Předchozí 
 Další 
Jednací řád Evropského parlamentu
9. volební období - červenec 2019
EPUB 152kPDF 720k
OBSAH
POZNÁMKA PRO ČTENÁŘE
SOUBOR HLAVNÍCH PRÁVNÍCH AKTŮ TÝKAJÍCÍCH SE JEDNACÍHO ŘÁDU

HLAVA I : POSLANCI, ORGÁNY PARLAMENTU A POLITICKÉ SKUPINY
KAPITOLA 1 : POSLANCI EVROPSKÉHO PARLAMENTU

Článek 10 : Pravidla chování

1.   Chování poslanců se vyznačuje vzájemnou úctou a vychází z hodnot a zásad vymezených ve Smlouvách a zejména v Listině základních práv. Poslanci dbají na důstojnost Parlamentu a neohrožují jeho dobrou pověst.

2.   Poslanci nesmí narušovat řádný chod parlamentní činnosti ani bezpečnost a pořádek v prostorách Parlamentu či fungování jeho zařízení.

3.   Poslanci nesmí narušovat řádný průběh jednání v plenárním sále a zdržují se veškerého nevhodného jednání. Nesmějí vystavovat transparenty.

4.   Při plenárních rozpravách v jednacím sále se poslanci nesmí vyjadřovat urážlivě.

Při posuzování, zda je vyjádření poslance v rozpravě v Parlamentu urážlivé, je třeba přihlížet mimo jiné k zjistitelnému úmyslu mluvčího, vnímání jeho vyjádření veřejností, rozsahu újmy na důstojnosti a dobré pověsti Parlamentu a svobodě projevu dotčeného poslance. Urážlivými vyjádřeními ve smyslu tohoto článku jsou zpravidla například pomluvy, nenávistné slovní projevy a podněcování k diskriminaci, jež je založena zejména na důvodech uvedených v článku 21 Listiny základních práv.

5.   Poslanci dodržují pravidla Parlamentu pro nakládání s důvěrnými informacemi.

6.   Poslanci se zdržují veškerého psychického nebo sexuálního obtěžování a dodržují Kodex vhodného chování pro poslance Evropského parlamentu při plnění jejich povinností, který je přílohou tohoto jednacího řádu. (1).

Pokud poslanec nepodepsal prohlášení týkající se tohoto kodexu, nemůže být zvolen do žádné funkce v Parlamentu nebo v jeho orgánech, nemůže být jmenován zpravodajem, ani se nemůže účastnit oficiální delegace či interinstitucionálních jednání.

7.   Pokud osoba, která pracuje pro poslance, nebo jiná osoba, které poslanec umožnil přístup do prostor Parlamentu či k jeho zařízení, poruší pravidla chování stanovená v tomto článku, může být za chování této osoby činěn zodpovědným dotčený poslanec.

8.   Uplatňování tohoto článku nesmí nijak omezovat živost a bezprostřednost parlamentních rozprav ani svobodu projevu poslanců.

9.   Toto ustanovení platí obdobně pro orgány, výbory a delegace Parlamentu.

(1) Viz příloha II.
Poslední aktualizace: 19. prosince 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí