Eelnev 
 Järgnev 
Euroopa Parlamendi kodukord
Euroopa Parlamendi üheksas ametiaeg - detsember, 2019
EPUB 135kPDF 625k
SISU
LUGEJALE
KODUKORRAGA SEOTUD PEAMISTE ÕIGUSAKTIDE KOMPENDIUM

VI LISA  : PARLAMENDI ALALISTE KOMISJONIDE VOLITUSED JA VASTUTUSALAD(1)
XVI    Õiguskomisjon

Komisjoni vastutusalasse kuuluvad:

1.   liidu õiguse tõlgendamine, kohaldamine ja järelevalve, liidu õigusaktide kooskõla esmase õigusega, eriti õigusliku aluse valimine ning subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtete järgimine;

2.   rahvusvahelise õiguse tõlgendamine ja kohaldamine, kui see mõjutab Euroopa Liitu;

3.   liidu parem õigusloome ja õiguse lihtsustamine;

4.   parlamendi õiguste ja eesõiguste kaitse, kaasa arvatud parlamendi osalemine Euroopa Liidu Kohtu menetlustes;

5.   liidu õigusaktid, mis puudutavad liikmesriikide õiguskorda, eelkõige järgmistes valdkondades:

a)   tsiviil- ja äriõigus,
b)   äriühinguõigus,
c)   intellektuaalomandiõigus,
d)   menetlusõigus;

6.   õigusalast koostööd ja halduskoostööd tsiviilasjades puudutavad meetmed;

7.   keskkonnaalane vastutus ja sanktsioonid keskkonnakuritegude korral;

8.   uue tehnoloogia eetilised küsimused, kohaldades asjaomaste komisjonidega kaasatud komisjonide menetlust;

9.   parlamendiliikmete põhimäärus ja Euroopa Liidu personalieeskirjad;

10.   eesõigused ja puutumatus ning parlamendiliikmete volituste kontrollimine;

11.   Euroopa Liidu Kohtu töökorraldus ja põhikiri;

12.   Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet.

(1)Vastu võetud Euroopa Parlamendi 15. jaanuari 2014. aasta otsusega.
Viimane päevakajastamine: 19. detsember 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika