Ankstesnis 
 Kitas 
Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
9-oji Europos Parlamento kadencija - 2019 m. liepos mėn.
EPUB 142kPDF 753k
TURINYS
PASTABA SKAITYTOJUI
PAGRINDINIŲ TEISĖS AKTŲ, SUSIJUSIŲ SU DARBO TVARKOS TAISYKLĖMIS, RINKINYS

VIII PRIEDAS : PAGAL ĮPRASTĄ TEISĖKŪROS PROCEDŪRĄ PRIIMAMŲ AKTŲ RENGIMO REIKALAVIMAI

1.   Aktuose nurodoma akto rūšis, numeris, abiejų ją priėmusių institucijų pavadinimai, pasirašymo data ir dalykas.

2.   Aktuose turi būti:

(a)   formuluotė „Europos Parlamentas ir Europos Sąjungos Taryba“;

(b)   nuorodos į nuostatas, kuriomis remiantis buvo priimtas teisės aktas, pradedant žodžiais „atsižvelgdami į“;

(c)   nuorodos į pateiktus pasiūlymus, gautas nuomones ir suteiktas konsultacijas;

(d)   nurodomi teisės akto priėmimo motyvai, pradedant žodžiu „kadangi“;

(e)   formuluotė „priėmė šį reglamentą“ ar „priėmė šią direktyvą“, arba „priėmė šį sprendimą“, po kurios išdėstoma pagrindinė teisės akto dalis.

3.   Aktai yra padalyti į straipsnius, jei reikia, suskirstyti į dalis, antraštines dalis, skyrius ir skirsnius.

4.   Paskutiniame akto straipsnyje nurodoma akto įsigaliojimo data tuo atveju, jei ji yra ankstesnė ar vėlesnė negu dvidešimtoji diena po akto paskelbimo.

5.   Po paskutinio akto straipsnio pateikiama:

–   atitinkama formuluotė dėl akto taikymo, remiantis atitinkamomis Sutarčių nuostatomis;

–   formuluotė „Priimta ...“ nurodant datą, kada buvo pasirašytas aktas;

–   formuluotė „Europos Parlamento vardu Pirmininkas“, „Tarybos vardu Pirmininkas“ su nurodytu Europos Parlamento pirmininko vardu ir pavarde ir tuo metu, kai buvo pasirašytas aktas, Tarybos pirmininko pareigas einančio asmens vardu ir pavarde.

Atnaujinta: 2019 m. gruodžio 19 d.Teisinė informacija - Privatumo politika