Назад 
 Напред 
Правилник за дейността на Европейския парламент
9-ти парламентарен мандат - Декември, 2019
EPUB 174kPDF 862k
СЪДЪРЖАНИЕ
БЕЛЕЖКА КЪМ ЧИТАТЕЛЯ
СБОРНИК НА ОСНОВНИТЕ ПРАВНИ АКТОВЕ СВЪРЗАНИ С ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА

ПРИЛОЖЕНИЕ VI : ПРАВОМОЩИЯ И ОТГОВОРНОСТИ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ(1)
XVII.   Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

Комисията отговаря за:

1.   Защитата на правата на гражданите, правата на човека и основните права на територията на Съюза, включително закрилата на малцинствата, както е предвидено в Договорите и в Хартата на основни права на Европейския съюз;

2.   Необходимите мерки за борба с всички други форми на дискриминация, освен дискриминация по полов признак или дискриминация на работното място или на пазара на труда;

3.   Законодателството в областта на прозрачността и на защитата на физически лица по отношение на обработката на лични данни;

4.   Установяването и развитието на пространство на свобода, сигурност и правосъдие, като същевременно се зачитат принципите на субсидиарност и пропорционалност, по-специално:

а) мерките относно влизането и движението на лица, убежището и миграцията,
б) мерките относно интегрираното управление на общите граници,
в) мерките във връзка с полицейското и съдебно сътрудничество по наказателноправни въпроси, включително тероризма, и мерките по същество и процедурните мерки, свързани с разработването на по-последователен подход на Съюза към наказателното право;

5.   Европейския център за мониторинг на наркотици и наркомании и Агенцията на Европейския съюз за основните права, Европол, Евроюст, CEPOL, Европейската прокуратура и други органи и агенции в същата област;

6.   Установяването на явна опасност от сериозно нарушаване от страна на държава членка на общите за държавите членки принципи.

(1)Приет с решение на Парламента от 15 януари 2014 г.
Последно осъвременяване: 19 декември 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност