Föregående 
 Nästa 
Europaparlamentets arbetsordning
Nionde valperioden - Juli 2019
EPUB 142kPDF 647k
INNEHÅLL
ANMÄRKNING TILL LÄSAREN
KOMPENDIUM ÖVER DE VIKTIGASTE RÄTTSAKTERNA SOM RÖR ARBETSORDNINGEN

AVDELNING I : LEDAMÖTER, PARLAMENTETS ORGAN OCH POLITISKA GRUPPER
KAPITEL 4 : POLITISKA GRUPPER

Artikel 34 : De politiska gruppernas verksamhet och rättsliga ställning

1.   De politiska grupperna ska utföra sina uppgifter inom ramen för unionens verksamhet, även de arbetsuppgifter som tillkommer dem genom arbetsordningen. De politiska grupperna ska inom ramen för parlamentets generalsekretariats tjänsteförteckning förfoga över ett sekretariat, administrativa resurser och de anslag som förs in i parlamentets budget.

2.   När en ny valperiod inleds ska talmanskonferensen sträva efter att nå enighet om förfaranden för att återspegla parlamentets politiska mångfald i utskotten, delegationerna och de beslutsfattande organen.

3.   Presidiet ska, med beaktande av eventuella förslag från talmanskonferensen, fastställa bestämmelser om hur de resurser och anslag som avses i punkt 1 ska tillhandahållas, utnyttjas och kontrolleras samt om de härtill hörande delegeringarna av befogenheter att genomföra budgeten och om konsekvenserna om reglerna inte respekteras.

4.   I de bestämmelserna ska anges de administrativa och ekonomiska konsekvenserna i händelse av att en politisk grupp upplöses.

Senaste uppdatering: 19 december 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy