Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
9η κοινοβουλευτική περίοδος - Δεκεμβρίου, 2019
EPUB 188kPDF 876k
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ
ΕΠΙΤΟΜΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI : ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ(1)
XVI.   Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

Επιτροπή αρμόδια για:

1. την ερμηνεία, εφαρμογή και εποπτεία του δικαίου της Ένωσης, τη συμμόρφωση των πράξεων της Ένωσης με το πρωτογενές δίκαιο, και ιδίως την επιλογή της νομικής βάσης και τον σεβασμό των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας·

2. την ερμηνεία και εφαρμογή του διεθνούς δικαίου, στο μέτρο που αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση·

3. τη βελτίωση της νομοθετικής διαδικασίας και την απλούστευση του δικαίου της Ένωσης·

4. την έννομη προστασία των δικαιωμάτων και προνομίων του Κοινοβουλίου και ιδίως τη συμμετοχή του Κοινοβουλίου στις προσφυγές ενώπιον του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

5. τις πράξεις της Ένωσης που αφορούν το νομικό καθεστώς των κρατών μελών, ιδίως στους τομείς:

α) του αστικού και εμπορικού δικαίου,
β) του εταιρικού δικαίου,
γ) του δικαίου διανοητικής ιδιοκτησίας,
δ) του δικονομικού δικαίου·

6. μέτρα σχετικά με την δικαστική και διοικητική συνεργασία σε αστικές υποθέσεις·

7. την περιβαλλοντική ευθύνη και τις κυρώσεις κατά των περιβαλλοντικών εγκλημάτων·

8. ηθικά ζητήματα που αφορούν τις νέες τεχνολογίες κατά την εφαρμογή της διαδικασίας συνδεδεμένων επιτροπών με τις σχετικές επιτροπές.

9. το Καθεστώς των βουλευτών και την υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

10. τα προνόμια και τις ασυλίες καθώς και τον έλεγχο της εντολής των βουλευτών·

11. την οργάνωση και τον Οργανισμό του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

12. το Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(1)Καθορίστηκαν με απόφαση του Κοινοβουλίου της 15ης Ιανουαρίου 2014.
Τελευταία ενημέρωση: 19 Δεκεμβρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου