Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
9. volebné obdobie - júl 2019
EPUB 147kPDF 706k
OBSAH
POZNÁMKA PRE ČITATEĽA
SÚBOR HLAVNÝCH PRÁVNYCH AKTOV TÝKAJÚCICH SA ROKOVACIEHO PORIADKU

HLAVA I : POSLANCI, ORGÁNY PARLAMENTU A POLITICKÉ SKUPINY
KAPITOLA 3 : ORGÁNY A ICH PÔSOBNOSŤ

Článok 32 : Informačná povinnosť Predsedníctva a Konferencie predsedov

1.   Zápisnice Predsedníctva a Konferencie predsedov sa preložia do úradných jazykov a doručia všetkým poslancom. Sprístupnia sa verejnosti, pokiaľ vo výnimočných prípadoch Predsedníctvo alebo Konferencia predsedov z dôvodu zachovania dôvernosti podľa článku 4 ods. 1 až 4 nariadenia (ES) č. 1049/2001 nerozhodnú o určitých bodoch zápisnice inak.

2.   Každý poslanec môže položiť otázky týkajúce sa plnenia úloh Predsedníctvom, Konferenciou predsedov a kvestormi. Tieto otázky sa predkladajú predsedovi Parlamentu v písomnej forme, oznamujú sa poslancom a uverejňujú sa spolu s odpoveďami na internetovej stránke Parlamentu do 30 dní od ich predloženia.

Posledná úprava: 19. decembra 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia