koordinatori ne mogu postići barem dvotrećinsku većinu članova odbora za odobrenje kandidata, oni

–   najprije daljnjim pitanjima za pisani odgovor traže dodatne informacije;
–   ako koordinatori ni tada nisu zadovoljni, traže nastavak saslušanja u trajanju od jednog i pol sata koje treba odobriti Konferencija predsjednika;

(e)   Ako koordinatori koji predstavljaju barem dvotrećinsku većinu članova odboru nakon primjene točke (d) odobre kandidata za povjerenika, predsjednik u njihovo ime podnosi pismo u kojem navodi da je velika većina odobrila kandidata za povjerenika. Manjinska stajališta navode se na zahtjev;

(f)   Ako nakon primjene točke (d) još uvijek ne postoji većina koordinatora koji predstavljaju dvije trećine članova odbora za odobrenje kandidata za povjerenika, predsjednik saziva sjednicu odbora na kojoj se glasuje o dvama pitanjima navedenima u stavku 1. Predsjednik podnosi pismo u kojem se navodi ocjena odbora.

5.   Pisma o ocjenama koje donesu odbori prosljeđuju se u roku od 24 sata nakon završetka postupka ocjenjivanja. Pisma preispituje Konferencija predsjednika odbora, nakon čega se priopćavaju Konferenciji predsjednika. Ako ne odluči zatražiti dodatne informacije, Konferencija predsjednika nakon razmjene mišljenja saslušanja proglašava završenima i odobrava objavu svih pisama o ocjenama.

Članak 5. : Predstavljanje kolegija

1.   Izabrani predsjednik Komisije poziva se da predstavi cijeli kolegij kandidata za povjerenike i njihove programe na sjednici Parlamenta na koju su pozvani predsjednik Europskog Vijeća i predsjednik Vijeća.. Nakon predstavljanja slijedi rasprava. Bilo koji klub zastupnika odnosno zastupnici koji dosežu barem niski prag mogu predati prijedlog rezolucije za završetak rasprave. Primjenjuje se članak 132. stavci od 3. do 8.

2.   Nakon glasovanja o prijedlogu rezolucije Parlament glasuje hoće li kao tijelo dati suglasnost za imenovanje izabranog predsjednika i kandidata za povjerenike. Parlament odlučuje većinom glasova, provođenjem poimeničnog glasovanja. Može odgoditi glasovanje do sljedeće sjednice.

Članak 6. : Nadzor obveza preuzetih tijekom saslušanja

Preuzete obveze i prioritete koje je kandidat za povjerenika naveo tijekom saslušanja nadležni odbor preispituje tijekom trajanja njegova ili njezina mandata u okviru godišnjeg strukturiranog dijaloga s Komisijom, koji se pokreće u skladu sa stavkom 1. Priloga 4. Okvirnom sporazumu o odnosima između Europskog parlamenta i Europske komisije.

Dio II.    – Značajna promjena resora ili promjena sastava kolegija povjerenika tijekom mandata

Članak 7. : Slobodno mjesto

Ako treba popuniti slobodno mjesto ispražnjeno radi ostavke, obvezne mirovine ili smrti, Parlament u najkraćem roku poziva kandidata za povjerenika da sudjeluje na saslušanju pod uvjetima jednakim onima iz dijela I.

Članak 8. : Pristupanje nove države članice

U slučaju pristupanja nove države članice, Parlament poziva kandidata za povjerenika da sudjeluje na saslušanju pod uvjetima jednakim onima iz dijela I.

Članak 9. : Značajna promjena resora

U slučaju značajne promjene resora tijekom trajanja mandata Komisije, povjerenici kojih se to tiče pozivaju se na sudjelovanje u saslušanju pod uvjetima koji su istovjetni onima iz dijela I. prije preuzimanja svojih novih odgovornosti.

Članak 10. : Glasovanje na plenarnoj sjednici

Odstupajući od postupka utvrđenog člankom 125. stavkom 7., glasovanje je tajno ako se glasovanje na plenarnoj sjednici odnosi na imenovanje samo jednog povjerenika.

Posljednje ažuriranje: 19. prosinca 2019.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti