Ar ais 
 Ar aghaidh 
Rialacha Nós Imeachta Pharlaimint na hEorpa
9ú téarma parlaiminteach - Nollaig, 2019
EPUB 152kPDF 698k
CLÁR
NOTA DON LEITHEOIR
COIMRE DE NA PRÍOMHGHNÍOMHARTHA DLÍ A BHAINEANN LEIS NA RIALACHA NÓS IMEACHTA

TEIDEAL II : NÓSANNA IMEACHTA REACHTACHA, BUISÉADACHA, URSCAOILTE AGUS EILE
CAIBIDIL 2 : AN NÓS IMEACHTA SA CHOISTE

Riail 53 : Tuarascálacha neamhreachtacha

1.   I gcás ina dtarraingíonn coiste tuarascáil neamhreachtach suas, ceapfaidh sé rapóirtéir as measc a chomhaltaí nó a bhuanchomhaltaí ionaid.

2.   Is é a bheidh i dtuarascáil an choiste:

(a)   tairiscint i gcomhair rúin;

(b)   ráiteas míniúcháin lena n-áirítear, i gcás inar gá, ráiteas airgeadais ina suitear méid an tionchair airgeadais a ghabhann leis an tuarascáil, más ann, agus comhréireacht na tuarascála leis an gcreat airgeadais ilbhliantúil;

(c)   téacsanna aon tairiscintí i gcomhair rún atá le cur san áireamh faoi Riail 143(7).

An nuashonrú is déanaí: 19 Nollaig 2019Fógra dlíthiúil - Beartas príobháideachais