Föregående 
 Nästa 
Europaparlamentets arbetsordning
Nionde valperioden - Juli 2019
EPUB 142kPDF 647k
INNEHÅLL
ANMÄRKNING TILL LÄSAREN
KOMPENDIUM ÖVER DE VIKTIGASTE RÄTTSAKTERNA SOM RÖR ARBETSORDNINGEN

AVDELNING II : LAGSTIFTNINGS- OCH BUDGETFÖRFARANDEN, FÖRFARANDE FÖR ANSVARSFRIHETSBEVILJANDE SAMT ANDRA FÖRFARANDEN
KAPITEL 1 : LAGSTIFTNINGSFÖRFARANDEN – ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Artikel 38 : Årlig programplanering

1.   Parlamentet ska tillsammans med kommissionen och rådet utforma unionens lagstiftningsprogram.

Parlamentet och kommissionen ska samarbeta under förberedelserna av kommissionens arbetsprogram – som är kommissionens bidrag till unionens årliga och fleråriga programplanering – i enlighet med den tidsplan och de närmare föreskrifter som de två institutionerna kommit överens om (1).

2.   När kommissionens arbetsprogram har antagits kommer parlamentet, rådet och kommissionen att, i enlighet med punkt 7 i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning (2),  föra en diskussion och enas om en gemensam förklaring om en årlig interinstitutionell programplanering med allmänna mål och prioriteringar.

Innan förhandlingar inleds med rådet och kommissionen om den gemensamma förklaringen ska talmannen diskutera med talmanskonferensen och utskottsordförandekonferensen om parlamentets allmänna mål och prioriteringar.

Talmanskonferensen ska ge sitt godkännande innan talmannen undertecknar den gemensamma förklaringen.

3.   Talmannen ska översända alla av parlamentet antagna resolutioner om lagstiftningsplanering och lagstiftningsprioriteringar till de andra institutionerna som deltar i unionens lagstiftningsförfaranden och till medlemsstaternas parlament.

4.   Om kommissionen avser att dra tillbaka ett förslag ska den berörda kommissionsledamoten bjudas in av det ansvariga utskottet till ett möte för att diskutera detta. Rådets ordförandeskap får också bjudas in till detta möte. Om det ansvariga utskottet inte accepterar att förslaget dras tillbaka, får det uppmana kommissionen att göra ett uttalande till parlamentet. Artikel 132 ska tillämpas.

(1) Ramavtal av den 20 oktober 2010 om förbindelserna mellan Europaparlamentet och kommissionen (EUT L 304, 20.11.2010, s. 47).
(2) Interinstitutionellt avtal av den 13 april 2016 mellan Europaparlamentet, Europeiska unionens råd och Europeiska kommissionen om bättre lagstiftning (EUT L 123, 12.5.2016, s. 1).
Senaste uppdatering: 19 december 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy