Назад 
 Напред 
Правилник за дейността на Европейския парламент
9-ти парламентарен мандат - Декември, 2019
EPUB 174kPDF 862k
СЪДЪРЖАНИЕ
БЕЛЕЖКА КЪМ ЧИТАТЕЛЯ
СБОРНИК НА ОСНОВНИТЕ ПРАВНИ АКТОВЕ СВЪРЗАНИ С ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА

ДЯЛ II : ЗАКОНОДАТЕЛНИ, БЮДЖЕТНИ И ДРУГИ ПРОЦЕДУРИ
ГЛАВА 1 : ЗАКОНОДАТЕЛНИ ПРОЦЕДУРИ — ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 39 : Зачитане на основните права

1.   Във всички свои дейности Парламентът напълно зачита правата, свободите и принципите, признати в член 6 от Договора за Европейския съюз, и ценностите, заложени в член 2 от него.

2.   Когато комисията, компетентна по въпроса, политическа група или членове на ЕП, достигащи поне ниския праг, застъпват становището, че предложение за законодателен акт, изцяло или отчасти, не зачита основните права на Европейския съюз, въпросът се отнася по тяхно искане до комисията, компетентна по защитата на основните права.

3.   Искането се внася в срок от четири работни седмици, след като отнасянето на въпроса до комисията, компетентна по въпроса, е било обявено в Парламента.

4.   Становището на комисията, компетентна по защитата на основните права, се прилага към доклада на комисията, компетентна по въпроса.

Последно осъвременяване: 19 декември 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност