Forrige 
 Næste 
Europa-Parlamentets forretningsorden
9. valgperiode - december, 2019
EPUB 138kPDF 647k
INDHOLDSFORTEGNELSE
OPLYSNING TIL LÆSEREN
KOMPENDIUM OVER DE VIGTIGSTE RETSAKTER MED RELATION TIL FORRETNINGSORDENEN

AFSNIT II : LOVGIVNINGS-, BUDGET-, DECHARGE- OG ANDRE PROCEDURER
KAPITEL 2 : PROCEDURER I UDVALGENE

Artikel 54 : Initiativbetænkninger

1.   Agter et udvalg at udarbejde en ikke-lovgivningsmæssig betænkning eller en betænkning, jf. artikel 46 eller 47, om et emne, der henhører under dets kompetence, uden at der er foretaget henvisning til udvalg, kræves forudgående tilladelse fra Formandskonferencen.

Formandskonferencen træffer afgørelse om anmodninger om tilladelse til at udarbejde en betænkning som omhandlet i første afsnit i henhold til gennemførelsesbestemmelser, som Formandskonferencen selv fastsætter.

2.   Beslutter Formandskonferencen at afslå sådan tilladelse, anfører den sine grunde herfor.

Falder betænkningens emne ind under Parlamentets i artikel 46 omhandlede initiativret, kan Formandskonferencen kun beslutte at afslå sådan tilladelse, hvis de i traktaterne fastsatte betingelser ikke er opfyldt.

3.   Formandskonferencen træffer i de tilfælde, der er omhandlet i artikel 46 og 47, afgørelse inden to måneder.

4.   Forslag til beslutninger, der forelægges Parlamentet, behandles efter proceduren i artikel 160 med kortfattet forelæggelse. Der kan kun behandles ændringsforslag til sådanne forslag til beslutninger og anmodninger om delt afstemning eller særskilt afstemning på plenarmødet, hvis de er indgivet af enten ordføreren for at tage hensyn til nye oplysninger eller af mindst 1/10 af Parlamentets medlemmer. Politiske grupper kan indgive alternative beslutningsforslag, jf. artikel 181, stk. 3. Artikel 190 finder anvendelse på udvalgets beslutningsforslag og ændringsforslag hertil. Artikel 190 finder også anvendelse i forbindelse med den enkelte afstemning om alternative beslutningsforslag.

5.   Stk. 4 finder ikke anvendelse, når betænkningens emne giver anledning til en prioriteret forhandling på plenarmødet, når betænkningen er udarbejdet i medfør af en i artikel 46 eller 47 omhandlet initiativret, eller når betænkningen er blevet tilladt som en strategisk betænkning (1).

(1) Se den relevante afgørelse fra Formandskonferencen.
Seneste opdatering: 19. december 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik