Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
9η κοινοβουλευτική περίοδος - Δεκεμβρίου, 2019
EPUB 188kPDF 876k
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ
ΕΠΙΤΟΜΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ

ΤΙΤΛΟΣ II : ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ, ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 : ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΕ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Άρθρο 54 : Εκθέσεις πρωτοβουλίας

1.   Αν επιτροπή προτίθεται να συντάξει μη νομοθετική έκθεση ή έκθεση σύμφωνα με το άρθρο 46 ή 47 επί αντικειμένου της αρμοδιότητάς της για το οποίο δεν έχει λάβει σχετική παραπομπή, πρέπει να ζητήσει προηγουμένως την εξουσιοδότηση της Διάσκεψης των Προέδρων.

Η Διάσκεψη των Προέδρων αποφαίνεται επί των αιτήσεων εξουσιοδότησης για τη σύνταξη εκθέσεως οι οποίες της υποβάλλονται κατά το πρώτο εδάφιο, με βάση τις εκτελεστικές διατάξεις που η ίδια ορίζει.

2.   Σε περίπτωση που η Διάσκεψη των Προέδρων αποφασίσει να αρνηθεί την εξουσιοδότηση, αιτιολογεί την άρνησή της.

Εφόσον το θέμα της έκθεσης εμπίπτει στο δικαίωμα πρωτοβουλίας του Κοινοβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 46, η Διάσκεψη των Προέδρων μπορεί να απορρίψει την εξουσιοδότηση μόνο εφόσον δεν πληρούνται οι όροι που θέτουν οι Συνθήκες.

3.   Στις περιπτώσεις οι οποίες αναφέρονται στα άρθρα 46 και 47, η Διάσκεψη των Προέδρων λαμβάνει απόφαση εντός δύο μηνών.

4.   Οι προτάσεις ψηφίσματος που υποβάλλονται στο Κοινοβούλιο εξετάζονται σύμφωνα με τη διαδικασία συνοπτικής παρουσίασης του άρθρου 160. Τροπολογίες στις προτάσεις αυτές ψηφίσματος και αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα ή χωριστές ψηφοφορίες είναι παραδεκτές προς εξέταση στην Ολομέλεια μόνον εάν κατατίθενται από τον εισηγητή προκειμένου να ληφθούν υπόψη νέα στοιχεία ή τουλάχιστον από το ένα δέκατο των βουλευτών. Οι πολιτικές ομάδες μπορούν να καταθέσουν εναλλακτικές προτάσεις ψηφίσματος σύμφωνα με το άρθρο 181 παράγραφος 3. Το άρθρο 190 εφαρμόζεται στην πρόταση ψηφίσματος της επιτροπής και τις συναφείς τροπολογίες. Το άρθρο 190 εφαρμόζεται επίσης στη μοναδική ψηφοφορία για τις εναλλακτικές προτάσεις ψηφίσματος.

5.   Η παράγραφος 4 δεν εφαρμόζεται όταν το θέμα της έκθεσης πληροί τις προϋποθέσεις για συζήτηση κατά προτεραιότητα στην Ολομέλεια, όταν η έκθεση καταρτίζεται σύμφωνα με το δικαίωμα πρωτοβουλίας κατά το άρθρο 46 ή 47, ή όταν η έκθεση έχει αποτελέσει αντικείμενο εξουσιοδότησης ως στρατηγική (1).

(1) Βλέπε τη σχετική απόφαση της Διάσκεψης των Προέδρων.
Τελευταία ενημέρωση: 19 Δεκεμβρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου