Ankstesnis 
 Kitas 
Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
9-oji Europos Parlamento kadencija - 2019 m. liepos mėn.
EPUB 142kPDF 753k
TURINYS
PASTABA SKAITYTOJUI
PAGRINDINIŲ TEISĖS AKTŲ, SUSIJUSIŲ SU DARBO TVARKOS TAISYKLĖMIS, RINKINYS

VI PRIEDAS :  NUOLATINIŲ KOMITETŲ ĮGALIOJIMAI IR PAREIGOS(1)
I.   Užsienio reikalų komitetas

Komitetas yra atsakingas už Sąjungos užsienio politikos skatinimą, įgyvendinimą ir priežiūrą, kiek tai susiję su:

1.   bendra užsienio ir saugumo politika (BUSP) bei bendra saugumo ir gynybos politika (BSGP); šiose srityse komitetui padeda saugumo ir gynybos pakomitetis;

2.   santykiais su kitomis Sąjungos institucijomis ir organais, JTO bei kitomis tarptautinėmis organizacijomis ir tarpparlamentinėmis asamblėjomis į jo kompetenciją patenkančiose srityse;

3.   Europos išorės veiksmų tarnybos priežiūra;

4.   politinių santykių su trečiosiomis šalimis stiprinimu išsamių bendradarbiavimo ir pagalbos programų arba tarptautinių susitarimų, tokių kaip asociacijos ir partnerystės susitarimai, būdu;

5.   derybų dėl Europos valstybių stojimo į Europos Sąjungą pradėjimu, priežiūra ir užbaigimu;

6.   visais teisės aktais, susijusiais su veiksmais, vykdomais pagal Europos demokratijos ir žmogaus teisių rėmimo priemonę, Europos kaimynystės priemonę, Pasirengimo narystei pagalbos priemonę, Priemonę, kuria prisidedama prie stabilumo ir taikos, bei Bendradarbiavimo su trečiosiomis šalimis partnerystės priemonę, taip pat su politika, kuria jie grindžiami;

7.   be kitų, Europos kaimynystės politikos (EKP) stebėsena ir tolesniais veiksmais, visų pirma susijusiais su EKP metinėmis pažangos ataskaitomis;

8.   klausimais, susijusiais su demokratija, teisine valstybe, žmogaus teisėmis, įskaitant mažumų teises trečiosiose šalyse ir tarptautinės teisės principais; šioje srityje komitetui padeda žmogaus teisių pakomitetis, kuris turėtų užtikrinti Sąjungos išorės politikos ir žmogaus teisių politikos suderinamumą; nepažeidžiant atitinkamų teisinių nuostatų, kitų šioje srityje kompetentingų komitetų ir organų nariai kviečiami dalyvauti pakomitečio posėdžiuose;

9.   Parlamento dalyvavimu rinkimų stebėjimo misijose, jei reikia, bendradarbiaujant su kitais atitinkamais komitetais ir delegacijomis.

Komitetas vykdo politinę priežiūrą ir koordinuoja jungtinių parlamentinių ir bendradarbiavimo komitetų bei tarpparlamentinių delegacijų ir ad hoc delegacijų veiklą tiek, kiek tai susiję su jo kompetencija.

(1) Priimtas 2014 m. sausio 15 d. Parlamento sprendimu.
Atnaujinta: 2019 m. gruodžio 19 d.Teisinė informacija - Privatumo politika