Forrige 
 Næste 
Europa-Parlamentets forretningsorden
9. valgperiode - december, 2019
EPUB 138kPDF 647k
INDHOLDSFORTEGNELSE
OPLYSNING TIL LÆSEREN
KOMPENDIUM OVER DE VIGTIGSTE RETSAKTER MED RELATION TIL FORRETNINGSORDENEN

AFSNIT I : MEDLEMMER, PARLAMENTETS ORGANER OG POLITISKE GRUPPER
KAPITEL 1 : MEDLEMMER AF EUROPA-PARLAMENTET

Artikel 10 : Adfærdsregler

1.   Medlemmernes adfærd skal være præget af gensidig respekt og skal bero på de værdier og principper, der er defineret i traktaterne og i chartret om grundlæggende rettigheder. Medlemmerne skal respektere Parlamentets værdighed og må ikke skade dets omdømme.

2.   Medlemmerne må ikke vanskeliggøre en korrekt afvikling af Parlamentets arbejde og må ikke vanskeliggøre opretholdelsen af sikkerhed og orden i Parlamentets bygninger eller forhindre dets udstyr i at fungere.

3.   Medlemmerne må ikke forstyrre den gode ro og orden i mødesalen og skal afholde sig fra upassende adfærd. De må ikke anvende bannere.

4.   Under Parlamentets forhandlinger må medlemmerne ikke anvende stødende sprogbrug.

Ved vurderingen af, om et medlems sprogbrug under en parlamentarisk debat er stødende eller ej, bør der bl.a. tages hensyn til, hvad talerens hensigt har været, for så vidt denne kan fastslås, hvordan ytringen er blevet opfattet i offentligheden, og hvorvidt den skader Parlamentets værdighed og omdømme, samt til det pågældende medlems ytringsfrihed. Eksempelvis vil ærekrænkende ytringer, hadefuld tale og tilskyndelse til forskelsbehandling, navnlig af de grunde, der er omhandlet i artikel 21 i chartret om grundlæggende rettigheder, normalt udgøre tilfælde af "stødende sprogbrug" i henhold til denne artikel.

5.   Medlemmerne skal overholde Parlamentets regler om behandling af fortrolige oplysninger.

6.   Medlemmerne skal afholde sig fra enhver form for psykisk eller seksuel chikane og overholde kodeksen for behørig adfærd for medlemmer af Europa-Parlamentet under udøvelsen af deres hverv, der er vedføjet som bilag til denne forretningsorden (1).

Et medlem kan ikke vælges til hverv i Parlamentet eller dets organer, udpeges til ordfører eller deltage i en officiel delegation eller interinstitutionelle forhandlinger, hvis den pågældende ikke har underskrevet erklæringen vedrørende denne kodeks.

7.   Såfremt en person, der arbejder for et medlem, eller en anden person, som et medlem har givet adgang til Parlamentets bygninger eller udstyr, ikke overholder de adfærdsregler, der er fastlagt i denne artikel, kan den pågældende adfærd eventuelt tilregnes det pågældende medlem.

8.   Anvendelsen af denne artikel må ikke på anden måde hindre livlige forhandlinger i Parlamentet eller begrænse medlemmernes ytringsfrihed.

9.   Denne artikel finder tilsvarende anvendelse på Parlamentets organer, udvalg og delegationer.

(1) Se bilag II.
Seneste opdatering: 19. december 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik