Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
9η κοινοβουλευτική περίοδος - Δεκεμβρίου, 2019
EPUB 188kPDF 876k
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ
ΕΠΙΤΟΜΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI : ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ(1)
II.   Επιτροπή Ανάπτυξης

Επιτροπή αρμόδια για:

1.    την προώθηση, την εφαρμογή και τον έλεγχο της πολιτικής ανάπτυξης και συνεργασίας της Ένωσης, και ιδίως:

α) τον πολιτικό διάλογο με τις αναπτυσσόμενες χώρες, τόσο σε διμερές επίπεδο όσο και σε συνάρτηση με τους αρμόδιους διεθνείς οργανισμούς και διακοινοβουλευτικά φόρα,
β) τη βοήθεια στις αναπτυσσόμενες χώρες και τη σύναψη συμφωνιών συνεργασίας με αυτές και ιδίως την επίβλεψη ως προς την αποτελεσματικότητα της χρηματοδότησης της βοήθειας και την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων, σε σχέση, μεταξύ άλλων, με την εξάλειψη της φτώχειας,
γ) τον έλεγχο της σχέσης μεταξύ των πολιτικών που εφαρμόζουν τα κράτη μέλη και εκείνων που εφαρμόζονται σε επίπεδο Ένωσης,
δ) την προώθηση των δημοκρατικών αξιών, της χρηστής διακυβέρνησης και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις αναπτυσσόμενες χώρες,
ε) την εφαρμογή, τον έλεγχο και την προαγωγή της συνοχής της πολιτικής όσον αφορά την πολιτική ανάπτυξης·

2.    το σύνολο της νομοθεσίας, του προγραμματισμού και των μέτρων ελέγχου των δράσεων που υλοποιούνται υπό την αιγίδα του Μηχανισμού Χρηματοδότησης της Αναπτυξιακής Συνεργασίας, του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης - σε στενή συνεργασία με τα εθνικά κοινοβούλια - και του Μέσου Ανθρωπιστικής Βοήθειας, καθώς και όλα τα ζητήματα που άπτονται της ανθρωπιστικής βοήθειας στις αναπτυσσόμενες χώρες και την πολιτική που τα διέπει·

3.    ζητήματα που αφορούν τις συμφωνίες εταιρικής σχέσης ΑΚΕ-ΕΕ και τις σχέσεις με τους αρμόδιους φορείς·

4.    τα θέματα που έχουν σχέση με τις υπερπόντιες χώρες και εδάφη (ΥΧΕ)·

5.    τη συμμετοχή του Κοινοβουλίου σε αποστολές παρακολούθησης εκλογών, εφόσον απαιτείται σε συνεργασία με άλλες αρμόδιες επιτροπές και αντιπροσωπείες.

Η επιτροπή συντονίζει τις εργασίες των διακοινοβουλευτικών αντιπροσωπειών και αντιπροσωπειών ad hoc που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά της.

(1)Καθορίστηκαν με απόφαση του Κοινοβουλίου της 15ης Ιανουαρίου 2014.
Τελευταία ενημέρωση: 19 Δεκεμβρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου