Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
9. volebné obdobie - júl 2019
EPUB 147kPDF 706k
OBSAH
POZNÁMKA PRE ČITATEĽA
SÚBOR HLAVNÝCH PRÁVNYCH AKTOV TÝKAJÚCICH SA ROKOVACIEHO PORIADKU

HLAVA II : LEGISLATÍVNE A ROZPOČTOVÉ POSTUPY, POSTUPY UDELENIA ABSOLUTÓRIA A INÉ POSTUPY
KAPITOLA 1 : LEGISLATÍVNE POSTUPY - VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 47 : Žiadosti o predloženie návrhov adresované Komisii

1.   Parlament môže v súlade s článkom 225 Zmluvy o fungovaní Európskej únie požiadať Komisiu, aby mu predložila akýkoľvek vhodný návrh na prijatie nového aktu alebo zmenu platného aktu. Parlament tak urobí prijatím uznesenia na základe iniciatívnej správy vypracovanej gestorským výborom podľa článku 54 tohto rokovacieho poriadku. Uznesenie sa prijme väčšinou všetkých poslancov Parlamentu v záverečnom hlasovaní. Parlament môže zároveň určiť lehotu na predloženie takého návrhu.

2.   Každý poslanec môže predložiť návrh aktu Únie na základe práva iniciatívy priznaného Parlamentu podľa článku 225 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.

Takýto návrh môže spoločne predložiť najviac 10 poslancov. V návrhu sa uvedie právny základ, z ktorého vychádza, a môže sa k nemu pripojiť dôvodová správa v rozsahu najviac 150 slov.

Návrh sa predkladá predsedovi Parlamentu, ktorý overí, či sú splnené právne požiadavky. Predseda Parlamentu môže postúpiť návrh výboru zodpovednému za takéto overovanie, aby predložil stanovisko k vhodnosti právneho základu. Ak predseda Parlamentu vyhlási návrh za prípustný, oznámi to v pléne a postúpi návrh gestorskému výboru.

Návrh sa pred takýmto postúpením gestorskému výboru preloží do tých úradných jazykov, ktoré predseda uvedeného výboru považuje za potrebné pre súhrnné posúdenie.

Gestorský výbor rozhodne o ďalšom opatrení do troch mesiacov od postúpenia a po tom, čo autorom návrhu poskytne možnosť vystúpiť vo výbore.

Mená autorov návrhu sa uvedú v názve správy.

3.   V uznesení Parlamentu sa uvedie príslušný právny základ a pripoja sa k nemu odporúčania týkajúce sa obsahu požadovaného návrhu.

4.   Ak má návrh finančné dôsledky, Parlament uvedie, ako sa môžu zabezpečiť dostatočné finančné zdroje.

5.   Gestorský výbor dohliada na pokrok v príprave návrhov právnych aktov Únie, ktoré sa vypracúvajú na osobitnú žiadosť Parlamentu.

6.   Konferencia predsedov výborov pravidelne kontroluje, či Komisia dodržiava bod 10 Medziinštitucionálnej dohody o lepšej tvorbe práva, podľa ktorého má Komisia odpovedať na žiadosti o predloženie návrhov do troch mesiacov prijatím osobitného oznámenia, v ktorom bude informovať o zamýšľaných nadväzujúcich opatreniach, ktoré sa majú prijať. Konferencia predsedov výborov podáva o výsledkoch takejto kontroly pravidelne správy Konferencii predsedov.

Posledná úprava: 19. decembra 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia