Iepriekšējais 
 Nākošais 
Eiropas Parlamenta Reglaments
Parlamenta 9. sasaukums - 2019. gada jūlijs
EPUB 142kPDF 760k
SATURA RĀDĪTĀJS
PIEZĪME LASĪTĀJIEM
SVARĪGĀKO AR REGLAMENTU SAISTĪTU TIESĪBU AKTU APKOPOJUMS

II SADAĻA : LIKUMDOŠANAS, BUDŽETA UN CITAS PROCEDŪRAS
2. NODAĻA : PROCEDŪRA KOMITEJĀ

54. pants : Patstāvīgi ziņojumi

1.   Ja komiteja ir paredzējusi sagatavot nenormatīvu ziņojumu vai ziņojumu saskaņā ar 46. vai 47. pantu par jautājumu, kas ietilpst tās kompetencē un kas nav nodots izskatīšanai komitejā, tai pirms šāda ziņojuma sagatavošanas jāprasa Priekšsēdētāju konferences atļauja.

Priekšsēdētāju konference pieņem lēmumu attiecībā uz atļaujas pieprasījumiem par ziņojuma sagatavošanu saskaņā ar pirmo daļu, pamatojoties uz īstenošanas noteikumiem, ko tā pati nosaka.

2.   Ja Priekšsēdētāju konference nolemj šādu atļauju nedot, tā savu lēmumu pamato.

Ja uz ziņojuma tematu attiecas 46. pantā minētās Parlamenta iniciatīvas tiesības, Priekšsēdētāju konference var nolemt šādu atļauju nedot tikai tad, ja nav izpildīti Līgumos paredzētie nosacījumi.

3.   Gadījumos, kas minēti 46. un 47. pantā, Priekšsēdētāju konference pieņem lēmumu divu mēnešu laikā.

4.   Parlamentam iesniegtie rezolūciju priekšlikumi jāizskata saskaņā ar īsā izklāsta procedūru, kas noteikta 160. pantā. Šādu rezolūciju priekšlikumu grozījumus un pieprasījumus balsot pa daļām vai atsevišķi pieņem izskatīšanai plenārsēdē tikai tad, ja tos ir iesniedzis vai nu referents, lai ņemtu vērā jaunu informāciju, vai vismaz desmitā daļa deputātu. Politiskās grupas var iesniegt alternatīvus rezolūciju priekšlikumus saskaņā ar 181. panta 3. punktu. Komitejas rezolūcijas priekšlikumam un tā grozījumiem piemēro 190. pantu. Reglamenta 190. pantu piemēro arī tad, ja notiek viens balsojums par alternatīviem rezolūciju priekšlikumiem.

5.   Šā panta 4. punktu nepiemēro gadījumos, kad ziņojuma temats var tikt izskatīts plenārsēdes prioritārajās debatēs, ja ziņojums ir sagatavots saskaņā ar 46. vai 47. pantā minētajām iniciatīvas tiesībām vai ja to atļauts sagatavot kā stratēģisku ziņojumu (1).

(1) Sk.  Priekšsēdētāju konferences attiecīgo lēmumu.
Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 19. decembrisJuridisks paziņojums - Privātuma politika