Forrige 
 Næste 
Europa-Parlamentets forretningsorden
9. valgperiode - december, 2019
EPUB 138kPDF 647k
INDHOLDSFORTEGNELSE
OPLYSNING TIL LÆSEREN
KOMPENDIUM OVER DE VIGTIGSTE RETSAKTER MED RELATION TIL FORRETNINGSORDENEN

AFSNIT II : LOVGIVNINGS-, BUDGET-, DECHARGE- OG ANDRE PROCEDURER
KAPITEL 1 : LOVGIVNINGSPROCEDURER - GENERELLE BESTEMMELSER

Artikel 38 : Årlig programmering

1.   Parlamentet deltager sammen med Kommissionen og Rådet i fastlæggelsen af Unionens lovgivningsmæssige planlægning.

Parlamentet og Kommissionen samarbejder i forbindelse med udarbejdelsen af Kommissionens arbejdsprogram – som er Kommissionens bidrag til Unionens årlige og flerårige programmering – efter en tidsplan og i henhold til retningslinjer, som de to institutioner har aftalt (1).

2.   Efter vedtagelsen af Kommissionens arbejdsprogram udveksler Parlamentet, Rådet og Kommissionen i overensstemmelse med punkt 7 i den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning (2), synspunkter og når til enighed om en fælles erklæring om årlig interinstitutionel programmering, der fastsætter de overordnede mål og prioriteter.

Inden forhandlingerne med Rådet og Kommissionen om den fælles erklæring afholder formanden en drøftelse med Formandskonferencen og Udvalgsformandskonferencen om Parlamentets overordnede mål og prioriteter.

Inden undertegnelsen af den fælles erklæring søger formanden Formandskonferencen om godkendelse.

3.   Formanden fremsender enhver af Parlamentet vedtagen beslutning om lovgivningsmæssig planlægning og prioriteter til de øvrige institutioner, der deltager i Unionens lovgivningsprocedure, og til medlemsstaternes parlamenter.

4.   Hvis Kommissionen agter at tage et forslag tilbage, indbyder det kompetente udvalg den relevante kommissær til et møde for at drøfte denne hensigt. Rådets formandskab kan ligeledes indbydes til dette møde. Hvis det kompetente udvalg ikke kan godkende, at forslaget tages tilbage, kan det anmode Kommissionen om at afgive en redegørelse for Parlamentet. Artikel 132 finder anvendelse.

(1) Rammeaftale af 20. oktober 2010 om forbindelserne mellem Europa-Parlamentet og Europa-Kommissionen (EUT L 304 af 20.11.2010, s. 47).
(2) Interinstutionel aftale af 13. april 2016 mellem Europa-Parlamentet, Rådet for Den Europæiske Union og Europa-Kommissionen om bedre lovgivning (EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1).
Seneste opdatering: 19. december 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik