Назад 
 Напред 
Правилник за дейността на Европейския парламент
9-ти парламентарен мандат - Декември, 2019
EPUB 174kPDF 862k
СЪДЪРЖАНИЕ
БЕЛЕЖКА КЪМ ЧИТАТЕЛЯ
СБОРНИК НА ОСНОВНИТЕ ПРАВНИ АКТОВЕ СВЪРЗАНИ С ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА

ДЯЛ I : ЧЛЕНОВЕ, ОРГАНИ НА ПАРЛАМЕНТА И ПОЛИТИЧЕСКИ ГРУПИ
ГЛАВА 1 : ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

Член 7 : Защита на привилегии и имунитет

1.   В случаи, в които се твърди, че е било извършено или е на път да бъде извършено нарушение на привилегиите или имунитетите на действащ или бивш член на ЕП от страна на органите на държава членка може да бъде отправено искане в съответствие с член 9, параграф 1 за решение на Парламента дали тези привилегии или имунитети са били нарушени или има вероятност да бъдат нарушени.

2.   По-специално такова искане за защита на привилегии и имунитети може да бъде отправено, ако се счете, че обстоятелствата биха съставлявали ограничение от административен или друг характер за свободното движение на членовете на ЕП, пътуващи от или към мястото на заседанията на Парламента, или ограничение от административен или друг характер за изразяването на мнение или упражняването на право на глас при изпълнението на задълженията им, или ако обстоятелствата биха попаднали в обхвата на член 9 от Протокол №​ ​7 за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз.

3.   Искане за защита на привилегиите и имунитетите на член на ЕП не е допустимо, ако във връзка със същите факти вече е получено искане за снемане или за защита на имунитета на същия член на ЕП, независимо дали вследствие на това по-ранно искане вече е взето решение.

4.   Разглеждането на искане за защита на привилегиите и имунитетите на член на ЕП не се продължава, ако във връзка със същите факти е получено искане за снемане на имунитета на този член на ЕП.

5.   В случаите, в които е взето решение да не се защитават привилегиите и имунитетите на даден член на ЕП, последният по изключение може да отправи искане за преразглеждане на решението, като представи нови доказателства в съответствие с член 9, параграф 1. Искането за преразглеждане е недопустимо, ако срещу решението е заведен иск по член 263 от Договора за функционирането на Европейския съюз или ако председателят счете, че предоставените нови доказателства не обосновават в достатъчна степен решение за преразглеждане.

Последно осъвременяване: 19 декември 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност