Prethodno 
 Sljedeće 
Poslovnik Europskog parlamenta
Deveti parlamentarni saziv - Srpnja 2019.
EPUB 137kPDF 668k
SADRŽAJ
NAPOMENA
KOMPENDIJ GLAVNIH PRAVNIH AKATA POVEZANIH S POSLOVNIKOM

PRILOG VI. : OVLASTI I NADLEŽNOSTI STALNIH ODBORA(1)
XVI.   Odbor za pravna pitanja

Odbor nadležan za:

1.   tumačenje, primjenu i praćenje prava Unije i usklađenost akata Unije s primarnim pravom, posebno za odabir pravnih osnova i poštovanje načela supsidijarnosti i proporcionalnosti;

2.   tumačenje i primjenu međunarodnog prava ako se ono odnosi na Europsku uniju;

3.   bolje donošenje zakona i pojednostavljenje prava Unije;

4.   pravnu zaštitu prava i ovlasti Parlamenta, uključujući njegovo sudjelovanje u postupcima pred Sudom Europske unije;

5.   akte Unije koji utječu na pravni poredak zemalja članica, i to na područjima:

(a)   građanskog i trgovačkog prava,
(b)   prava društava,
(c)   prava intelektualnog vlasništva,
(d)   procesnog prava;

6.   mjere na području pravosudne i administrativne suradnje u građanskim pitanjima;

7.   odgovornost prema okolišu i sankcije za kaznena djela protiv okoliša;

8.   etička pitanja vezana za nove tehnologije, primjenjujući na nadležne odbore postupak s pridruženim odborima;

9.   Statut zastupnika i Pravilnik o osoblju Europske unije;

10.   povlastice i imuniteti te provjeru valjanosti zastupničkih mandata;

11.   organizaciju i statut Suda Europske unije;

12.   Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo.

(1)Usvojeno odlukom Parlamenta od 15. siječnja 2014.
Posljednje ažuriranje: 19. prosinca 2019.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti