Föregående 
 Nästa 
Europaparlamentets arbetsordning
Nionde valperioden - Juli 2019
EPUB 142kPDF 647k
INNEHÅLL
ANMÄRKNING TILL LÄSAREN
KOMPENDIUM ÖVER DE VIKTIGASTE RÄTTSAKTERNA SOM RÖR ARBETSORDNINGEN

BILAGA VI : STÄNDIGA UTSKOTTS ANSVARSOMRÅDEN(1)
II.    Utskottet för utveckling

Utskottet har ansvar för frågor som rör följande områden:

1.   Främjande, genomförande och övervakning av unionens politik för utvecklingssamarbete, däribland följande:

a)   Politisk dialog med utvecklingsländerna, bilateralt och i berörda internationella organisationer och interparlamentariska forum.
b)   Bistånd till och samarbetsavtal med utvecklingsländerna, särskilt tillsyn över en ändamålsenlig biståndsfinansiering och resultatutvärderingar, bland annat med avseende på fattigdomsutrotning.
c)   Övervakning av förhållandet mellan medlemsstaternas politik och den politik som genomförs på unionsnivå.
d)   Främjande av demokratiska värden, god förvaltningssed och mänskliga rättigheter i utvecklingsländerna.
e)   Genomförande, övervakning och främjande av politisk konsekvens när det gäller utvecklingspolitiken.

2.   All lagstiftning, programplanering och kontroll av åtgärder som genomförs inom ramen för finansieringsinstrumentet för utvecklingssamarbete, Europeiska utvecklingsfonden (EUF) – i nära samarbete med de nationella parlamenten – och instrumentet för humanitärt bistånd samt alla frågor som rör humanitärt bistånd i utvecklingsländer och den politik som ligger till grund för detta bistånd.

3.   Frågor som rör AVS-EU-partnerskapsavtalet och förbindelser med relevanta organ.

4.   Frågor som rör de utomeuropeiska länderna och territorierna (ULT).

5.   Parlamentets medverkan i valobservatörsuppdrag, när så är lämpligt i samarbete med andra berörda utskott och delegationer.

Utskottet ska samordna arbetet i de interparlamentariska delegationer och de ad hoc-delegationer som hör till utskottets ansvarsområde.

(1)Antagen genom parlamentets beslut av den 15 januari 2014.
Senaste uppdatering: 19 december 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy