Iepriekšējais 
 Nākošais 
Eiropas Parlamenta Reglaments
Parlamenta 9. sasaukums - 2019. gada jūlijs
EPUB 142kPDF 760k
SATURA RĀDĪTĀJS
PIEZĪME LASĪTĀJIEM
SVARĪGĀKO AR REGLAMENTU SAISTĪTU TIESĪBU AKTU APKOPOJUMS

VI PIELIKUMS :  PARLAMENTA PASTĀVĪGO KOMITEJU KOMPETENCES(1)
XVI.   Juridiskā komiteja

Šī komiteja ir atbildīga par:

1.   Savienības tiesību aktu interpretēšanu, piemērošanu un pārraudzību un Savienības tiesību aktu atbilstību primārajiem tiesību aktiem, proti, juridiskā pamata izvēli, kā arī subsidiaritātes un proporcionalitātes principa ievērošanu;

2.   starptautisko tiesību interpretēšanu un piemērošanu, ciktāl tas skar Eiropas Savienību;

3.   labāku likumdošanas procesu un Savienības tiesību aktu vienkāršošanu;

4.   Parlamenta tiesību un prerogatīvu juridisko aizsardzību, ieskaitot tā iesaistīšanos Eiropas Savienības Tiesas procesos;

5.   Kopienas tiesību aktiem, kas skar dalībvalstu tiesisko regulējumu, it īpaši tādās jomās kā:

a)   civillikums un komerclikums,
b)   uzņēmējdarbības tiesības,
c)   intelektuālā īpašuma tiesības,
d)   procesuālās tiesības;

6.   pasākumiem attiecībā uz tiesu iestāžu un valsts pārvaldes sadarbību civillietās;

7.   atbildību par vidi un sankcijām par noziegumiem pret vidi;

8.   ētikas jautājumiem, kas saistīti ar jaunajām tehnoloģijām, attiecīgajām komitejām piemērojot iesaistīto komiteju procedūru;

9.   Deputātu nolikumu un Eiropas Savienības Civildienesta noteikumiem;

10.   privilēģijām un imunitāti, kā arī deputātu pilnvaru pārbaudi;

11.   Eiropas Savienības Tiesas organizatorisko struktūru un statūtiem;

12.   Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma biroju.

(1) Pieņemts ar Parlamenta 2014. gada 15. janvāra lēmumu.
Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 19. decembrisJuridisks paziņojums - Privātuma politika