Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
9. volebné obdobie - júl 2019
EPUB 147kPDF 706k
OBSAH
POZNÁMKA PRE ČITATEĽA
SÚBOR HLAVNÝCH PRÁVNYCH AKTOV TÝKAJÚCICH SA ROKOVACIEHO PORIADKU

PRÍLOHA VII : SCHVÁLENIE KOMISIE A MONITOROVANIE ZÁVÄZKOV PRIJATÝCH POČAS VYPOČUTÍ

Časť I    – Súhlas Parlamentu s celým kolégiom Komisie

Článok 1 : Základ pre hodnotenie

1.   Parlament hodnotí dezignovaných členov Komisie na základe ich celkovej kompetencie, európskej angažovanosti a osobnej nezávislosti. Hodnotí znalosti o ich budúcom rezorte a ich komunikačné schopnosti.

2.   Parlament osobitne prihliada na vyváženosť rodového zastúpenia. Môže sa vyjadriť k tomu, ako zvolený predseda rozdelí zodpovednosti za jednotlivé rezorty.

3.   Parlament môže požadovať všetky informácie, ktoré sú relevantné pre rozhodnutie o spôsobilosti dezignovaných členov Komisie. Očakáva poskytnutie úplných informácií týkajúcich sa ich finančných záujmov. Vyhlásenia o záujmoch dezignovaných členov Komisie sa pošlú na preskúmanie výboru, v ktorého pôsobnosti sú právne veci.

Článok 2 : Preskúmanie vyhlásenia o finančných záujmoch

1.   Výbor, v ktorého pôsobnosti sú právne veci, preskúma vyhlásenia o finančných záujmoch a posúdi, či je obsah vyhlásenia dezignovaného člena Komisie presný a úplný a či z neho možno vyvodiť konflikt záujmov.

2.   Potvrdenie o neexistencii akéhokoľvek konfliktu záujmov výborom, v ktorého pôsobnosti sú právne veci, je zásadným predpokladom pre uskutočnenie vypočutia gestorským výborom. Bez tohto potvrdenia sa postup vymenúvania dezignovaného člena Komisie pozastaví a použije sa postup stanovený v odseku 3 písm. c).

3.   Pri skúmaní vyhlásení o finančných záujmoch výborom, v ktorého pôsobnosti sú právne veci, sa uplatňujú tieto usmernenia:

a)   ak sa počas preskúmania vyhlásenia o finančných záujmoch výbor, v ktorého pôsobnosti sú právne veci, na základe predložených dokumentov domnieva, že vyhlásenie je pravdivé, úplné a neobsahuje žiadne informácie, ktoré by svedčili o súčasnom alebo potenciálnom konflikte záujmov v súvislosti s rezortom dezignovaného člena Komisie, predseda tohto výboru zašle list potvrdzujúci túto skutočnosť výboru zodpovednému za vypočutie alebo príslušným výborom, ak ide o postup počas funkčného obdobia člena Komisie;

b)   ak sa výbor, v ktorého pôsobnosti sú právne veci, domnieva, že vyhlásenie o záujmoch dezignovaného člena Komisie obsahuje neúplné alebo protichodné informácie, alebo ak sú potrebné ďalšie informácie, v súlade s Rámcovou dohodou o vzťahoch medzi Európskym parlamentom a Európskou komisiou požiada dezignovaného člena Komisie o poskytnutie dodatočných informácií bez zbytočného odkladu a pred prijatím svojho rozhodnutia ich zváži a riadne zanalyzuje; výbor, v ktorého pôsobnosti sú právne veci, môže v náležitých prípadoch rozhodnúť o pozvaní dezignovaného člena Komisie na diskusiu;

c)   ak výbor, v ktorého pôsobnosti sú právne veci, zistí konflikt záujmov na základe vyhlásenia o finančných záujmoch alebo dodatočných informácií predložených dezignovaným členom Komisie, vypracuje odporúčania s cieľom ukončiť konflikt záujmov; tieto odporúčania môžu zahŕňať vzdanie sa predmetných finančných záujmov alebo zmeny rezortu dezignovaného člena Komisie, ktoré vykoná predseda Komisie; v závažnejších prípadoch, ak sa nenájde žiadne riešenie konfliktu záujmov, výbor, v ktorého pôsobnosti sú právne veci, môže ako posledné vhodné riešenie dospieť k záveru, že dezignovaný člen Komisie nie je schopný vykonávať svoju funkciu v súlade so zmluvami a s kódexom správania; predseda Parlamentu sa potom obráti na predsedu Komisie s otázkou, aké ďalšie kroky zamýšľa podniknúť.

Článok 3 : Vypočutia

1.   Každý dezignovaný člen Komisie sa vyzve, aby predstúpil pred príslušný výbor alebo výbory na jedno vypočutie.

2.   Vypočutia organizuje Konferencia predsedov na základe odporúčania Konferencie predsedov výborov. Za konkrétne opatrenia sú zodpovední predseda a koordinátori každého výboru. Môžu sa vymenovať spravodajcovia.

3.   Na združenie príslušných výborov, ktorých rezorty sa prelínajú, sa prijmú primerané opatrenia. Môžu nastať tri možnosti:

a)   ak rezort dezignovaného člena Komisie patrí do pôsobnosti jediného výboru, vypočutie dezignovaného člena Komisie sa uskutoční len pred týmto jediným výborom (gestorským výborom);

b)   ak rezort dezignovaného člena Komisie patrí viac-menej v rovnakej miere do pôsobnosti viacerých výborov, vypočutie dezignovaného člena Komisie uskutočnia tieto výbory spoločne (spoločné výbory); a

c)   ak rezort dezignovaného člena Komisie patrí prevažne do pôsobnosti jedného výboru a iba okrajovo do pôsobnosti aspoň jedného ďalšieho výboru, vypočutie dezignovaného člena Komisie sa uskutoční pred hlavným príslušným výborom za účasti ďalšieho výboru alebo výborov (pridružené výbory).

4.   Tieto opatrenia sa v plnom rozsahu konzultujú so zvoleným predsedom Komisie.

5.   Výbory predložia dezignovaným členom Komisie písomné otázky v dostatočnom časovom predstihu pred vypočutiami. Každému dezignovanému členovi Komisie sa položia dve spoločné otázky, ktoré navrhne Konferencia predsedov výborov, pričom prvá sa vzťahuje na oblasť celkovej kompetentnosti, európskej angažovanosti a osobnej nezávislosti a druhá na riadenie príslušného rezortu a spoluprácu s Parlamentom. Päť ďalších otázok navrhne gestorský výbor; podotázky sa nepovoľujú. V prípade spoločných výborov má každý z nich právo na položenie troch otázok.

Životopisy dezignovaných členov Komisie a ich odpovede na písomné otázky sa uverejnia na internetovej stránke Parlamentu ešte pred vypočutím.

6.   Na každé vypočutie sa vyhradia tri hodiny. Vypočutia sa uskutočnia za takých okolností a v takých podmienkach, aby mali dezignovaní členovia Komisie rovnakú a spravodlivú príležitosť predstaviť seba a svoje názory.

7.   Dezignovaní členovia Komisie sa vyzvú, aby predniesli úvodné ústne vyhlásenie v trvaní najviac 15 minút. Najviac 25 otázok, zoskupených podľa možností tematicky, sa položí počas vypočutia. Jednu doplňujúcu otázku možno položiť okamžite v rámci vymedzeného času. Rečnícky čas sa pridelí politickým skupinám primerane v súlade s článkom 171 rokovacieho poriadku. Priebeh vypočutí sa zameriava na rozvinutie pluralistického politického dialógu medzi dezignovanými členmi Komisie a poslancami. Pred skončením vypočutia dostane dezignovaný člen Komisie príležitosť predniesť krátke záverečné vyhlásenie.

8.   Živý audiovizuálny prenos z vypočutí sa sprístupní bezplatne verejnosti a médiám. Označený záznam z vypočutí sa sprístupní verejnosti do 24 hodín.

Článok 4 : Zhodnotenie

1.   Predseda výboru a koordinátori sa zídu ihneď po skončení vypočutia, aby zhodnotili jednotlivých dezignovaných členov Komisie. Tieto schôdze sú neverejné. Koordinátori sa vyzvú, aby sa vyjadrili, či sú dezignovaní členovia Komisie podľa ich názoru kvalifikovaní na vykonávanie funkcie člena kolégia, ako aj na vykonávanie konkrétnych úloh, ktoré im boli pridelené. Konferencia predsedov výborov navrhne na pomoc pri hodnotení vzor hodnotenia.

2.   V prípade spoločných výborov postupujú predsedovia a koordinátori dotknutých výborov v priebehu celého postupu spoločne.

3.   Pre každého dezignovaného člena Komisie sa vypracuje jeden hodnotiaci list. Obsahuje stanoviská všetkých výborov, ktoré sa zúčastnili na vypočutí.

4.   Na hodnotenie zo strany koordinátorov sa uplatňujú tieto zásady:

a)   Ak koordinátori jednohlasne schvália dezignovaného člena Komisie, predseda výboru predloží v ich mene list o schválení.

b)   Ak koordinátori jednohlasne odmietnu dezignovaného člena Komisie, predseda výboru predloží v ich mene list o odmietnutí.

c)   Ak koordinátori zastupujúci väčšinu aspoň dvoch tretín členov výboru schvália dezignovaného člena Komisie, predseda výboru predloží v ich mene list, v ktorom konštatuje, že dezignovaného člena Komisie schválila veľká väčšina. Menšinové stanoviská sa uvádzajú na požiadanie.

d)   Ak koordinátori nedosiahnu väčšinu aspoň dvoch tretín členov výboru na schválenie kandidáta,

–   najprv požiadajú o dodatočné informácie pomocou ďalších otázok na písomné zodpovedanie;
–   ak koordinátori stále nie sú spokojní, požiadajú o obnovenie vypočutia v trvaní 1,5 hodiny, čo musí schváliť Konferencia predsedov.

e)   Ak v nadväznosti na uplatňovanie písmena d) koordinátori zastupujúci väčšinu aspoň dvoch tretín členov výboru schvália dezignovaného člena Komisie, predseda výboru predloží v ich mene list, v ktorom konštatuje, že dezignovaného člena Komisie schválila veľká väčšina. Menšinové stanoviská sa uvádzajú na požiadanie.

f)   Ak sa v nadväznosti na uplatňovanie písmena d) nepodarilo dosiahnuť väčšinu koordinátorov zastupujúcich aspoň dve tretiny členov výboru na schválenie dezignovaného člena Komisie, predseda výboru zvolá schôdzu výboru a dá hlasovať o dvoch otázkach uvedených v odseku 1. Predseda výboru predloží list s hodnotením výboru.

5.   Hodnotiace listy výborov sa rozošlú do 24 hodín po skončení hodnotiaceho procesu. Listy preskúma Konferencia predsedov výborov a potom ich postúpi Konferencii predsedov. Ak Konferencia predsedov rozhodne, že nebude požadovať ďalšie informácie, po výmene názorov vyhlási vypočutia za skončené a povolí uverejnenie všetkých hodnotiacich listov.

Článok 5 : Predstavenie kolégia

1.   Zvolený predseda Komisie sa vyzve, aby predstavil celé kolégium dezignovaných členov Komisie a ich program na rokovaní Parlamentu, na ktoré sú prizvaní predseda Európskej rady a predseda Rady. Po ich predstavení nasleduje rozprava. S cieľom ukončiť rozpravu môže politická skupina alebo poslanci, ktorí dosiahli aspoň nízku prahovú hodnotu, predložiť návrh uznesenia. Použije sa článok 132 ods. 3 až 8 rokovacieho poriadku.

2.   Po hlasovaní o návrhu uznesenia Parlament hlasuje o tom, či udelí alebo neudelí súhlas s vymenovaním zvoleného predsedu a dezignovaných členov Komisie ako celku. Parlament rozhoduje väčšinou odovzdaných hlasov, a to hlasovaním podľa mien. Hlasovanie môže odložiť na nasledujúce rokovanie.

Článok 6 : Monitorovanie záväzkov prijatých na vypočutiach

Prijaté záväzky a priority, ktoré uviedli dezignovaní členovia Komisie na vypočutiach, posudzuje počas celého ich mandátu gestorský výbor v kontexte ročného štruktúrovaného dialógu s Komisiou, ktorý sa uskutočňuje v súlade s odsekom 1 prílohy 4 k Rámcovej dohode o vzťahoch medzi Európskym parlamentom a Európskou komisiou.

Časť II    – Podstatná zmena týkajúca sa rezortu alebo zmena zloženia kolégia členov Komisie počas jeho funkčného obdobia

Článok 7 : Uvoľnená funkcia

Keď sa má obsadiť miesto, ktoré sa uvoľnilo z dôvodu odstúpenia, odvolania alebo úmrtia, Parlament bezodkladne pozve dezignovaného člena Komisie na vypočutie za rovnakých podmienok, ako sú podmienky stanovené v časti I.

Článok 8 : Pristúpenie nového členského štátu

V prípade pristúpenia nového členského štátu Parlament pozve dezignovaného člena Komisie na vypočutie za rovnakých podmienok, ako sú podmienky stanovené v časti I.

Článok 9 : Podstatná zmena týkajúca sa rezortu

V prípade podstatnej zmeny týkajúcej sa rezortu počas funkčného obdobia Komisie sa členovia Komisie, ktorých sa táto zmena týka, pozvú na vypočutie za rovnakých podmienok, ako sú podmienky stanovené v časti I, a to predtým, ako sa ujmú svojich nových povinností.

Článok 10 : Hlasovanie v pléne

Odchylne od postupu stanoveného v článku 125 ods. 7 rokovacieho poriadku, ak sa hlasovanie v pléne týka vymenovania jediného člena Komisie, hlasuje sa v tajnom hlasovaní.

Posledná úprava: 19. decembra 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia