Föregående 
 Nästa 
Europaparlamentets arbetsordning
Nionde valperioden - Juli 2019
EPUB 142kPDF 647k
INNEHÅLL
ANMÄRKNING TILL LÄSAREN
KOMPENDIUM ÖVER DE VIKTIGASTE RÄTTSAKTERNA SOM RÖR ARBETSORDNINGEN

AVDELNING I : LEDAMÖTER, PARLAMENTETS ORGAN OCH POLITISKA GRUPPER
KAPITEL 3 : ORGAN OCH UPPGIFTER

Artikel 32 : Offentlighet när det gäller presidiet och talmanskonferensen

1.   Protokollen från presidiets och talmanskonferensens sammanträden ska översättas till de officiella språken och delas ut till samtliga parlamentsledamöter. De ska vara tillgängliga för allmänheten, såvida inte presidiet eller talmanskonferensen av sekretesskäl enligt artikel 4.1–4.4 i förordning (EG) nr 1049/2001 undantagsvis beslutar annorlunda beträffande vissa punkter i protokollen.

2.   Varje parlamentsledamot får ställa frågor som rör presidiets, talmanskonferensens eller kvestorernas utförande av sina respektive uppgifter. Sådana frågor ska inges skriftligen till talmannen och tillsammans med de avgivna svaren meddelas ledamöterna och offentliggöras på parlamentets webbplats inom 30 dagar från det att de ingavs.

Senaste uppdatering: 19 december 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy