Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
9. volebné obdobie - júl 2019
EPUB 147kPDF 706k
OBSAH
POZNÁMKA PRE ČITATEĽA
SÚBOR HLAVNÝCH PRÁVNYCH AKTOV TÝKAJÚCICH SA ROKOVACIEHO PORIADKU

HLAVA II : LEGISLATÍVNE A ROZPOČTOVÉ POSTUPY, POSTUPY UDELENIA ABSOLUTÓRIA A INÉ POSTUPY
KAPITOLA 2 : POSTUP VO VÝBORE

Článok 53 : Nelegislatívne správy

1.   Pri príprave nelegislatívnej správy výbor vymenuje spravodajcu spomedzi svojich členov alebo stálych náhradníkov.

2.   Správa výboru obsahuje:

(a)   návrh uznesenia;

(b)   dôvodovú správu a v prípade potreby aj finančný výkaz o rozsahu možných finančných dôsledkov správy a jej zlučiteľnosti s viacročným finančným rámcom;

(c)   znenie návrhov uznesení, ktoré v nej majú byť zahrnuté podľa článku 143 ods. 7.

Posledná úprava: 19. decembra 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia