Ar ais 
 Ar aghaidh 
Rialacha Nós Imeachta Pharlaimint na hEorpa
9ú téarma parlaiminteach - Nollaig, 2019
EPUB 152kPDF 698k
CLÁR
NOTA DON LEITHEOIR
COIMRE DE NA PRÍOMHGHNÍOMHARTHA DLÍ A BHAINEANN LEIS NA RIALACHA NÓS IMEACHTA

TEIDEAL I : FEISIRÍ, COMHLACHTAÍ PARLAIMINTE AGUS GRÚPAÍ POLAITIÚLA
CAIBIDIL 1 : FEISIRÍ PHARLAIMINT NA hEORPA

Riail 7 : Pribhléidí agus díolúine a chosaint

1.   I gcásanna ina líomhnaítear go ndearna údaráis Ballstáit sárú ar phribhléidí agus ar dhíolúintí Feisire nó iarFheisire, nó go bhfuil siad chun é a dhéanamh, féadfar, i gcomhréir le Riail 9(1), cinneadh ón bParlaimint a iarraidh i dtaobh an ndearnadh, go hiarbhír, sárú ar na pribhléidí agus ar na díolúintí sin, nó ar dóchúil go ndéanfar sárú orthu.

2.   Go háirithe, féadfar iarraidh den sórt sin ar chosaint pribhléidí agus díolúintí a dhéanamh más rud é go measfar gurbh é a bheadh ann ná srianadh riaracháin nó srianadh eile ar shaorghluaiseacht Feisirí atá ag taisteal chuig áit chruinnithe de chuid na Parlaiminte, nó ón áit chruinnithe sin, atá sna himthosca nó gur srianadh riaracháin nó srianadh eile é ar thuairim a tugadh nó ar vóta a caitheadh i gcomhlíonadh a ndualgas ag na Feisirí, nó go dtiocfadh na himthosca sin faoi raon feidhme Airteagal 9 den Phrótacal ar Phribhléidí agus Díolúintí an Aontais Eorpaigh.

3.   Aon iarraidh ar chosaint pribhléidí agus díolúintí Feisire, ní bheidh sí incheadaithe má fuarthas cheana iarraidh ar tharscaoileadh nó ar chosaint díolúine an Fheisire sin i ndáil leis na fíorais dhlíthiúla chéanna, cibé acu ar glacadh cinneadh nó nár glacadh mar gheall ar an iarraidh níos luaithe sin.

4.   Ní dhéanfar iarraidh ar chosaint pribhléidí agus díolúintí Feisire a bhreithniú tuilleadh más rud é go bhfaighfear iarraidh ar tharscaoileadh díolúine an Fheisire sin i ndáil leis na fíorais chéanna.

5.   I gcásanna ina ndearnadh cinneadh gan pribhléidí agus díolúintí Feisire a chosaint, féadfaidh an Feisire, ar bhonn eisceachtúil, a iarraidh go ndéanfar an cinneadh a bhreithniú an athuair, trí fhianaise nua a thíolacadh i gcomhréir le Riail 9(1). Ní bheidh an iarraidh ar bhreithniú a dhéanamh an athuair inghlactha má táthar tar éis na himeachtaí a thionscnamh in aghaidh an chinnidh faoi Airteagal 263 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, nó má mheasann an tUachtarán nach mbeidh bunús a dhóthain leis an bhfianaise nua le go ndéanfar an breithniú an athuair.

An nuashonrú is déanaí: 19 Nollaig 2019Fógra dlíthiúil - Beartas príobháideachais