Назад 
 Напред 
Правилник за дейността на Европейския парламент
9-ти парламентарен мандат - Декември, 2019
EPUB 174kPDF 862k
СЪДЪРЖАНИЕ
БЕЛЕЖКА КЪМ ЧИТАТЕЛЯ
СБОРНИК НА ОСНОВНИТЕ ПРАВНИ АКТОВЕ СВЪРЗАНИ С ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА

ДЯЛ II : ЗАКОНОДАТЕЛНИ, БЮДЖЕТНИ И ДРУГИ ПРОЦЕДУРИ
ГЛАВА 1 : ЗАКОНОДАТЕЛНИ ПРОЦЕДУРИ — ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 38 : Годишно планиране

1.   Парламентът работи съвместно с Комисията и Съвета за определяне на законодателната програма на Съюза.

Парламентът и Комисията си сътрудничат при изготвянето на работната програма на Комисията — която представлява приносът на Комисията към годишното и многогодишното планиране на Съюза — в съответствие с графика и реда, договорени между двете институции (1).

2.   След приемането на работната програма на Комисията Парламентът, Съветът и Комисията, съгласно параграф 7 от Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество (2), обменят мнения и постигат съгласие по съвместна декларация относно годишната междуинституционална програма, в която се определят широки цели и приоритети.

Преди да започне преговори със Съвета и Комисията относно съвместната декларация, председателят провежда размяна на мнения с Председателския съвет и Съвета на председателите на комисии относно широките цели и приоритети на Парламента.

Преди да подпише съвместната декларация, председателят се обръща към Председателския съвет за одобрение.

3.   Председателят изпраща всяка приета от Парламента резолюция относно законодателната програма и законодателните приоритети на останалите институции, които участват в законодателната процедура на Съюза, и на парламентите на държавите членки.

4.   Ако Комисията възнамерява да оттегли предложението си, компетентната комисия кани съответния член на Комисията на заседание с цел обсъждане на това намерение. Председателството на Съвета може също да бъде поканено на такова заседание. Ако компетентната комисия не е съгласна с предложеното оттегляне, тя може да поиска от Комисията да направи изявление пред Парламента. Прилагат се разпоредбите на член 132.

(1) Рамково споразумение от 20 октомври 2010 г. за отношенията между Европейския парламент и Европейската комисия (ОВ L 304, 20.11.2010 г., стр. 47).
(2) Междуинституционално споразумение от 13 април 2016 г. между Европейския парламент, Съвета на Европейския съюз и Европейската комисия за по-добро законотворчество (OВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1).
Последно осъвременяване: 19 декември 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност