Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
9η κοινοβουλευτική περίοδος - Δεκεμβρίου, 2019
EPUB 188kPDF 876k
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ
ΕΠΙΤΟΜΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ

ΤΙΤΛΟΣ II : ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ, ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 38 : Ετήσιος προγραμματισμός

1.   Το Κοινοβούλιο συμβάλλει από κοινού με την Επιτροπή και το Συμβούλιο στον καθορισμό του νομοθετικού προγραμματισμού της Ένωσης.

Το Κοινοβούλιο και η Επιτροπή συνεργάζονται κατά την προετοιμασία του προγράμματος εργασίας της Επιτροπής – που αποτελεί τη συμβολή της Επιτροπής στον ετήσιο και πολυετή προγραμματισμό της Ένωσης – με βάση χρονοδιάγραμμα και διαδικασίες που συμφωνούνται από κοινού από τα δύο όργανα (1).

2.   Μετά την έγκριση του προγράμματος εργασίας της Επιτροπής, το Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή, σύμφωνα με την παράγραφο 7 της διοργανικής συμφωνίας για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου (2), ανταλλάσσουν απόψεις και συμφωνούν σε μία κοινή δήλωση για τον ετήσιο διοργανικό προγραμματισμό που ορίζει τους ευρύτερους στόχους και τις προτεραιότητες.

Πριν από τις διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο και την Επιτροπή σχετικά με την κοινή δήλωση, ο Πρόεδρος προβαίνει σε ανταλλαγή απόψεων με τη Διάσκεψη των Προέδρων και τη Διάσκεψη των Προέδρων Επιτροπών σχετικά με τους ευρύτερους στόχους και τις προτεραιότητες του Κοινοβουλίου.

Πριν από την υπογραφή της κοινής δήλωσης, ο Πρόεδρος ζητεί την έγκριση της Διάσκεψης των Προέδρων.

3.   Ο Πρόεδρος διαβιβάζει οποιοδήποτε εγκεκριμένο από το Κοινοβούλιο ψήφισμα σχετικά με τον νομοθετικό σχεδιασμό και τις προτεραιότητες στα άλλα θεσμικά όργανα που συμβάλλουν στη νομοθετική διαδικασία της Ένωσης, καθώς και στα εθνικά κοινοβούλια.

4.   Εάν η Επιτροπή προτίθεται να αποσύρει μια πρόταση, η αρμόδια επιτροπή καλεί τον αρμόδιο Επίτροπο σε συνεδρίαση για να συζητηθεί η εν λόγω πρόθεση. Σε μια τέτοια συνάντηση μπορεί να προσκληθεί και η Προεδρία του Συμβουλίου. Εάν η αρμόδια επιτροπή διαφωνεί με την σχεδιαζόμενη απόσυρση, δύναται να ζητήσει να προβεί η Επιτροπή σε δήλωση ενώπιον του Kοινοβουλίου. Εφαρμόζεται το άρθρο 132.

(1) Συμφωνία-πλαίσιο της 20ής Οκτωβρίου 2010 για τις σχέσεις μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ L 304 της 20.11.2010, σ. 47).
(2) Διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 2010 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου (ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1).
Τελευταία ενημέρωση: 19 Δεκεμβρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου