Vorige 
 Volgende 
Reglement van het Europees Parlement
Negende zittingsperiode - Juli 2019
EPUB 145kPDF 682k
INHOUD
BERICHT AAN DE LEZER
COMPENDIUM VAN DE BELANGRIJKSTE RECHTSHANDELINGEN BETREFFENDE HET REGLEMENT

TITEL II : WETGEVINGS-, BEGROTINGS-, KWIJTINGS- EN OVERIGE PROCEDURES
HOOFDSTUK 2 : PROCEDURES IN DE COMMISSIES

Artikel 52 : Vereenvoudigde procedure

1.   Na een eerste bespreking van een voorstel voor een juridisch bindende handeling kan de voorzitter voorstellen het voorstel zonder amendementen goed te keuren. Tenzij leden of een politieke fractie of politieke fracties die in de commissie ten minste de middelhoge drempel bereiken daartegen bezwaar maken, wordt de voorgestelde procedure geacht te zijn goedgekeurd. De voorzitter of de rapporteur, indien er een rapporteur is benoemd, legt het Parlement een verslag voor ter goedkeuring van het voorstel. Artikel 159, lid 1, tweede alinea, en leden 2 en 4, is van toepassing.

2.   Als alternatief kan de voorzitter voorstellen dat hij of de rapporteur een aantal amendementen formuleert waarin de bespreking in de commissie tot uitdrukking komt. Tenzij leden of een politieke fractie of politieke fracties die in de commissie ten minste de middelhoge drempel bereiken daartegen bezwaar maken, wordt de voorgestelde procedure geacht te zijn goedgekeurd en worden de amendementen aan de leden van de commissie toegezonden.

Tenzij binnen een termijn van ten minste tien werkdagen na de datum van verzending leden of een politieke fractie of politieke fracties die in de commissie ten minste de middelhoge drempel bereiken bezwaar maken tegen de amendementen, wordt het verslag geacht door de commissie te zijn goedgekeurd. In dat geval worden de ontwerpwetgevingsresolutie en de amendementen overeenkomstig artikel 159, lid 1, tweede alinea, en leden 2 en 4, aan het Parlement voorgelegd voor behandeling zonder debat.

Indien door leden of een politieke fractie of politieke fracties die in de commissie ten minste de middelhoge drempel bereiken bezwaar wordt gemaakt tegen de amendementen, worden deze op de volgende commissievergadering in stemming gebracht.

3.   Met uitzondering van de bepalingen inzake de indiening bij het Parlement, is dit artikel van overeenkomstige toepassing op adviezen van de commissies in de zin van artikel 56.

Laatst bijgewerkt op: 19 december 2019Juridische mededeling - Privacybeleid