Eelnev 
 Järgnev 
Euroopa Parlamendi kodukord
Euroopa Parlamendi üheksas ametiaeg - detsember, 2019
EPUB 135kPDF 625k
SISU
LUGEJALE
KODUKORRAGA SEOTUD PEAMISTE ÕIGUSAKTIDE KOMPENDIUM

VI LISA  : PARLAMENDI ALALISTE KOMISJONIDE VOLITUSED JA VASTUTUSALAD(1)
VIII    Keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjon

Komisjoni vastutusalasse kuuluvad:

1.   keskkonnapoliitika ja keskkonnakaitsemeetmed, eelkõige:

a)   kliimamuutused;
b)   õhu-, pinnase- ja veereostus, jäätmemajandus ning ringlussevõtt, ohtlikud ained ja valmistised, müratase, bioloogilise mitmekesisuse kaitse;
c)   säästev areng;
d)   rahvusvahelised ja piirkondlikud meetmed ning kokkulepped, mille eesmärk on kaitsta keskkonda;
e)   keskkonnale tekitatud kahju kõrvaldamine;
f)   kodanikukaitse;
g)   Euroopa Keskkonnaagentuur;
h)   Euroopa Kemikaaliamet;

2.   rahvatervis, eelkõige:

a)   rahvatervisealased programmid ja erimeetmed;
b)   farmaatsia- ja kosmeetikatooted;
c)   bioterrorismi inimtervisega seotud aspektid;
d)   Euroopa Ravimiamet ning Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus;

3.   toiduohutuse küsimused, eelkõige:

a)   toiduainete märgistamine ja ohutus;
b)   veterinaaria-alased õigusaktid, mis käsitlevad inimeste tervise kaitset; toiduainete ja nende tootmissüsteemide sanitaarkontroll;
c)   Euroopa Toiduohutusamet ning Euroopa Toidu- ja Veterinaaramet.
(1)Vastu võetud Euroopa Parlamendi 15. jaanuari 2014. aasta otsusega.
Viimane päevakajastamine: 19. detsember 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika