Prejšnje 
 Naslednje 
Poslovnik Evropskega parlamenta
9. parlamentarno obdobje - Julij 2019
EPUB 135kPDF 646k
VSEBINA
OPOMBA BRALCU
ZBIRKA GLAVNIH PRAVNIH AKTOV, POVEZANIH S POSLOVNIKOM

NASLOV II : ZAKONODAJNI IN PRORAČUNSKI POSTOPKI, POSTOPEK PODELITVE RAZREŠNICE IN DRUGI POSTOPKI
POGLAVJE 1 : ZAKONODAJNI POSTOPKI - SPLOŠNE DOLOČBE

Člen 38 : Letno načrtovanje

1.   Parlament sodeluje s Komisijo in Svetom pri določitvi zakonodajnega programa Unije.

Parlament in Komisija sodelujeta pri pripravi delovnega programa Komisije – ki je prispevek Komisije k letnemu in večletnemu načrtovanju Unije – v skladu s časovnim razporedom in ureditvijo, o katerih se ti instituciji dogovorita (1).

2.   Po sprejetju delovnega programa Komisije bodo Parlament, Svet in Komisija v skladu z odstavkom 7 Medinstitucionalnega sporazuma o boljši pripravi zakonodaje (2) izmenjali mnenja in se dogovorili o skupni izjavi o letnem medinstitucionalnem načrtovanju, v kateri bodo predstavljeni splošni cilji in prednostne naloge.

Pred pogajanji s Svetom in Komisijo o skupini izjavi predsednik izmenja mnenja o splošnih ciljih in prednostnih nalogah Parlamenta s konferenco predsednikov in konferenco predsednikov odborov.

Pred podpisom skupne izjave predsednik pridobi soglasje konference predsednikov.

3.   Predsednik vsako resolucijo o zakonodajnem programu in prednostnih nalogah, ki jo je sprejel Parlament, posreduje drugim institucijam, ki sodelujejo v zakonodajnem postopku Unije, in parlamentom držav članic.

4.   Če namerava Komisija umakniti predlog, pristojni odbor zadevnega komisarja povabi na sejo, na kateri se razpravlja o tej nameri. Na to sejo se lahko povabi tudi predsedstvo Sveta. Če se pristojni odbor ne strinja z nameravanim umikom, lahko zahteva, da Komisija poda izjavo Parlamentu. Uporablja se člen 132.

(1) Okvirni sporazum z dne 20. oktobra 2010 o odnosih med Evropskim parlamentom in Evropsko komisijo (UL L 304, 20.11.2010, str. 47).
(2) Medinstitucionalni sporazum z dne 13. aprila 2016 med Evropskim parlamentom, Svetom Evropske unije in Evropsko komisijo o boljši pripravi zakonodaje (UL L 123, 12.5.2016, str. 1).
Zadnja posodobitev: 19. december 2019Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov