Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
9. volebné obdobie - júl 2019
EPUB 147kPDF 706k
OBSAH
POZNÁMKA PRE ČITATEĽA
SÚBOR HLAVNÝCH PRÁVNYCH AKTOV TÝKAJÚCICH SA ROKOVACIEHO PORIADKU

PRÍLOHA VI : PÔSOBNOSŤ STÁLYCH VÝBOROV(1)
V.   Výbor pre kontrolu rozpočtu

Výbor s pôsobnosťou pre:

1.   kontrolu plnenia rozpočtu Únie a Európskeho rozvojového fondu a rozhodnutia o absolutóriu prijaté Parlamentom vrátane interného postupu o udelení absolutória a všetky ďalšie opatrenia, ktoré takéto rozhodnutia sprevádzajú alebo vykonávajú;

2.   uzávierku, predkladanie a kontrolu účtov a súvah Únie, jej inštitúcií a orgánov, ktoré sú nimi financované, vrátane vymedzenia rozpočtových prostriedkov, ktoré sa majú presunúť, a vyrovnania zostatkov;

3.   kontrolu finančných aktivít Európskej investičnej banky;

4.   monitorovanie efektívnosti nákladov rôznych foriem financovania Únie pri uplatňovaní politík Únie za účasti osobitných výborov na základe žiadosti Výboru pre kontrolu rozpočtu a v spolupráci s osobitnými výbormi pre preskúmanie osobitných správ Dvora audítorov, a to na základe žiadosti Výboru pre kontrolu rozpočtu;

5.   vzťahy s Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF), posudzovanie prípadov podvodov a nezrovnalostí pri plnení rozpočtu Únie, opatrenia zamerané na predchádzanie takýmto prípadom a ich stíhanie, prísnu ochranu finančných záujmov Únie a relevantné činnosti Európskeho prokurátora v tejto oblasti;

6.   vzťahy s Dvorom audítorov, vymenovanie jeho členov a posudzovanie jeho správ;

7.   nariadenie o rozpočtových pravidlách, pokiaľ ide o plnenie, riadenie a kontrolu rozpočtu.

(1)Prijaté rozhodnutím Parlamentu z 15. januára 2014.
Posledná úprava: 19. decembra 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia