Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
9. volebné obdobie - júl 2019
EPUB 147kPDF 706k
OBSAH
POZNÁMKA PRE ČITATEĽA
SÚBOR HLAVNÝCH PRÁVNYCH AKTOV TÝKAJÚCICH SA ROKOVACIEHO PORIADKU

PRÍLOHA VI : PÔSOBNOSŤ STÁLYCH VÝBOROV(1)
II.   Výbor pre rozvoj

Výbor s pôsobnosťou pre:

1.   presadzovanie, uplatňovanie a monitorovanie politiky rozvoja a spolupráce Únie, najmä:

a)   politický dialóg s rozvojovými krajinami, bilaterálne a v príslušných medzinárodných organizáciách a na medziparlamentných fórach,
b)   pomoc rozvojovým krajinám a dohody o spolupráci s nimi, najmä dohľad nad efektívnym financovaním pomoci a posudzovanie výsledkov, a to aj v súvislosti s odstraňovaním chudoby,
c)   monitorovanie vzťahov medzi politikami členských štátov a politikami uplatňovanými na úrovni Únie,
d)   presadzovanie demokratických hodnôt, dobrej správy vecí verejných a dodržiavania ľudských práv v rozvojových krajinách,
e)   uplatňovanie, monitorovanie a napredovanie v oblasti politickej súdržnosti, pokiaľ ide o rozvojovú politiku;

2.   všetky právne predpisy, plánovanie a kontrolu činností vykonávaných v rámci nástroja financovania rozvojovej spolupráce, Európskeho rozvojového fondu (ERF) – v úzkej spolupráci s národnými parlamentmi – a nástroja humanitárnej pomoci, ako aj všetky otázky týkajúce sa humanitárnej pomoci v rozvojových krajinách a politiku, o ktorú sa opierajú;

3.   otázky súvisiace s dohodou o partnerstve medzi krajinami AKT a EÚ a vzťahy s príslušnými orgánmi;

4.   otázky súvisiace so zámorskými krajinami a územiami (ZKÚ);

5.   účasť Parlamentu na volebných pozorovateľských misiách, v prípade potreby v spolupráci s inými príslušnými výbormi a delegáciami.

Výbor koordinuje prácu medziparlamentných delegácií a delegácií zriadených ad hoc v jeho pôsobnosti.

(1)Prijaté rozhodnutím Parlamentu z 15. januára 2014.
Posledná úprava: 19. decembra 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia